Årsmöte 2019-02-21

Uppdaterades: 06 mars 2019

SPF Seniorerna Norra Mo hade den 21 februari 2019 årsmöte i Bottnaryds församlingshem.

Ordförande Thorleif Rubin hälsade ett 60-tal medlemmar välkomna.

Mötet inleddes med parentation för tre medlemmar som lämnat oss under året.
SPF-kören inramade akten med den vackra sången "Jag skall gå genom tysta skyar". Birgit Fransson läste dikten "En gammal odalman" av Bo Setterlind. Thorleif Rubin tände ljus och vi tänkte på våra vänner under en tyst minut.

Därefter gick vi över till årsmötesförhandlingar.

Thorleif Rubin valdes till ordförande och Uno Hammerlid till vice ordförande för årsmötet.
Vidare valdes Olof Levinsson till sekreterare för årsmötet och Christina Lorentsson valdes till pressreferent. Till att justera protokollet valdes Harald Helgesson och Thage Edlund.

Årsmötets stadgeenliga utlysande och dagordningen godkändes. Olof Levinsson läste styrelsens verksamhetsberättelse och Sune Gällerspång presenterade kassaredogörelsen. Revisor Uno Hammerlid läste revisorernas berättelse. Ansvarsfrihet för styrelsen och dess kassaförvaltare beviljades av årsmötet.

Nästa punkt på dagordningen var fastställande av reseersättningar (endast utanför verksamhetsområdet). Beslutades till 18:50 /mil. (enl. statliga rekommendationer)

Ersättning till ordförande, sekreterare, kassör, medlemsansvarig, hemsidan och körledare fastställdes till 600 kr per år.

Kaffeavgiften vid månadsmöten bestämdes till 50 kr.

Medlemsavgiften för 2020 beslutades till 200 kr.

Därefter följde val till styrelse, övriga funktionärer och medhjälpare.

Styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

Ordförande:            Thorleif Rubin

Vice ordförande:     Gunvor Lindgren
(nyval vid konstituerande sammanträde efter årsmötet)

Sekreterare:            Olof Levinsson
Vice sekreterare och medlemsansvarig:
                                Christina Lorentsson

Kassör:                    Sune Gällerspång
Ledamot:                 Margareta Johansson
"                               Anita Leandersson  

Suppleant:               Sven-Ola Eriksson
"                               Anders Rydefjärd  

Revisor:                   Hans Holmberg
"                               Britt Frylén (nyval)
Revisor suppleant:   Bo-Christer Löf (nyval)

Ombud till distriktets årsstämma: Thorleif Rubin, Gunvor Lindgren och Olof Levinsson.
Suppleant: Anita Leandersson

Samrådsgruppen: Thorleif Rubin och Christina Lorentsson
Suppleant: Olof Levinsson

KPR: Thorleif Rubin och Anita Leandersson

Valberedning: Birgit Fransson, Harald Helgesson och Karl-Olof Johansson

Ansvarig för SPFs hemsida: Anna-Lisa Jansson

Studiesekreterare: Thage Edlund (nyval 1 år)
Medhjälpare: Anna-Lisa Jansson

Trafikombud: Thage Edlund

Friskvård: Lars Fransson, Margareta Johansson och Ann-Britt Johansson (nyval)

Syn- och hörsel: Roland Ljung

Rekryterings- och informationsansvarig: Styrelsen

Reseledare: Lars Fransson

Samordnare för bidragsansökningar: Sune Gällerspång (nyval)

Styrelsen lade fram förslag till budget för 2019. Årsmötet fastställde densamma. Budgeten balanserar på 90.000 kr.

Beslut togs om att följa Jönköpings kommuns värdegrund.

Samtycke om användning av foto på hemsidor, facebook m.m. diskuterades.
Årsmötet beslutade att samtycka om användning av foto på vår hemsida. Skulle någon motsätta sig detta är det upp till den enskilde medlemmen att anmäla det till redaktören.

Eftersom årets program ej går att trycka förrän efter årsmötet läste sekreteraren upp vilka som kommer att medverka vid resp. månadsmöten.

Lars Fransson tog upp ett förslag om att återuppta torsdagspromenaderna. Kommunalt bidrag ges för grupp om minst 4 deltagare.

Årsmötesförhandlingarna avslutades.

Efter denna genomgång var det dags för smörgåstårta och kaffe med kaka. Thorleif informerade om att vi fått 3 nya medlemmar, vilket är glädjande. Uno Hammerlid avtackades som revisor under många år. Birgit läste en berättelse om hur det kan vara när man blir äldre. Sångkören sjöng ytterligare ett par sånger och lottdragning genomfördes.

Som avslutning fick vi lyssna till pastor Ewa Gustafsson som gav oss ett ord på vägen genom livet. Hon berättade också att hon kommer att lämna Bottnaryd och flytta till Jönköping inom kort. Ewa passade på att tacka för den tid som hon har varit här i bygden.

Nästa möte i Norra Unnaryd 21 mars. Då får vi lyssna till Norra Mo Mandoliner. Välkomna!

2019-02-25
/alj

 Verksamhetsberättelse

 Gruppindelning

Tips: Håll nere ctrl och rulla på musen för större text.

 

 

 

 

                        

Publicerades: 25 februari 2019 Uppdaterades: 06 mars 2019