Nya Stadgar

Innehåll


1 kap. Gemensamma stadgar för SPF Seniorerna


§ 1 SPF Seniorerna .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
§ 2 Organisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
§ 3 Medlemskap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
§ 4 Beslutande nivåer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 5 Ärenden vid förenings årsmöte, distriktsstämma och förbunds-
kongress. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 6 Omröstning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
§ 7 Valbarhet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
§ 8 Styrelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
§ 9 Fimateckning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
§ 10 Räkenskapsår. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
§ 11 Valberedning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
§ 12 Överklagande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
§ 13 Stadgeändring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11


2 kap. Särskilda stadgar för förening inom


SPF Seniorerna
§ 1 Förening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
§ 2 Uppgift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
§ 3 Årsmöte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
§ 4 Styrelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
§ 5 Revision. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
§ 6 Upplösning/sammanslagning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14


3 kap. Särskilda stadgar för distrikt inom


SPF Seniorerna
§ 1 Distrikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
§ 2 Uppgift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
§ 3 Stämma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
§ 4 Styrelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
§ 5 Revision. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
§ 6 Ändrad distriktsindelning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18


4 kap. Särskilda stadgar för förbundet inom


SPF Seniorerna
§ 1 Förbundet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
§ 2 Uppgift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
§ 3 Kongress. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
§ 4 Förbundsstyrelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
§ 5 Förbundsråd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
§ 6 Revision. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
§ 7 Upplösning/Sammanslagning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Stadgarna antogs på kongressen i Bålsta den 24-25 augusti 2021.
4 5


