Kallelse till Årsmöte per capsulam 21 juni 2021

På grund av Coronapandemin har styrelsen beslutat att hålla mötet per capsulam (utan att vi träffas fysiskt). Instruktioner, möteshandlingar och röstningsblankett kommer att skickas ut via mail eller med post till de som saknar mail.

Cirka 3 veckor före årsmötet kommer mail med information, dagordning och övriga handlingar att skickas ut. Genom att svara på det utskickade mailet kan man godkänna eller eventuellt reservera sig mot någon punkt på dagordningen.

De som inte har mail kommer att få samma information och handlingar via Postnord. En svarsblankett och ett frankerat svarskuvert kommer att finnas med i utskicket.