Protokoll

Protokoll från Årsmötet 2019

Årsmötesprotokoll 2019-02-20

SPF Seniorerna Rengen Linköping.

Mötet var i Vårdnäs Församlingshem.

1 Ordföranden Kjell Holmström hälsade alla välkomna och öppnade mötet med en parentation över de medlemmar som avlidit under året
genom att läsa en dikt och hedra deras minne med en tyst minut.

2 Till ordförande på mötet valdes Hans Peterson och till sekreterare
Jane Karlsson.

3 Till att jämte ordföranden justera protokollet valdes Ingemar
Fager och Yngve Larsson.

4 Ingemar Fager och Yngve Larsson valdes till rösträknare.

5 Årsmötet ansågs vara behörigen utlyst.

6 Dagordningen fastställdes efter att punkt 18a tillkom, val av revisorer.

7 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2018 lästes upp av Tommy
Karlsson och godkändes.

8 Kassören Barbro André redogjorde för föreningens ekonomi för år 2018. Redogörelsen godkändes.

9 Resultat- och balansräkningen för år 2018 godkändes. Vid årsskiftet
uppgick föreningens kapital till ca 31.000 kronor.

10 Revisor Kim Svensson läste upp revisorernas berättelse.

11 Enligt revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet
för år 2018.

12 Det beslutades att en ersättning på 3.000 kronor ska betalas till styrelsen.

13 Kassören Barbro André redogjorde för budgeten för år 2019. Den
fastställdes.

14 Det beslutades att årsavgiften för år 2020 blir 250 kronor.

15 Det beslutades att antalet styrelsemedlemmar ska vara 5 och antalet
revisorer 2.

16 Till ordförande på 1 år valdes Kjell Holmström.

17 Till styrelseledamöter på 2 år valdes Jane Karlsson och Per-Olov Alm.

18a Till revisorer på 1 år valdes Kim Svensson och Lennart Svensson.
(Tuna).

18b Till revisorssuppleant på 1 år valdes Roland Nilsson.

19 Som ombud till distriktsstämman valdes Kjell Holmström och
Maj-Lis Svensson och som ersättare valdes Hans Peterson och
Uno Svensson.

20 Till valberedning på 1 år valdes Else-Marie Peterson och Maj-Lis
Svensson.

21 Övriga Frågor.
Lotterivinster. Lotteriansvarig Else-Marie Peterson frågade om någon
hade något emot att ibland ha vin som lotterivinster eftersom det
framförts önskemål om detta från en del medlemmar. Ingen hade några
invändningar.

22 Ordförande Kjell Holmström tackade årsmötesordförande Hans
Peterson och sekreterare Jane Karlsson och överlämnade blommor
till dem samt tackade alla mötesdeltagarna för visat intresse.

23 Mötet avslutades.

Jane Karlsson Hans Peterson
Sekreterare Ordförande

Justeras:

Ingemar Fager Yngve Larsson