1 kap. Gemensamma stadgar för
SPF Seniorerna


§ 1 SPF Seniorerna
Mom. 1 Ändamål
SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Syftet är att ta tillvara äldres sociala och ekonomiska intressen samt bedriva lokalt, regionalt och nationellt påverkansarbete.
Inom ramen för detta ändamål ska SPF Seniorerna arbeta med frågor
om äldres hälsa och omsorg, boende, ekonomi samt rätt att arbeta.
Mom. 2 Värdegrund
SPF Seniorerna utgår i sitt arbete från en demokratisk grundsyn.
Vidare är grunden för vårt ställningstagande diskrimineringslagen. Vi
värnar varje persons lika värde och rätt. Vi anser att rätten till ett gott
och värdigt liv är av central betydelse. Vi visar varandra respekt och
hänsyn och tar tillvara de erfarenheter och den kompetens som finns
bland seniorer. För att förverkliga dessa värden fokuserar vi på livskvalitet och valfrihet.
Mom. 3 Uppgift
Vi ska informera, skapa debatt och påverka i samhällsfrågor som berör seniorer. Samverkan kan ske med andra seniororganisationer, ideella organisationer, myndigheter och politiska företrädare. Vi ska
främja social gemenskap. Vi ska främja folkhälsa och verka för ett
livslångt lärande. Vi ska verka för forskning om äldre.
§ 2 Organisation
SPF Seniorerna består av
• Föreningar lokalt
• Distrikt regionalt
• Förbund nationellt
§ 3 Medlemskap
Mom. 1 Medlemskap
Medlemskap i förening kan beviljas den som har rätt att uppbära
pension av något slag. Detsamma gäller för den som är gift eller
sambo med medlem. Ingen kan samtidigt vara medlem i mer än en
av SPF Seniorernas föreningar. Som medlem har man rätt att som
gäst i mån av plats besöka andra föreningar.
Mom. 2 Värdegrund Mom. 2 Värdegrund
Medlem i en förening kan bli vänmedlem i en eller flera föreningar
mot en särskild avgift som vänföreningen fastställer. Vänmedlem har
tillgång till föreningens hela verksamhet. Vänmedlem har inte rösträtt och kan inte inneha styrelseuppdrag.
Mom. 3 Stödmedlemskap
Stödmedlemskap i förbundet kan beviljas den som, oavsett ålder,
önskar ta del av aktuella seniorpolitiska frågor och önskar stödja
SPF Seniorernas verksamhet. Stödmedlem har i tillämpliga delar tillgång till förbundets utbud av olika rabatter. Stödmedlem har inte
rösträtt och kan inte inneha styrelseuppdrag. Stödmedlem är inte
medlem i en förening och har därmed inte tillgång till en förenings
utbud av aktiviteter.
1 KAP. GEMENSAMMA STADGAR FÖR SPF SENIORERNA
6 7
Mom. 4 Medlemsavgift
Den årliga medlemsavgiften består av avgift till den förening som
medlemmen tillhör, till distriktet och till förbundet. Den sammanlagda medlemsavgiften betalas till förbundet, som överför de andelar
som tillkommer distrikten respektive föreningarna. Medlemskapet
gäller från den dag avgiften är betald.
Medlemsavgift utsänds i november året före det kalenderår som avgiften avser. Medlemsavgift ska betalas till förbundet senast den 31
januari det år medlemsavgiften avser.
Efter en påminnelse åligger det aktuell förening att ytterligare påminna om medlemsavgiften. Stödmedlem betalar en av kongressen
fastställd medlemsavgift direkt till förbundet.
Mom. 5 Utträde
Medlem som trots påminnelser inte har betalat medlemsavgift senast
den 1 april det kalenderår som avgiften avser anses ha begärt sitt utträde ur SPF Seniorerna. Medlemskapet upphör i sådant fall genom
