Protokoll

 

Årsmötesprotokoll 2022-03-16

 


SPF Seniorerna Rengen Linköping.

 


Mötet var i Vårdnäs Församlingshem.

 


1 Ordföranden Kjell Holmström hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

 


2 Till ordförande på mötet valdes Hans Peterson och till sekreterare

Tommy Karlsson.

 


3 Till att jämte ordföranden justera protokollet valdes Else-Marie Peterson och Arne Wikvist.

 

4 Else-Marie Peterson och Arne Wikvist valdes till rösträknare.

 


5 Årsmötet ansågs vara behörigen utlyst.

 


6 Dagordningen fastställdes.

 


7 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2021 lästes upp av Kjell Holmström. Verksamhetsberättelsen godkändes.

 


8 Kassören Barbro André redogjorde för föreningens ekonomi för år 2021. Redogörelsen godkändes.

 


9 Resultat- och balansräkningen för år 2021 godkändes.

 


10 Revisor Kim Svensson läste upp revisorernas berättelse.

 


11 Enligt revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet

för år 2021.

 


12 Det beslutades att en ersättning på 3.000 kronor ska betalas till styrelsen för 2022.

 


13 Kassören Barbro André redogjorde för budgeten för år 2022. Den

fastställdes.

 


14 Det beslutades att årsavgiften för år 2023 blir 250 kronor.

 


15 Det beslutades att antalet styrelsemedlemmar ska vara 5 och antalet

suppleanter 2 och antalet revisorer 2.

16 Till ordförande på 1 år valdes Kjell Holmström (omval).

 


17 Till styrelseledamöter på 2 år valdes Barbro André (omval) och Tommy Karlsson (omval).

 

18 Till styrelsesuppleant på 2 år valdes Ingemar Fager.

 


19 Till revisorer på 1 år valdes Kim Svensson (omval) och Hans

Peterson (omval).

 


20 Till revisorssuppleant på 1 år valdes Roland Nilsson (omval).

 


21 Som ombud till distriktsstämman valdes Kjell Holmström och

Tommy Karlsson och som ersättare valdes Liane Ringh och

Per-Olov Alm.

 


22 Till valberedning på 1 år valdes Per-Olov Alm (sammankallande) (omval), Inger Falk (omval) och Britt-Marie Gunnarsson (nyval).

 


23 De stadgar som antogs på SPF´s kongress 2021 beslutades gälla för föreningen.

 


24 Övriga Frågor.

Inga övriga frågor togs upp.

 

25 Kjell Holmström tackade årsmötesordförande Hans Peterson och sekreterare Tommy Karlsson och överlämnade blommor till dem. Kjell Holmström uppvaktades med blommor och sång, då han fyllde år

denna dag.

 


Kjell Holmström tackade alla mötesdeltagarna för visat intresse.

 


26 Mötet avslutades.

 

 

 

Tommy Karlsson Hans Peterson

Sekreterare Ordförande

 

 

 

Justeras:

 

 

 

Else-Marie Peterson Arne Wikvist