Dagordning

Förslag till dagordning vid SPF Seniorerna Rengens årsmöte 15 februari 2017 kl. 14.00 i Vårdnäs Församlingshem.


Mötets öppnande. Parentation.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll.
Val av två rösträknare.
Fråga om mötets behöriga utlysning.
Fastställande av dagordning.
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015.
Ekonomisk redogörelse för 2016.
Fastställande av resultat och balansräkning för 2016.
10. Revisorernas berättelse.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2016.
12. Fråga om ersättning för styrelse och revisorer.
13. Fastställande av budget för 2017.
14. Beslut om årsavgift för 2017.
15. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
16. Val av ordförande 2017, ett år.
17. Val av styrelseledamöter, två år.
18. Val av två revisorer, två år.
19. Val av en revisorssuppleant, ett år.
20. Val av två ombud, att jämte ordförande representera föreningen på DST
21. Val av ledamot och ersättare till Linköpingskretsen.
22. Val av två ledamöter jämte ordförande till programkommitté 2017.
23. Val av valberedning till nästa årsmöte.
24. Övriga frågor.
25. Uppvaktning.
26. Mötet avslutas.