att personen avförs från medlemsregistret.
Mom. 6 Uteslutning
Medlem som motarbetar SPF Seniorernas verksamhet eller ändamål
eller på annat sätt uppträder så att organisationens intressen eller anseende allvarligt skadas kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av
styrelsen i den förening som medlemmen tillhör eller förbundsstyrelsen. Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen fått
tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Yttrandet från medlemmen ska ha inkommit
senast inom 30 dagar från den dag som beslutet kommit medlemmen tillhanda. I beslutet till medlemmen ska anges skälen för uteslutning samt anges att beslutet kan överklagas enligt vad som anges
i 1 kap. 12 § dessa stadgar. Förbundsstyrelsens beslut kan inte överklagas.
§ 4 Beslutande nivåer
Årsmötet är högsta organ för förening.
Stämman är högsta organ för distrikt.
Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. Mellan kongresserna är förbundsstyrelsen högsta beslutande organ.
§ 5 Ärenden vid förenings årsmöte, distriktsstämma och förbundskongress
Vid årsmöte, stämma och kongress ska följande ärenden behandlas
och protokollföras. Punkterna 20 och 21 behandlas ej av kongressen.
1. Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, justerare
och rösträknare)
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
4. Fastställande av dagordning
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Behandling av verksamhetsplan eller motsvarande inklusive
budget/budgetramar
11. Fastställande av medlemsavgifter
12. Fastställande av arvoden och eventuella ersättningar till
styrelse och revisorer
13. Behandling av inkomna motioner
14. Behandling av förslag från förenings-, distrikts- eller förbundsstyrelse
1 KAP. GEMENSAMMA STADGAR FÖR SPF SENIORERNA
8 9
15. Fastställande av antal ombud till nästkommande stämma/
kongress
16. Fastställande av antal styrelseledamöter
17. Val av ordförande och i förekommande fall 1:e och 2:e vice
ordförande
18. Val av övriga styrelseledamöter
19. Val av revisor/-er och ersättare
20. Val av ombud och ersättare till stämma/kongress
21. Nomineringar av ledamöter till kommunala pensionärsråd
(KPR) samt regionala pensionärsråd (RPR)
22. Fastställande av antal ledamöter i valberedning
23. Val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen
24. Behandling av övriga frågor som anmälts inför fastställandet
av dagordningen.
§ 6 Omröstning
Omröstning sker öppet. Personval sker dock med slutna sedlar vid
begärd votering. Som årsmötets/stämmans/kongressens beslut gäller den mening som fått flest röster. Vid lika röstetal har mötesordföranden, om denna är röstberättigad, utslagsröst. I annat fall ska
lotten avgöra. Vid personval ska, i händelse av lika röstetal, lotten
avgöra.
§ 7 Valbarhet
Valbar till uppdrag i SPF Seniorerna är medlem. Dock är medlem
med styrelseuppdrag i annan rikstäckande seniororganisation inte
valbar till uppdrag inom någon styrelse inom SPF Seniorerna. Med
rikstäckande seniororganisation avses de organisationer som ingår i
regeringens pensionärskommitté. Om ledamot i någon styrelse inom
SPF Seniorerna åtar sig sådant uppdrag inom annat riksförbund för
seniorer, är vederbörande skyldig att lämna alla uppdrag inom SPF
Seniorerna.
