Protokoll

Protokoll fört vid SPF Seniorerna Rengens årsmöte den 15 februari 2017 i Vårdnäs församlingshem.

1. Ordföranden Roland Nilsson hälsade de närvarande välkomna och därefter hedrades minnet av de medlemmar som avlidit under året med en tyst minut. Därefter förklarade Roland årsmötet öppnat.
2. Barbro André valdes till ordförande för årsmötet med Tommy Karlsson som sekreterare.
3. Till protokollsjusterare valdes Arne Pettersson och Lennart Brolin.
4. Dessa två utsågs också till rösträknare.
5. Årsmötet hade utlysts enligt stadgarna.
6. Dagordningen fastställdes efter justering av årtal på några ställen.
7. Roland Nilsson gick igenom styrelsens verksamhetsberättelse för 2016 som godkändes.
8. Rune Pettersson lämnade en ekonomisk redogörelse för 2016 som godkändes.
9. Resultat och balansräkningen godkändes.
10. Revisorerna lämnade sin berättelse och föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för 2016.
11. Årsmötet beslöt enligt revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2016.
12. Ersättning till styrelsen, som arvode, beslöts bli 3.000 kr för 2017. Styrelsens omkostnader ingår inte i detta belopp, utan redovisas separat. Beslöts att ingen ersättning ‎skall utgå till revisorerna.
13. Budgeten för 2017 fastställdes enligt förslaget.
14. Årsavgiften för 2018 beslutades bli oförändrat 200 kr.
15. Beslöts att styrelsens antal skall vara 7 personer och revisorerna 2 st.
16. Till ordförande valdes ingen, så posten blir vakant.
17. Till övriga styrelseledamöter valdes: Rune Pettersson 2 år omval, Jan Lundkvist 2 år omval, Ludde Karlsson 2 år nyval. Kvarstående sedan tidigare är Ulla-Britt Hammar ,Tommy Karlsson, Laila Nilsson, Donald Hammar.
18. Revisorerna Kim Svensson och Lennart Svensson, Tuna omvaldes på ett år.
19. Barbro André omvaldes till revisorssuppleant.

20. Ludde Karlsson, Sten-Erik Stenberg och Barbro André utsågs att representera föreningen på Distriktets möte.
21. Ludde Karlsson valdes att representera föreningen på Linköpingskretsens möten.
22. Till programkommitté valdes Roland Nilsson, Ludde Karlsson och Kristina Stenberg.
23. Till valberedning omvaldes Sten-Erik Stenberg (sammankallande), Barbro André och Per-Olov Alm.
24. Övriga frågor:
Flinka händer tar hand om lotteriansvaret det kommande året.
Som värdar/värdinnor utsågs:
I Skeda: Kerstin och Lennart Johansson, Gunvor och Lennart Svensson och Arne Pettersson.
I Vårdnäs: Sune Andersson, Maj-Lis och Henry Svensson, Kristina och Sten-Erik Stenberg.
I Rimforsa: Maja Frode, Anna-Britt Samuelsson, Birgitta Brolin, Ludde Karlsson.
Roland Nilsson meddelade att vi är inbjudna till Höganlid av SPF Kinda.
25. Tommy Karlsson tackade Roland Nilsson och Arne Pettersson för deras mångåriga insatser i styrelsen. Roland Nilsson tackade Barbro André och Tommy Karlsson.
26. Mötet avslutades.

Tommy Karlsson         Barbro André

Sekreterare                 Ordförande

Arne Pettersson          Lennart Brolin

Justeringsman            Justeringsman

2017-02-21