Dagordning

Förslag till dagordning vid SPF Rengens årsmöte 230215

 

 

 

1. Mötets öppnande. Parentation

2.Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, justerare och rösträknare)

3. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

4. Fastställande av dagordning

5. Styrelsens verksamhetsberättelse

6. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)

7. Revisorernas berättelse

8. Fastställande av resultat- och balansräkning

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Behandling av verksamhetsplan eller motsvarande inklusive budget/budgetramar

11. Fastställande av medlemsavgifter

12. Fastställande av arvoden och eventuella ersättningar till styrelse och revisorer

13. Behandling av inkomna motioner

14. Behandling av förslag från förenings-, distrikts- eller förbundsstyrelse

15. Fastställande av antal ombud till nästkommande stämma.

16. Fastställande av antal styrelseledamöter

17. Val av ordförande.

18. Val av övriga styrelseledamöter

19. Val av revisorer och ersättare

20. Val av ombud och ersättare till stämma.

21. Fastställande av antal ledamöter i valberedning

22. Val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen

23. Behandling av övriga frågor som anmälts inför fastställandet av dagordningen.

24. Avtackning.

25. Mötet avslutas.