Anställda inom SPF Seniorerna kan inte väljas till styrelseuppdrag inom organisationen.
§ 8 Styrelse
Styrelse bör bestå av minst fem ledamöter inklusive ordförande.
Antalet ledamöter bör vara udda. Vid årsmöte och om stämma
hålls årligen väljs ordförande för ett år och ledamöter för två år,
varav hälften utses vartannat år. Om stämma hålls vartannat år
väljs ordförande och hela styrelsen för två år.
Vid kongress väljs ordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter för en period om fyra år.
Föreningsstyrelse och distriktsstyrelse utser inom sig, i förekommande fall, vice ordförande samt i övrigt de funktioner som styrelsen anser sig behöva.
Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Revisor och representant för valberedning har närvarorätt vid styrelsesammanträde. Styrelseprotokoll ska tillställas ledamöterna i styrelsen, revisorerna och valberedningen.
§ 9 Firmateckning
Firma tecknas av styrelsen, eller om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller var för sig eller av styrelsen särskilt
utsedda personer två i förening.
1 KAP. GEMENSAMMA STADGAR FÖR SPF SENIORERNA
10 11
§ 10 Räkenskapsår
SPF Seniorernas räkenskapsår är kalenderår.
§ 11 Valberedning
I syfte att förbereda årsmötets/stämmans/kongressens val av ordfö
-
rande samt i förekommande fall - 1:e och 2:e vice ordförande - övriga styrelseledamöter, revisorer och ersättare - val av ombud och ersättare till stämma/kongress
ska varje ordinarie årsmöte/stämma/kongress utse en valberedning,
bestående av lägst tre ledamöter inklusive ordförande. Antalet leda
-
möter bör vara udda.
Valberedningen ska till årsmötet/stämman/kongressen även läm
-
na förslag på mötesfunktionärer, revisorer och arvoden till styrelse
och revisorer. Valberedningens förslag ska sändas ut tillsammans
med övriga handlingar till årsmöte/stämma/kongress samt bör hål
-
las tillgängligt på hemsidan.
Rätt att nominera ledamot till en förenings valberedning har med
-
lem i föreningen. Motsvarande rätt att nominera ledamot till ett di
-
strikts valberedning och till förbundets valberedning har föreningar
inom distriktet respektive distrikten.
§ 12 Överklagande
Medlem kan överklaga beslut av förening eller distrikt om medlem
-
men anser att beslutet står i strid med stadgarna.
Medlem som inte är nöjd med föreningsstyrelsens/distriktsstyrel
-
sens beslut kan överklaga det hos distriktsstyrelsen/förbundsstyrel
-
sen. Överklagande ska ske inom 30 dagar från den dag som fören
-
ingens/distriktsstyrelsens/förbundsstyrelsens beslut skriftligen
kommit medlemmen tillhanda. Förbundsstyrelsen ska, innan beslut
fattas, inhämta yttrande från distriktsstyrelsen.
§ 13 Stadgeändring Ändring av SPF Seniorernas stadgar sker genom beslut som har bi
-
trätts av minst två tredjedelar av de vid en ordinarie kongress närva
-
rande ombuden. Beslut om stadgeändring kan också ske genom be
-
slut som har biträtts av fler än hälften av de närvarande ombuden
vid två på varandra följande kongresser varav den ena måste vara en
ordinarie kongress.
Senast en månad efter kongressprotokollets justering ska av kon
-
gressen beslutad stadgeändring meddelas föreningar och distrikt.
Stadgeändring träder tidigast i kraft vid kommande årsskifte.
1 KAP. GEMENSAMMA STADGAR FÖR SPF SENIORERNA
12 13


