Protokoll

Protokoll fört vid SPF Seniorerna Rengens årsmöte den 17 februari 2016.

1. Ordföranden Katarina Karlsson hälsade de närvarande välkomna och därefter hedrades minnet av de medlemmar som avlidit under året med en tyst minut. Därefter förklarade Katarina årsmötet öppnat.
2. Lennart Johansson valdes till ordförande för årsmötet med Per-Olov Alm som sekreterare.
3. Till protokollsjusterare valdes Kristina Svensson och Lennart Brolin.
4. Dessa två utsågs också till rösträknare.
5. Årsmötet hade utlysts i laga ordning bl.a. på föreningens hemsida.
6. Dagordningen fastställdes.
7. Katarina Karlsson gick igenom styrelsens verksamhetsberättelse för 2015 utan kommentarer.
8. Arne Pettersson lämnade en ekonomisk redogörelse för 2015 som godkändes.
9. Resultat ock balansräkningen godkändes.
10. Revisorerna lämnade sin berättelse och föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för 2015.
11. Årsmötet beslöt enligt revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2015.
12. Ersättningen till styrelsen och revisorerna beslöts bli oförändrat 3.000 kr för 2016.
13. Budgeten för 2016 fastställdes enligt förslaget.
14. Årsavgiften för 2017 beslutades bli 200 kr.
15. Styrelsens antal skall vara 9 personer och revisorerna 2 st.
16. Till ordförande valdes Roland Nilsson på ett år.
17. Till övriga styrelseledamöter valdes: Rune Pettersson omv., Jan Lundkvist 2 år omv., Ulla-Britt Hammar 2 år omv., Tommy Karlsson 2 år omv., Laila Nilsson omv., Arne Pettersson omv., Donald Hammar nyval 2 år. En plats är vakant.
18. Revisorerna Kim Svensson och Lennart Svensson, Tuna omvaldes på ett år.
19. Barbro André omvaldes till revisorssuppleant.
20. Lennart Johansson och Henry Svensson utsågs att jämte ordf. representera föreningen på DST.
21. Ordföranden och ytterligare 1 representant från styrelsen valdes att representera föreningen på Linköpingskretsen.
22. Till programkommitté valdes ordföranden Roland Nilsson, Ludde Karlsson och Kristina Stenberg.
23. Till valberedning valdes Sten-Erik Stenberg, Barbro André och Per-Olov Alm.
24. A. Flinka händer tar hand om lotteriansvaret det kommande året. B. Det blir troligen ingen resa i år.
25. Katarina tackade Lennart och Per-Olov. Hon framförde också ett tack till reseledaren Roland Nilsson och hon tackade lotteriansvariga för deras insats. Till slut framförde hon ett tack till Mona Eriksson, som avgick ur styrelsen. Därefter förklarade hon årsmötet avslutat. Roland Nilsson tackade Katarina för hennes 4 år som föreningens ordförande.

Per-Olov Alm Lennart Johansson
Sekreterare Ordförande

Justeras
Kristina Svensson