Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2018

SPF Seniorerna Rengen, verksamhetsberättelse för år 2018.


Medlemsutveckling
Vid årets början var medlemsantalet 128 och vid årets slut 130.
Under året har 3 medlemmar avlidit. Det är Lars Arvidsson, Kenth Christer Backlund och Irene Nelsén.


Styrelsen
Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden samt ett konstituerande sammanträde som var direkt efter årsmötet i Vårdnäs Församlingshem. Styrelsemötena har i huvudsak varit hemma hos Barbro André.


Månadsmöten och övriga arrangemang
Föreningen har haft 9 månadsmöten under året plus ett årsmöte. Årsmötet ägde rum 21 februari i Vårdnäs Församlingshem. Stadgeenliga förhandlingar genomfördes med Lindy Yngvesson som ordförande och Barbro André som sekreterare. Vid varje möte har cirka 40 medlemmar deltagit. Mötena har ägt rum följande tider.


24/1 Grötfest i Vårdnäs Församlingshem. Rengenkören underhöll.
21/2 Årsmöte i Vårdnäs församlingshem. Underhållning av Jan Fransén med skrönor, visor och "roliga bitar" från cabaré- och revyscenen.
21/3 Månadsmöte i Vårdnäs församlingshem. Ingen underhållning. Vi pratade om vad vi skulle göra i föreningen framöver.
18/4 Månadsmöte i Vårdnäs församlingshem. Jan Lundqvist berättade om Carl Michael Bellman.
16/5 Månadsmöte i Vårdnäs församlingshem. En representant från Kinda-Ydre Sparbank informerade om banktjänster och Rengenkören underhöll.
22/8 Sillsexa i Vårdnäs hembygdsgård. P.O´s dragspelsgäng underhöll. SPF Kinda var inbjudna.
19/9 Månadsmöte i Vårdnäs församlingshem. Joakim "Jocke" Johansson berättade om Kinda Kanal och Roland Nilsson informerade om våra försäkringar i SPF.
17/10 Månadsmöte i Vårdnäs församlingshem. Stig Holmström berättade om den första flygningen med flygplan JAS 39 och Tommy Karlsson visade och pratade om föreningens hemsida.
21/11 Månadsmöte i Vårdnäs församlingshem. Sofia Fälth och Erik Zentio spelade och sjöng.
18/12 Månadsmöte med Julbord på Stiftsgården i Vårdnäs. Rengenkören sjöng.

Styrelse
Ordförande Kjell Holmström
Vice ordförande Tommy Karlsson
Sekreterare Jane Karlsson
Kassör Barbro André
Ledamot Per-Olof Alm
Roland Nilsson har varit adjungerad i styrelsen.


Områdesansvariga
Ansvarig hemsida Tommy Karlsson
Medlemsregisteransvarig Tommy Karlsson
Reseansvarig Roland Nilsson
Studieansvarig Roland Nilsson
Trafikansvarig Roland Nilsson
Lotteriansvarig Else-Marie och Hans Pettersson

Revisorer
Kim Svensson och Lennart Svensson (Tuna)
Revisorssuppleant
Roland Nilsson


Representanter till Linköpingskretsen
Kjell Holmström


Valberedning
Else-Marie Pettersson (sammankallande) och Maj-Lis Svensson.
Ombud till distriktsstämman


Kjell Holmström och Tommy Karlsson representerade föreningen på distriktsstämman.


Rengenkören
Kören bestod vid årets slut av ca 11 medlemmar. Körledare har varit Anne Gustavsson Jarl. Kören har stått för underhållningen på vissa av föreningens möten. Kören har vid några tillfällen medverkat på olika arrangemang utanför föreningen.


Föreningsutbyten
12 juni var vi inbjudna till "Sommarfest" i Höganlid, Hycklinge av SPF Seniorerna Kinda.
Till sillsexan 22 augusti i Vårdnäs hembygdsgård var SPF Seniorerna Kinda inbjudna.

Föreningen har varit representerad på distriktsstämman, ordförandekonferensen och Linköpingskretsens möten.

Vårdnäs 16 januari 2019

Styrelsen för SPF Seniorerna Rengen

Kjell Holmström Tommy Karlsson Jane Karlsson

Barbro André Per-Olof Alm