2 kap. Särskilda stadgar för förening
inom SPF Seniorerna


§ 1 Förening
Förening tillhör det distrikt inom vars område den är verksam. Inom
distriktet kan närliggande föreningar samverka i kretsar/samverkansgrupper.
§ 2 Uppgift
Förening har till uppgift att främja SPF Seniorernas ändamål genom
att
• informera medlemmarna i frågor som berör dem,
• verka för social gemenskap, trygghet och trivsel bland medlemmarna,
• tillvarata medlemmarnas intressen på det lokala planet,
• aktivt verka för att rekrytera personer som enligt 1 kap. 3 §
kan bli medlem,
• i övrigt bedriva verksamhet som främjar förståelse och solidaritet mellan generationerna.
§ 3 Årsmöte
Mom. 1 Ordinarie årsmöte, kallelse och motioner
Årsmöte hålls före februari månads utgång.
Till årsmötet kallar föreningsstyrelsen föreningens medlemmar genom annonsering på hemsidan eller genom personlig kallelse per brev
eller e-post senast fem veckor före mötet.
Motion till ordinarie årsmöte kan väckas av medlem. Motion ska
vara föreningsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
Motion ska behandlas av ordinarie årsmöte efter yttrande av föreningsstyrelsen.
Dagordning, valberedningens förslag och andra handlingar som
ska behandlas på årsmötet ska hållas tillgängliga för medlemmarna,
på hemsidan eller på annat sätt, senast två veckor före mötet.Efter
årsmötet ska, om distriktet så begär, protokoll, verksamhetsberättelse och årsbokslut skickas till distriktskansliet.
Mom. 2 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls då styrelsen så beslutar eller då minst en tredjedel
av föreningens medlemmar skriftligen begär det. Begäran ska utan
dröjsmål behandlas av styrelsen. Extra årsmöte ska hållas senast två
månader efter beslut härom.
Föreningsstyrelsen kallar föreningens medlemmar till extra årsmöte
genom annonsering på hemsidan eller genom personlig kallelse per
brev eller e-post. Kallelse ska ske senast två veckor efter föreningsstyrelsens beslut om extra årsmöte.
Vid extra årsmöte kan endast ärenden behandlas som angetts i kallelsen. I övrigt gäller samma regler som för ordinarie årsmöte.
Mom. 3 Rösträtt och yttranderätt
Vid årsmötet har varje närvarande medlem en röst. Ledamot av föreningsstyrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet och val av revisorer.
Ledamot av distriktsstyrelsen har rätt att närvara och att yttra sig.
Föreningens revisorer och valberedning ska kallas till årsmötet.
§ 4 Styrelse
Föreningsstyrelsen ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen ska, inom ramen för dessa stadgar, svara för föreningens organi2 KAP. SÄRSKILDA STADGAR FÖR FÖRENING INOM SPF SENIORERNA
14 15
sation, verksamhet och förvaltning. Styrelsen förbereder de ärenden
som ska behandlas på årsmötet. Styrelsen ska upprätthålla kontakten
med distriktet.
§ 5 Revision
Föreningen ska ha minst en revisor samt ersättare.
Styrelsen ska överlämna erforderliga handlingar till revisorerna senast fyra veckor före årsmötet. Revisorerna ska granska föreningsstyrelsens verksamhet, förvaltning och räkenskaper samt till styrelsen
överlämna sin revisionsberättelse senast två veckor före årsmötet.
§ 6 Upplösning / sammanslagning
Upplösning av föreningen eller sammanslagning med annan förening inom SPF Seniorerna ska beslutas av två på varandra följande
årsmöten, varav ett ordinarie och ska biträdas av minst fyra femtedelar av antalet närvarande medlemmar.
Om upplösning sker eller föreningen beslutar utträda ur SPF Seniorerna ska samtliga handlingar och tillgångar överlämnas till distriktet. Före beslut ska samråd ske med distriktsstyrelsen.
Om upplösning sker genom likvidation ska samtliga handlingar
och återstående tillgångar överlämnas till distriktet.
Om upplösning sker genom fusion går föreningen antingen upp i
en annan förening i SPF Seniorerna eller går tillsammans med annan
förening upp i en för ändamålet nybildad förening inom SPF Seniorerna. Medlemmarna i den överlåtande föreningen blir medlemmar i
den övertagande föreningen. Den överlåtande föreningen upplöses
utan likvidation och dess tillgångar och skulder övertas av den övertagande föreningen.


