Protokoll

Årsmötesprotokoll 2020-02-19

SPF Seniorerna Rengen Linköping.

Mötet var i Vårdnäs Församlingshem.

1 Ordföranden Kjell Holmström hälsade alla välkomna och öppnade mötet med en parentation över de medlemmar som avlidit under året
genom att läsa en dikt och hedra deras minne med en tyst minut.

2 Till ordförande på mötet valdes Hans Peterson och till sekreterare
Jane Karlsson.

3 Till att jämte ordföranden justera protokollet valdes Ingemar
Fager och Gunilla Andersson.

4 Ingemar Fager och Gunilla Andersson valdes till rösträknare.

5 Årsmötet ansågs vara behörigen utlyst.

6 Dagordningen fastställdes.

7 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2019 lästes upp av Tommy
Karlsson och godkändes.

8 Kassören Barbro André redogjorde för föreningens ekonomi för år 2019. Redogörelsen godkändes.

9 Resultat- och balansräkningen för år 2019 godkändes. Vid årsskiftet
uppgick föreningens kapital till 43.762 kronor.

10 Revisor Kim Svensson läste upp revisorernas berättelse.

11 Enligt revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet
för år 2019.

12 Det beslutades att en ersättning på 3.000 kronor ska betalas till styrelsen.

13 Kassören Barbro André redogjorde för budgeten för år 2020. Den
fastställdes.

14 Det beslutades att årsavgiften för år 2021 blir 250 kronor.

15 Det beslutades att antalet styrelsemedlemmar ska vara 5 och antalet
revisorer 2.

16 Till ordförande på 1 år valdes Kjell Holmström.

17 Till styrelseledamöter på 2 år valdes Barbro André och Tommy Karlsson.

18 Till revisorer på 1 år valdes Kim Svensson (omval) och Hans
Peterson (nyval).

19 Till revisorssuppleant på 1 år valdes Roland Nilsson (omval).

20 Som ombud till distriktsstämman valdes Kjell Holmström och
Tommy Karlsson och som ersättare valdes Hans Peterson och
Uno Svensson.

21 Till valberedning på 1 år valdes Else-Marie Peterson (sammankallande)
och Maj-Lis Svensson.

22 Övriga Frågor.
Organisationsförändring. Styrelsen fick i uppdrag att till nästa årsmöte
vidta nödvändiga åtgärder för att kunna välja två suppleanter till
styrelsen vid årsmötet 2021.

23 Ordförande Kjell Holmström tackade årsmötesordförande Hans
Peterson och sekreterare Jane Karlsson och överlämnade blommor
till dem samt tackade alla mötesdeltagarna för visat intresse.

24 Mötet avslutades.

Jane Karlsson Hans Peterson
Sekreterare Ordförande

Justeras:

Ingemar Fager Gunilla Andersson