Verksamhetsberättelse

SPF Seniorerna Rengen, verksamhetsberättelse för år 2017.


Medlemsutveckling
Vid årets början var medlemsantalet 138 och vid årets slut 128,
Under året har 3 medlemmar avlidit, nämligen Ingrid Danielsson, Ingrid Magdesjö och Sture Glännbring.


Styrelsen
Styrelsen har haft 10 st. protokollförda sammanträden samt ett konstituerande sammanträde som var direkt efter årsmötet i Vårdnäs Församlingshem.. Styrelsemötena har varit i Sundsmåla gård med undantag av sammanträdet i oktober som var på Stiftsgården Vårdnäs..
Månadsmöten och övriga arrangemang
Föreningen har haft nio månadsmöten under året plus ett årsmöte. Årsmötet ägde rum 15 februari i Vårdnäs Församlingshem. Stadgeenliga förhandlingar genomfördes med Barbro André som ordförande och Tommy Karlsson som sekreterare. Till sillsexan 16 augusti i Vårdnäs hembygdsgård var SPF Kinda inbjudna.

Styrelse
Ordförande Vakant
V. ordförande Ludde Karlsson
Andre V. ordförande Tommy Karlsson
Kassör Jan Lundqvist
V. kassör Rune Pettersson
Sekreterare Ulla-Britt Hammar
V. sekreterare Donald Hammar
Medlemssekreterare Laila Nilsson
Under året har följande ledamöter avsagt sig sina uppdrag:
Laila Nilsson, Ulla-Britt Hammar och Donald Hammar.

Barbro André har varit adjungerad i styrelsen och arbetat som sekreterare efter det att Ulla-Britt slutat. Arbetet som medlemssekreterare har fördelats bland övriga i styrelsen när Laila slutat.

Arbetsutskott
Ludde Karlsson, Tommy Karlsson, Jan Lundqvist och Ulla-Britt Hammar.


Områdesansvariga
Följande valdes:
Ansvarig hemsida Tommy Karlsson
Medlemssekreterare Laila Nilsson och Rune Pettersson
Reseansvarig Vakant
Studieansvarig Roland Nilsson
Trafikansvarig Roland Nilsson
Friskvårdsansvarig Ludde Karlsson
Läkemedelsansvarig Ludde Karlsson
Lotteriansvarig Gruppen "Flinka Händer"

Revisorer
Kim Svensson och Lennart Svensson, Tuna.
Revisorssuppleant
Barbro André


Representanter till Linköpingskretsen
Ordinarie Roland Nilsson
Suppleant Ulla-Britt Hammar


Valberedning
Sten-Erik Stenberg (sammankallande), Barbro André och Per-Olov Alm.
Ombud till distriktsstämman
Ludde Karlsson, Sten-Erik Stenberg och Barbro André utsågs att representera föreningen på distriktsstämman.


Programkommitté
Ludde Karlsson, Kristina Stenberg och Roland Nilsson.


Värdinnor/värdar
Skeda Kerstin och Lennart Johansson
Gunvor och Lennart Svensson
och Arne Pettersson
Vårdnäs Sune Andersson
Maj-Lis och Henry Svensson
Kristina och Sten-Erik Stenberg
Rimforsa Maja Frode
Anna-Britt Samuelsson
Birgitta Brolin
Ludde Karlsson

Rengenkören
Bestod vid årets slut av ca 20 medlemmar. Körledare har varit Anne Gustavsson Jarl. Kören har stått för underhållningen vissa av föreningens möten. Kören har vid några tillfällen medverkat på olika arrangemang utanför föreningen.

Föreningsutbyten
13 juni var vi inbjudna till "Sommarfest" i Höganlid, Hycklinge av SPF Seniorerna Kinda. Ett antal medlemmar från SPF Rengen åkte med CG Buss till Höganlid.
"Flinka Händer"
Flinka händer har under året svarat för lotteriförsäljningen på våra månadsmöten. På grund av att flera deltagare i "Flinka händer" har lämnat föreningen har verksamheten nu upphört.

Föreningen har varit representerad på distriktsstämman , ordförandekonferensen och Linköpingskretsens möten.
Bestorp 5 januari 2018

Styrelsen för SPF Seniorerna Rengen

Ludde Karlsson Tommy Karlsson Rune Pettersson

Jan Lundqvist