3 kap. Särskilda stadgar för distrikt
inom SPF Seniorerna


§ 1 Distrikt
Distrikt består av föreningar inom SPF Seniorerna i en region eller
motsvarande geografiskt område som fastställs av förbundsstyrelsen.
§ 2 Uppgift
Distrikt har till uppgift att främja SPF Seniorernas ändamål genom att
• ge service till och stödja föreningarna inom sitt område genom
att anordna utbildningar, studiedagar, informationskonferenser,
kulturdagar, tävlingar och andra sammankomster för föreningarna
• ge information om SPF Seniorerna till medlemsföreningar,
allmänhet och media
• särskilt följa och påverka de regionala organ som bedriver
sjukvård, trafik- och övriga infrastrukturfrågor samt kulturell
verksamhet.
• verka för samordning av den verksamhet som bedrivs av
pensionärsråden inom regioner och kommuner
• aktivt verka för att rekrytera personer som enligt 1 kap. 3 §
kan bli medlem
• verka för nybildning av föreningar.
3 KAP. SÄRSKILDA STADGAR FÖR DISTRIKT INOM SPF SENIORERNA
16 17
§ 3 Stämma
Mom. 1 Ombud
Vid stämma representeras varje förening av ett ombud och därutöver av det antal ombud stämman tidigare beslutat.
Ombud ska vara medlem i den förening som valt honom/henne.
Ledamot av distriktsstyrelse får inte vara ombud.
Mom. 2 Ordinarie stämma, kallelse och motioner
Stämma kan hållas årligen eller vartannat år. Stämma ska hållas senast före utgången av april månad.
Styrelsens kallelse med förslag till dagordning ska vara föreningarna tillhanda senast fem veckor före stämman. Förslag till dagordning, valberedningens förslag samt andra handlingar som ska behandlas på stämman ska vara ombuden tillhanda senast två veckor
före stämman.
Motion till ordinarie stämma kan väckas av medlem eller förening.
Motion från medlem ska ges in till den egna föreningen för yttrande
av föreningsstyrelsen. Föreningen överlämnar därefter motionen
med yttrande till distriktet senast 4 veckor före stämman. Motion
som väcks av förening ska ges in till distriktet.
Efter stämman ska, om förbundet så begär, protokoll, verksamhetsberättelse och årsbokslut skickas till förbundskansliet.
Mom. 3 Extra stämma
Extra stämma hålls då styrelsen så beslutar eller då minst en tredjedel av distriktets föreningar skriftligen begär det. Begäran ska utan
dröjsmål behandlas av styrelsen. Extra stämma ska hållas senast två
månader efter beslut härom.
Kallelse till extra stämma ska vara föreningarna tillhanda senast
två veckor efter distriktsstyrelsens beslut. Vid extra stämma kan endast ärenden behandlas som angetts i kallelsen. I övrigt gäller samma
regler som för ordinarie stämma.
Mom. 4 Rösträtt och yttranderätt
Vid stämma har varje närvarande ombud en röst. Även ledamot
av distriktsstyrelsen har en röst. Ledamot av distriktsstyrelsen får
inte delta i beslut om ansvarsfrihet och val av revisorer.
De av stämman valda revisorerna och valberedningen ska kallas
till stämman.
Ledamot av förbundsstyrelsen har rätt att närvara och att yttra
sig.
Medlem i förening inom distriktets område som inte är ombud
får närvara vid stämma. Sådan medlem har yttranderätt avseende
motion som i stadgeenlig ordning väckts av medlemmen, men har i
övrigt yttranderätt endast om stämman så beslutar.
§ 4 Styrelse
Distriktsstyrelsen ansvarar för distriktets angelägenheter. Styrelsen
ska, inom ramen för dessa stadgar, svara för distriktets organisation,
verksamhet och förvaltning.
Styrelsen ska pröva överklagat beslut angående uteslutning av föreningsmedlem.
§ 5 Revision
Distriktet ska ha två revisorer och ersättare för dessa.
Styrelsen ska överlämna erforderliga handlingar till revisorerna senast fem veckor före stämman. Revisorerna ska granska styrelsens
verksamhet, förvaltning och räkenskaper samt till styrelsen överlämna sin revisionsberättelse senast tre veckor före stämman. Även om
stämma hålls vartannat år ska styrelsen det år stämma inte hålls överlämna erforderliga handlingar till revisorerna senast den 1 mars. Senast den 1 april samma år ska revisorerna avge revisionsberättelse.
Om revisorerna vid fortlöpande granskning finner anledning till
sådan anmärkning att särskilda åtgärder bör vidtas ska de omgående
kalla till ett sammanträde med distriktsstyrelsen.
3 KAP. SÄRSKILDA STADGAR FÖR DISTRIKT INOM SPF SENIORERNA
18 19
§ 6 Ändrad distriktsindelning
Fråga om sammanslagning med annat distrikt eller annan ändring av
distriktsindelning ska behandlas av stämma. Beslut om ändrad distriktsindelning är giltigt om det biträtts av minst två tredjedelar av
de vid en ordinarie stämma närvarande ombuden. Beslut om ändrad
distriktsindelning kan också ske genom beslut som har biträtts av
fler än hälften av de närvarande ombuden vid två på varandra följande stämmor, varav den ena måste vara en ordinarie stämma.
Beslut om ändrad distriktsindelning ska, för att bli gällande, godkännas av förbundsstyrelsen.


