Verksamhetsberättelse

SPF Seniorerna Rengen, Verksamhetsberättelse för år 2019.


Medlemsutveckling
Vid årets början var medlemsantalet 130 och vid årets slut 121.
Under året har 4 medlemmar avlidit. Det är Gun Karlsson, Lars-Erik Karlsson, Gun Bergehed och Inga Svensson.

Styrelsen
Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden samt ett konstituerande sammanträde som var direkt efter årsmötet i Vårdnäs Församlingshem. Styrelsemötena har i huvudsak varit hemma hos Barbro André.

Månadsmöten och övriga arrangemang
Föreningen har haft 8 månadsmöten under året plus ett årsmöte. Årsmötet ägde rum 20 februari i Vårdnäs Församlingshem. Stadgeenliga förhandlingar genomfördes med Hans Pettersson som ordförande och Jane Karlsson som sekreterare. Vid varje möte har cirka 40 medlemmar deltagit. Mötena har ägt rum följande tider.
16/1 Månadsmöte i Vårdnäs Församlingshem. Carl-Jan Kälevall kåserade kring gamla tider i vårt område.
20/2 Årsmöte i Vårdnäs Församlingshem. Heminstruktörer från Linköpings kommun berättade om hjälpmedel m.m. angående hörsel och syn.
20/3 Månadsmöte i Vårdnäs Församlingshem. Senior-shoppen från Vadstena visade och sålde kläder.
17/4 Månadsmöte i Vårdnäs Församlingshem. Louise Ridderström från Louise Matupplevelse talade om "mat för livet".
24/4 Studiebesök i Domkyrkan med guide.
15/5 Månadsmöte i Vårdnäs Församlingshem. Sångunderhållning av kören Spillran.
21/7 Allsångskväll i Hembygdsgården i samarbete med Vårdnäs Hembygdsförening.
7/8 Sillsexa i Vårdnäs Hembygdsgård. Vi hade bjudit in SPF
Seniorerna Kinda. För underhållningen svarade BoB, Björn och Bertil.
4/9 gjorde vi en resa till Lantbruksmuséet i Ljusfallshammar Resan gick med buss. Vi var ca. 35 deltagare, varav ca. 15 från SPF Kinda.
18/9 Månadsmöte i Vårdnäs Församlingshem. Per-Olov Alm guidade i Vårdnäs kyrka.
16/10 Månadsmöte i Vårdnäs Församlingshem. Peder Claesson
talade om Albert Engström, Kolingen och andra gubbar.
20/11 Månadsmöte i Vårdnäs Församlingshem. Information från
Folktandvården Region Östergötland, om munhälsa för äldre. Därefter sjöng och spelade Göran Häggström.
18/12 Månadsmöte med Jullunch på Stiftsgården i Vårdnäs. Kören Spillran sjöng och spelade.

Styrelse
Ordförande Kjell Holmström
Vice ordförande Tommy Karlsson
Sekreterare Jane Karlsson
Kassör Barbro André
Ledamot Per-Olof Alm
Roland Nilsson har varit adjungerad i styrelsen.

Områdesansvariga
Ansvarig hemsida Tommy Karlsson
Medlemsregisteransvarig Tommy Karlsson
Reseansvarig Roland Nilsson
Studieansvarig Roland Nilsson
Trafikansvarig Roland Nilsson
Lotteriansvarig Else-Marie och Hans Pettersson

Revisorer
Kim Svensson och Lennart Svensson (Tuna)
Revisorssuppleant
Roland Nilsson
Representanter till Linköpingskretsen
Kjell Holmström
Valberedning
Else-Marie Pettersson (sammankallande) och Maj-Lis Svensson.

Ombud till distriktsstämman
Maj-Lis Svensson och Tommy Karlsson representerade föreningen på distriktsstämman.

Träningshuset
Föreningen har en tid på Träningshuset i Rimforsa där några medlemmar deltar.

Föreningsutbyten
11 juni var vi inbjudna till "Sommarfest" i Höganlid, Hycklinge av SPF Seniorerna Kinda.
Till sillsexan 7 augusti i Vårdnäs Hembygdsgård var SPF Seniorerna Kinda inbjudna.
4/9 gjorde vi en resa till Lantbruksmuséet i Ljusfallshammar tillsammans med SPF Seniorerna Kinda.
Föreningen har varit representerad på distriktsstämman, ordförandekonferensen och Linköpingskretsens möten.

Vårdnäs 13 januari 2020

Styrelsen för SPF Seniorerna Rengen

Kjell Holmström Tommy Karlsson Jane Karlsson

Barbro André Per-Olof Alm