Protokoll

Protokoll fört vid SPF Seniorerna Rengens årsmöte
den 21 februari 2018 i Vårdnäs Församlingshem

§ 1 Vice ordföranden Tommy Karlsson hälsade alla välkomna och överlämnade sedan ordet till Katarina Karlsson som ledde parentationen över de medlemmar som avlidit under året genom att läsa en dikt och hedra deras minne med en tyst minut. Därefter förklarades mötet öppnat.
§ 2 Till ordförande för mötet valdes Lindy Yngvesson och till sekreterare Barbro André.
§ 3 Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Uno Svensson och Kristina Svensson.
§ 4 De ovanstående valdes även till rösträknare.
§ 5 Årsmötet ansågs vara behörigen utlyst.
§ 6 Den utdelade dagordningen godkändes utan ändringar.
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2017 delades ut och godkändes.
§ 8 Kassören kommenterade bl a 2017 års underskott. Detta berodde på en stor subventionering av julbordet på Vårdnäs Stiftsgård samt bussresa till Höganlid i Horn dit föreningen inbjudits av Kinda SPF.
§ 9 Resultat- och balansräkningen godkändes.
§ 10 Kim Svensson läste upp revisorernas berättelse i sin egenskap av revisor.
§ 11 Enligt revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för år 2017.
§ 12 I frågan om föreningens fortsatta existens eller inte framhöll vice ordf Tommy Karlsson att chanserna nu var större att driva föreningen då möjligheter dykt upp att hitta kandidater till en styrelse. Röster höjdes dock för ett uppgående i Kinda SPF då man såg mörkt på framtiden. Vid en omröstning visade det sig att en stor majoritet av medlemmarna ville fortsätta med SPF Rengen varför detta blev årsmötets beslut.
§ 13 Beslöts att en ersättning på Kr 3000:- ska betalas till styrelsen. Inget arvode till revisorerna.
§ 14 Budgeten för 2018 fastställdes enl bif. förslag.
§ 15 Beslöts att höja årsavgiften fr o m 2019 till Kr 250:- eftersom distriktet kommer att höja sin del.
§ 16 Beslöts att antalet styrelsemedlemmar ska vara 5 och antalet revisorer 2 med en ersättare.
§ 17 Till ordförande för 1 år nyvaldes Kjell Holmström.
§ 18 Till övriga styrelsemedlemmar valdes på 2 år Tommy Karlsson och Barbro André samt på 1 år Jane Karlsson och Per-Olov Alm.
§ 19 Till revisorer omvaldes Kim Svensson och Lennart Svensson.
§ 20 Till revisorssuppleant valdes Roland Nilsson.
§ 21 Ang ombud till distriktets årsmöte beslöts att styrelsen utser dessa.
§ 22 Beslöts att styrelsen utser ombud samt ersättare till Linköpingskretsens årsmöte.
§ 23 Beslöts att uppdra åt styrelsen att till nästa månadsmöte komma med förslag till programkommitté .
§ 24 Beslöts att uppdra åt styrelsen att utse valberedning.
§ 25 Föreningens nye ordförande presenterade sig och hälsades välkommen.
§ 26 Vice ordföranden Tommy Karlsson avtackade de avgående styrelsemedlemmarna Ludde Karlsson, Rune Pettersson och Jan Lundqvist samt framförde även ett tack till årsmötets ordförande och sekreterare.
§ 27 Föreningens nye ordförande förklarade årsmötet avslutat.

................................................................ ...................................................... /Lindy Yngvesson/ ordf /Barbro André/ sekr

Justeras:

............................................................ .............................................................. /Kristina Svensson/ /Uno svensson/