4 kap. Särskilda stadgar för förbundet inom SPF Seniorerna


§ 1 Förbundet
Förbundet utövar verksamheten på nationell nivå.
Förbundet består av de medlemmar som är anslutna till SPF
Seniorerna i en lokal förening eller direkt till förbundet som stödmedlem.
§ 2 Uppgift
Förbundet har till uppgift att
• informera, skapa debatt och påverka i samhällsfrågor som
berör seniorer,
• samverka med nationella organ som regering och statliga
myndigheter i för seniorer väsentliga frågor,
• samverka med andra organisationer nationellt och internationellt,
• ansvara för övergripande marknadsföring,
• aktivt verka för att rekrytera personer som enligt 1 kap. 3 §
kan bli medlem,
• ansvara för gemensam administrativ service till distrikt och
föreningar såsom medlemsregister, webb och IT-support,
• samverka med distrikten i äldrefrågor.
4 KAP. SÄRSKILDA STADGAR FÖR FÖRBUNDET INOM SPF SENIORERNA
20 21
§ 3 Kongress
Mom. 1 Uppgift
Kongressen har till uppgift att besluta om förbundets namn, organisation, gemensamma verksamhet och budget samt val av förbundsstyrelse.
Mom. 2 Ordinarie kongress
Ordinarie kongress hålls vart fjärde år senast 30 juni året före allmänna val. Mellan fysiska kongresser hålls en digital kongress för behandling av 1 kap. § 5 p. 1-9, 13-14 samt 24. Förbundsstyrelsen beslutar om tid och plats för kongressen.
Mom. 3 Extra kongress
Extra kongress hålls då förbundsstyrelsen så beslutar eller då minst
en tredjedel av distrikten skriftligen begär det. Begäran ska utan
dröjsmål behandlas av förbundsstyrelsen. Extra kongress ska hållas
senast fyra månader efter beslut härom.
Vid extra kongress kan endast ärenden behandlas som angetts i
kallelsen.
Mom. 4 Kallelse
Förbundsstyrelsens kallelse till ordinarie kongress ska ha inkommit
till distrikten senast sex månader före kongressen. Förbundsstyrelsens kallelse till extra kongress ska ha inkommit till distrikten senast
en månad före sådan kongress.
Mom. 5 Kongressens sammansättning
Kongressen består av förbundsstyrelsens ledamöter samt ombud
valda av distrikten. Ombud ska vara medlem i en förening inom det
distrikt som valt ombudet. Ledamot av förbundsstyrelsen får inte
vara ombud.
Mom. 6 Kongressombudens fördelning
Varje distrikt har rätt till ett kongressombud per påbörjat 2 500
medlemmar, som vid kongressårets början var registrerade inom
respektive distrikt.
Mom. 7 Val av ombud och ersättare till kongress
Val av ombud och ersättare sker vid distriktens stämmor samma år
som ordinarie kongress hålls. Ombud och ersättare väljs för hela
kongressperioden.
Uppgift om valda ombud och ersättare ska ha inkommit till förbundet senast sex veckor före kongressen.
Mom. 8 Motioner samt förbundsstyrelsens respektive valberedningens förslag
Motioner till ordinarie kongress kan väckas av medlem, föreningsstyrelse samt distriktsstyrelse och ska ha inkommit till förbundskansliet
senast 14 veckor före kongressen.
Motion från medlem, som sänts direkt till förbundskansliet, ska av
förbundskansliet sändas för yttrande till styrelsen i den förening som
medlemmen tillhör. När föreningsstyrelsen har yttrat sig över motionen ska denna med yttrande sändas till styrelsen i det distrikt som
föreningen tillhör. När distriktsstyrelsen yttrat sig över motionen ska
denna med yttrande sändas till förbundskansliet.
Motion från föreningsstyrelse, som sänts direkt till förbundskansliet, ska sändas för yttrande till styrelsen i det distrikt som föreningen
tillhör. När distriktsstyrelsen har yttrat sig över motionen ska denna
med yttrande sändas till förbundskansliet.
Motioner och förbundsstyrelsens utlåtande över dessa samt förbundsstyrelsens särskilda förslag ska vara kongressombuden tillhanda senast tre veckor före kongressen. Samtidigt tillställs ombuden
förbundsstyrelsens förslag till dagordning, övriga handlingar som ska
behandlas av kongressen samt valberedningens förslag med uppgift
om de föreslagna personernas kompetens och erfarenhet.
4 KAP. SÄRSKILDA STADGAR FÖR FÖRBUNDET INOM SPF SENIORERNA
22 23
Utöver valberedningens förslag kan nominering av person för val
göras av kongressombud senast sju dagar före kongressens första
dag. Nominering ska lämnas till valberedningen som utan dröjsmål
