Dagordning

Förslag till dagordning vid SPF Seniorerna Rengens årsmöte 21 februari 2018 kl. 14.00 i Vårdnäs Församlingshem.


1. Mötets öppnande. Parentation.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll.
4. Val av två rösträknare.
5. Fråga om mötets behöriga utlysning.
6. Fastställande av dagordning.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017.
8. Ekonomisk redogörelse för 2017.
9. Fastställande av resultat och balansräkning för 2017.
10. Revisorernas berättelse.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2017.
12. Fråga om föreningen ska läggas ned eller fortsätta sin verksamhet.
13. Fråga om ersättning för styrelse.
14. Fastställande av budget för 2018.
15. Beslut om årsavgift för 2019.
16. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
17. Val av ordförande 2018, ett år.
18. Val av styrelseledamöter, två år.
19. Val av två revisorer, två år.
20. Val av en revisorssuppleant, ett år.
21. Val av två ombud, att jämte ordförande representera föreningen på DST
22. Val av ledamot och ersättare till Linköpingskretsen.
23. Val av två ledamöter jämte ordförande till programkommitté 2018.
24. Val av valberedning till nästa årsmöte.
25. Övriga frågor.
26. Uppvaktning.
27. Mötet avslutas.