Möte med nya medlemmar 20161026

Borås 3.an bjöd alla nya medlemmar på lunch i Träffpunkt Simonsland 2016-10-26.

SPF Seniorerna Borås 3:an har inbjudit till och genomfört en träff
för nya medlemmar tillsammans med styrelsen. Syftet med träffen
var att lära känna varandra lite extra, informera om föreningens
verksamhet, lyssna till önskemål och förväntningar samt dela tankar
kring föreningens utveckling och verksamhet. Tillsammans med
föreningens medlemmar, vill vi i styrelsen, skapa en "vi-anda",
där vi alla känner TRYGGHET, GEMENSKAP och GLÄDJE!
Träffen började med att ordförande Ann-Christin Johansson hälsade
välkommen. En gemytlig stämning spred sig kring det dukade bordet,
då styrelse och nya medlemmar presenterade sig för varandra. Vi
konstaterade under samtalets gång, att alla i gruppen hade tillgång
till dator och att mycket information i framtiden kan ske via e-post
till de medlemmar inom föreningen som har e-postadress.
Vi konstaterade vidare att vi befinner oss i ett förändringsskede,
där vi både måste nå vissa medlemmar via post eller andra via e-post.
Föreningens hemsida blir mer och mer besökt och därför en viktig
informationskanal. Samtalet berörde också frågor kring föreningens
möjlighet att vara rådgivande inom Borås Stads äldreomsorg. Detta sker
genom föreningens ledamöter för Kommunalt PensionärsRåd (KPR)
samt Centralt PensionärsRåd (CPR). Förslag framkom att kunna
presentera protokoll från dessa sammanträden på föreningens hemsida.
Efter en givande eftermiddag tillsammans avslutades träffen med en
rundvandring på Träffpunkt Simonsland. Ordförande Ann-Christin
tackade alla för visat intresse och engagemang samt hälsade alla varmt
välkomna till kommande föreningssammankomster.
Anna-Lisa Nyström