ska delge kongressombud och förbundsstyrelse denna.
Om nominerad avsäger sig nominering eller det uppkommer annan icke förutsedd omständighet som gör nomineringen inaktuell
äger kongressen rätt att tillåta nominering senare än sju dagar före
kongressens första dag. Kongressombud och förbundsstyrelse ska
snarast delges detta.
Mom. 9 Rösträtt och yttranderätt
Vid kongress har varje närvarande kongressombud och varje ledamot av förbundsstyrelsen en röst. Ledamot av förbundsstyrelsen får
inte delta i beslut om ansvarsfrihet och val av revisorer.
De av kongressen valda revisorerna och valberedningen ska kallas
till kongressen.
Medlem som inte är ombud får närvara vid kongressen. Sådan
medlem har yttranderätt avseende motion som i stadgeenlig ordning
väckts av medlemmen eller av förening som medlemmen företräder
men har i övrigt yttranderätt endast om kongressen så beslutar.
Mom. 10 Kostnader
Distrikten svarar för ombudens kostnader genom ett förfarande
med resekostnadsutjämning, varvid förbundet debiterar distrikten ett
schablonbelopp som är beräknat på totalkostnaden.Förbundet svarar
för förbundsstyrelsens, revisorernas, valberedningens och central
kanslipersonals kostnader.
Ovanstående kostnadsfördelning gäller vid såväl ordinarie som extra kongress.
§ 4 Förbundsstyrelse
Förbundsstyrelsen har ansvaret för förbundets övergripande
verksamhet. Förbundsstyrelsen ska
• i enlighet med stadgarna och kongressens beslut planlägga, leda och ansvara för förbundets verksamhet
• i samråd med distrikt och föreningar verka för förbundets
fortsatta utveckling
• vara distrikten behjälplig med råd och anvisningar
• fastställa arbetsordning för förbundets kansli och anställa
generalsekreterare och chefredaktör
• avge verksamhetsberättelse
• inom ramen för av kongressen fastställd rambudget, mål och
riktlinjer årligen besluta om budget och plan för verksamheten
• kalla till ordinarie eller extra kongress enligt vad som sägs i 4
kap. 3 § mom. 2–3
• minst en gång om året kalla distriktsordförandena till konfe
rens för samråd och information
• pröva överklagade beslut
• besluta om förbundets logotyp
§ 5 Förbundsråd
Förbundsrådet är ett rådgivande organ till förbundsstyrelsen. Förbundsrådet består av distriktsordförande (DO) från samtliga distrikt.
Är DO ledamot av förbundsstyrelsen kan distriktet utse annan person att vara ledamot i förbundsrådet. Förbundsrådets sammanträden
leds av en ordförande vilken utses inom förbundsrådet.
Förbundsrådet sammanträder när förbundsstyrelsen kallar, dock
minst en gång per år.
4 KAP. SÄRSKILDA STADGAR FÖR FÖRBUNDET INOM SPF SENIORERNA
24 25
I fråga av väsentlig betydelse för förbundet ska förbundsstyrelsen
ta upp frågan i förbundsrådet. Ett sådant exempel är förbundets
verksamhetsplan och budget inom ramen för av kongressen beslu
-
tade mål- och riktlinjer samt rambudget.
Förbundsrådet kan behandla förslag från medlemmar, föreningar
och distrikt rörande SPF Seniorernas verksamhet. Förslag från med
-
lem skall innehålla yttrande från föreningsstyrelsen. Förslag från för
-
ening ska innehålla yttrande från distriktsstyrelsen.
§ 6 Revision
Förbundet ska ha tre revisorer, varav en ska vara auktoriserad, och
tre ersättare, varav en auktoriserad.
Förbundsstyrelsen ska överlämna erforderliga handlingar till revi
-
sorerna senast den 1 april varje år. Revisorerna ska granska för
-
bundsstyrelsens verksamhet, förvaltning och räkenskaper samt till
styrelsen överlämna sin revisionsberättelse senast den 1 maj varje år.
Om revisorerna vid fortlöpande granskning finner anledning till så
-
dan anmärkning att särskilda åtgärder bör vidtas ska de omgående
kalla till ett sammanträde med förbundsstyrelsen.
§ 7 Upplösning / sammanslagning
Beslut om upplösning av SPF Seniorerna eller sammanslagning med
annan riksorganisation kan endast ske genom beslut av två på varan
-
dra följande kongresser varav en ordinarie. Sådant beslut är giltigt
om det har biträtts av minst fem sjättedelar av de närvarande kon
-
gressombuden.
I händelse av beslut om upplösning eller sammanslagning ska det
samtidigt beslutas om hur SPF Seniorernas efter upplösningen eller
sammanslagningen behållna tillgångar ska disponeras.
4