Dagordning

Förslag till dagordning vid SPF Seniorerna Rengens årsmöte
17 februari 2016 kl. 14.00 i Skeda Församlingsgård.

Mötets öppnande. Parentation.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Val av två rösträknare.

Fråga om mötets behöriga utlysning.

Fastställande av dagordning.

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015.

Ekonomisk redogörelse för 2015.

Fastställande av resultat och balansräkning för 2015.

Revisorernas berättelse.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2015.

Fråga om ersättning för styrelse och revisorer.

Fastställande av budget för 2016.

Beslut om årsavgift för 2016.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Val av ordförande 2016, ett år.

Val av styrelseledamöter, två år.

Val av två revisorer, två år.

Val av en revisorsuppleant, ett år.

Val om två ombud, att jämte ordförande representera föreningen på DST.

Val av ledamot och ersättare till Linköpingskretsen.

Val av två ledamöter jämte ordförande till programkommitté 2016.

Val av valberedning intill nästa årsmöte.

Övriga frågor.

Mötet avslutas.