Dagordning

 

 

Förslag till Dagordning vid SPF Seniorerna Rengens årsmöte den 19 februari 2020 kl. 14.00 i Vårdnäs Församlingshem.


1. Mötets öppnande. Parentation.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll.
4. Val av två rösträknare.
5. Fråga om mötets behöriga utlysning.
6. Fastställande av dagordning.
7. Styrelsens Verksamhetsberättelse för 2019.
8. Ekonomisk redogörelse för 2019.
9. Fastställande av resultat och balansräkning för 2019.
10. Revisorernas berättelse.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2019.
12. Fråga om ersättning till styrelsen.
13. Fastställande av budget för 2020.
14. Beslut om årsavgift för 2021.
15. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
16. Val av ordförande 2020, ett år.
17. Val av styrelseledamöter, två år.
18. Val av revisorer, ett år.
19. Val av en revisorssuppleant, ett år.
20. Val av ombud och ersättare till distriktsstämma.
21. Val av valberedning till nästa årsmöte.
22. Övriga frågor.
23. Avtackning.
24. Mötet avslutas.