Dagordning

Dagordning årsmöte 2019

Förslag till dagordning vid SPF Seniorerna Rengens årsmöte 20 februari 2019 kl. 14.00 i Vårdnäs Församlingshem.


1. Mötets öppnande. Parentation.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll.
4. Val av två rösträknare.
5. Fråga om mötets behöriga utlysning.
6. Fastställande av dagordning.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018.
8. Ekonomisk redogörelse för 2018.
9. Fastställande av resultat och balansräkning för 2018.
10. Revisorernas berättelse.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2018.
12. Fråga om ersättning för styrelse.
13. Fastställande av budget för 2019.
14. Beslut om årsavgift för 2020.
15. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
16. Val av ordförande 2019, ett år.
17. Val av styrelseledamöter, två år.
18. Val av en revisorssuppleant, ett år.
19. Val av ombud och ersättare till distriktsstämma.
20. Val av valberedning till nästa årsmöte.
21. Övriga frågor.
22. Uppvaktning.
23. Mötet avslutas.