Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse för 2016

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SPF - SENIORERNA NORRA MO 2016

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Thorleif Rubin, ordförande
Margareta Johansson, v-e ordförande
Olof Levinsson, sekreterare
Sune Gällerspång, kassör
Nils Frylén, medlemsansvarig
Christina Lorentsson, v-e sekreterare
Anita Leandersson
Tommy Wallin
Bo-Christer Löf

Styrelsen har under året haft 4 protokollförda sammanträden samt konstituerande sammanträde efter årsmötet.

Separat kassaredogörelse bilägges verksamhetsberättelsen.

Föreningens verksamhet under 2016

Verksamheten har bedrivits som annonserats i programbladet.

Grupperna har varit ansvariga för månadsmötena i jan, mars, april, sept, okt och nov.
Styrelsen har ansvarat för årsmötet, sillfesten, matbuffén samt julbord.

Vid årets början var medlemsantalet 119. Under året har tillkommit en ny medlem, 2 medlemmar har avlidit. Begärda utträden 4. Medlemsantalet vid årets slut 114.

Vid distriktets stämma i Mullsjö den 12 april repr. föreningen av Thorleif Rubin och Margareta Johansson.

I samrådsgruppen har föreningen repr. av Thorleif Rubin och Christina Lorentsson med Bo-Christer Löf som ersättare.

Under året har distriktet haft en samling i Norra Sandsjö den 26 april. Tema var KPR, där redovisades hur KPR behandlas i länets kommuner och hur de arbetar i de samma. Föreningen repr. av Thorleif Rubin och Anita Leandersson. Uppföljning skedde vid ordförandekonferens under hösten, där var Margareta Johansson och Christina Lorentsson närvarande.

Sångkören har medverkat vid 4 av våra månadsmöten samt haft 9 övningar.

Vårt trafikombud har medverkat vid ett tillfälle. Thage har kontaktat övningsbanan Axamo, beställt tid och vi fick en hel förmiddag för 500 kr per deltagare. Vi var där den 19 nov. Det var både teori samt körning på halkbanan. Vi som deltog var mycket belåtna. En eloge till Thage.

Från studieverksamheten har inget nytt tillkommit sedan vi avslutade cirkeln om inbrott, stölder i övrigt som särskilt kan drabba äldre samt säkerhet.

Fritidsaktiviteter har varit Boule och Sittgympa. Sammanlagt har vi träffats 48 veckor, fördelat på boule 29 veckor samt sittgympa 19 veckor. Vi har sammanlagt varit 639 stycken, det blir i genomsnitt 22 varje gång.

Årets sommarresa gick "I Arns fotspår", den var nästan fullbokad, väl arrangerad och god mat.

Föreningen har under året deltagit i kunskapstävlingen "Hjärnkoll". Tävlande har varit Thorleif Rubin, Birgitta Kleresund samt Tommy Wallin.

Till slut vill styrelsen tacka medlemmarna för det gångna året. Tack vare förtjänstfullt arbete av Er har våra månadsmöten varit så lyckade.

Bottnaryd i jan. 2017

Margareta Johansson  Thorleif Rubin   Olof Levinsson

Nils Frylén    Sune Gällerspång    Christina Lorentsson

Anita Leandersson     Tommy Wallin     Bo-Christer Löf