Valberedningens förslag

INGER FALK                       VALFÖRSLAG SPF

PER-OLOV ALM

2022-02-22

 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL SPF RENGENS ÅRSMÖTE DEN 16 MARS 2022

 


Ordförande på årsmötet Hans Pettersson

Sekreterare på årsmötet Jane Karlsson

 


Justerare av årsmötesprotokollet och rösträknare föreslås och väljs på årsmötet

 

Ordförande på 1 år Kjell Holmström (omval)

Styrelseledamöter på 2 år Barbro Andrè och Tommy Karlsson (omval)

Styrelsesuppleant på 2 år Ingemar Fager (omval)

 


Revisorer på 1 år Kim Svensson och Hans Pettersson

Revisorssuppleant på 1 år Roland Nilsson

 


Ombud till distriktsstämman Kjell Holmström, Tommy Karlsson

Ersättare till distriktsstämman Liane Ringh, Per-Olov Alm

 


Valberedning Per-Olov Alm, Inger Falk (omval)

Britt-Marie Gunnarsson (nyval)