Valberedningens förslag

Valberedningens förslag inför årsmötet 2020

Mötesordförande: Hans Peterson
Mötessekreterare: Jane Karlsson
Protokolljusterare 2 st: utses vid mötet

Ordförande, 1 år: omval av Kjell Holmström
Styrelseledamöter 2 år: omval av Barbro André
omval av Tommy Karlsson

Revisorer, 1 år: omval av Kim Svensson
nyval av Hans Peterson
Revisorsuppleant, 1 år; omval av Roland Nilsson

Ombud till Distriktsstämman, jämte ordföranden: Tommy Karlsson
Suppleanter: Uno Svensson
Hans Peterson