Protokoll

Årsmötesprotokoll 2023-02-15
SPF Seniorerna Rengen Linköping.
Mötet var i Vårdnäs Församlingshem.
1 Ordföranden Kjell Holmström hälsade alla välkomna och
öppnade mötet. Han höll sedan en parentation över de
medlemmar som avlidit under år 2022. Han läste en dikt,
tände ljus, och alla hedrade de avlidnas minne med en tyst
minut.

2 Till ordförande på mötet valdes Hans Peterson och till

sekreterare Inger Falk.
Till att jämte ordföranden justera protokollet valdes Britt-Marie
Pettersson och Veine Edman.
Britt-Marie Pettersson och Veine Edman valdes till
rösträknare.

3 Årsmötet ansågs vara behörigen utlyst.
4 Dagordningen fastställdes.
5 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2022, som finns
digitalt på föreningens hemsida redogjordes av Kjell
Holmström. Verksamhetsberättelsen godkändes.

6 Kassören Barbro André redogjorde för föreningens ekonomi

för år 2022. Redogörelsen godkändes.

7 Resultat- och balansräkningen för år 2022 godkändes.
8 Revisor Kim Svensson läste upp revisorernas berättelse.
9 Enligt revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet

för år 2022.

10 Kassören Barbro André redogjorde för verksamhetsplan och

budget för år 2023. Den fastställdes.

11 Det beslutades att årsavgiften för år 2024 förblir oförändrad,

250 kronor.

12 Det beslutades att en ersättning på 3 000 kronor ska betalas

till styrelsen.

13 Inga motioner hade inkommit.
14 Inga förslag från förenings-, distrikts- eller förbundsstyrelse

hade inkommit.

15 Det beslutades att två ombud ska delta vid nästa stämma.
16 Det beslutades att antalet styrelsemedlemmar ska vara 5,
antalet suppleanter 2, antalet revisorer 2 och suppleant 1.
17 Till ordförande på 1 år valdes Kjell Holmström (omval).
18 Till styrelseledamöter på 2 år valdes Liane Ringh (omval) och

Pia Strömberg (nyval).
Till styrelsesuppleant på 2 år valdes Maj-Lis Svensson
(omval).

19 Till revisorer på 1 år valdes Kim Svensson (omval) och Hans

Peterson (omval).
Till revisorssuppleant på 1 år valdes Roland Nilsson (omval).
20 Som ombud till distriktsstämman valdes Kjell Holmström och
Tommy Karlsson och som ersättare valdes Liane Ringh och
Per-Olov Alm.

21 Antalet 3 ledamöter i valberedningen fastställdes.
22 Till valberedning på 1 år valdes Per-Olov Alm,

sammankallande (omval), Inger Falk (omval) och Britt-Marie
Gunnarsson (omval).
23 Övriga Frågor.

Barbro André redogjorde för styrelsens tankar om att
eventuellt starta en studiecirkel av något slag. Styrelsen vill
gärna få förslag från medlemmarna.

Else-Marie Peterson informerade om att antalet lotterivinster
kommer att minska till följd av ökade inköpspriser. Priset på
lotterna blir oförändrat.

24 Kjell Holmström tackade årsmötesordförande Hans Peterson
och sekreterare Inger Falk och överlämnade blommor till dem.
Han överlämnade också blommor till avgående
styrelseledamoten Jane Karlsson och tackade för hennes
arbete som sekreterare under flera år.
Kjell Holmström tackade alla mötesdeltagarna för visat
intresse.
Barbro André tackade Kjell Holmström för sitt arbete som
ordförande.
25 Mötet avslutades.

Inger Falk Hans Peterson
Årsmötessekreterare Årsmötesordförande

Justeras:

Britt-Marie Pettersson Veine Edman