Organisation

Allt arbete inom SPF Seniorerna Leksand bedrivs helt idéellt vilket innebär att inga arvoden utgår till någon i styrelsen eller kommittéer - förutom glädjen och tillfredsställelsen av att ha gjort lite nytta.

Verksamheten hålls samman av en styrelse som normalt sammanträder en gång i månaden.

Programkommittén arrangerar normalt ett medlemsmöte i månaden. Medlemsmötena består ofta av ett föredrag i varierande ämnen. I samband med medlemsmöte finns möjligheter att dricka kaffe gemensamt.
Programkommittén arrangerar också resor av varierande längd och omfattning. På sidan Resor & utflykter kan du se planerade resor.

Studiekommittén arrangerar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan kurser inom vitt skilda områden. På sidan Studiecirklar / kurser kan du se aktuella kurser.

Friskvårdskommittén arrangerar aktiviteter anpassade till medlemmarnas skilda fysiska förutsättningar och intressen. Läs på sidan Folkhälsa / Friskvård om nu aktuella aktiviteter.

Informationsgruppen ombesörjer föreningens externa och interna kommunikationer. Det externa innebär att få referat från våra genomförda aktiviteter införda i lokalpressen, på hemsidan, i Facebook och i "Senioren-Landet runt".
Det interna består av information om planerade och genomförda aktiviteter på månadsträffar och genom de mejl som skickas ut till medlemmar via gruppmail till de som har angivit sin epostadress.

KPR, Kommunala Pensionärsrådet är Leksands kommuns organ för samråd, ömsesidig information och ett forum för utbyte av tankar och idéer mellan företrädare för pensionärsorganisa­tionerna, omvårdnadsnämnden, kommunstyrelsen och landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd. Vår förenings uppgift i KPR är att tillvarata medlemmarnas intressen i olika frågor.

Patientråden har till uppgift att vara en länk mellan befolkning och hälso- och sjukvården. De är kopplade till de landstingsdrivna vårdcentralerna och har cirka två möten per halvår. Vår förenings representanter vill gärna ha dina synpunkter på vården vid din vårdcentral att framföra i vårdcentralens patientråd.

Trafikkommittén arbetar med olika trafikfrågor, bland annat för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för äldre.

Medlemsregisteransvarig håller ordning på oss som är medlemmar så att rätt uppgifter är införda i medlemsregistret. Glöm inte att ändra exempelvis namnbyte, nya adresser eller om du tar bort hemtelefon. Det kan du göra genom att logga in på "Mina sidor".

Revisorerna reviderar årets verksamhet.

Valberedningen bereder förslag till val av funktionärer.

Vid årsmötet väljs styrelse, sammankallande i kommittéerna, ledamöter i KPR, valberedning och valberedningsberedare samt revisorer, årsmötet brukar delegera till styrelsen att utse övriga funktionärer.

Är du intresserad av att delta i föreningens arbete som funktionär, ta då kontakt med någon i valberedningen, styrelsen eller kommittéerna.