Dagordning

Förslag till Dagordning vid SPF Seniorerna Rengens årsmöte den 16 mars 2022 kl. 14.00 i Vårdnäs Församlingshem.

 


1 Mötets öppnande.

 


2 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 


3 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll.

 


4 Val av två rösträknare.

 


5 Fråga om mötets behöriga utlysning.

 


6 Fastställande av dagordning.

 


7 Styrelsens Verksamhetsberättelse för 2021.

 


8 Ekonomisk redogörelse för 2021.

 


9 Fastställande av resultat och balansräkning för 2021.

 


10 Revisorernas berättelse.

 


11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2021.

 


12 Fråga om ersättning till styrelsen.

 


13 Fastställande av budget för 2022.

 


14 Beslut om årsavgift för 2023.

 


15 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.

 


16 Val av ordförande 2022, ett år.

 


17 Val av styrelseledamöter, två år.

 


18 Val av en styrelsesuppleant, två år.

 


19 Val av revisorer, ett år.

 


20 Val av en revisorssuppleant, ett år.

21 Val av ombud och ersättare till distriktsstämma.

 


22 Val av valberedning till nästa årsmöte.

 


23 Beslut om nya stadgar.

 


24 Övriga frågor.

 


25 Avtackning.

 


26 Mötet avslutas.