Verksamhetsberättelse 2017

Styrelsen för SPF Seniorerna Söndrumsvännerna får härmed lämna sin berättelse över verksamheten 2017

  • aktiviteter under år 2017

Styrelse och befattningar
Lars Balkö Ordförande
Lars Björk Vice ordf. samt Webb-och IT-ansvarig
Per Olin Kassör
Britt Johansson Reseansvarig
Karin Sävlind KPR-ansvarig, sociala frågor
Arne Karlsson Hälso- och friskvårdsansvarig
Erik Jansson Studieansvarig
Ann-Cathrine Svensson Ansvarig för medlemsregistret
Kerstin Uhrberg Johansson Sekreterare
Suppleanter Berit Axelsson Ers. kassör
Håkan Nilsson Program- och mötesansvarig

Revisorer
Jan Johansson
Leif Nilsson
Suppleant Margreth Klang

Kaffekommitté
Agneta Karlsson, Birgitta Theander, Lisbeth Nilsson, Christine Gustafsson

Reserv Kerstin Eriksson

Dukningskommitté
Lars Balkö, Irene von Bothmer, Maj-Britt Ekholm, Jan Hubertsson, Elvir Magnusson, Arne Karlsson, Håkan Nilsson.

Reserv Bengt Eriksson

Försäkrings ansvarig Ann-Cathrine Svensson

Hörselvärd Lars Balkö

Trafikombud Karin Sävlind

Valberedning
Gunn Lindell, sammankallande samt Mats Albing och Elina Sörensen
Ringi

Medlemsantal 785 medlemmar den 31 december 2016
760 medlemmar den 31 december 2017

Sammankomster
Ordinarie årsmöte hölls 20 februari 2017. 100 medlemmar var närvarande.
Under året har 10 protokollförda styrelsemöten hållits samt en planeringskonferens den 21 augusti.
7 mars. Föreningsmästerskap "Hjärnkoll" på Hertz Minne. 9 mars. Lunch för 80+ på Restaurang Tylöhus.
7 maj. Gökotta i Grötvik.
16 maj. Distriktsmästerskap "hjärnkoll" i Ullared.
Oktober-december Musik-Quiz på Bäckagårds sjukhem
7 november. Träff med kaffe- och dukningskommittéerna
16 november. Träff med nya och presumtiva medlemmar.
7 december. Jul-lunch på Restaurang Tylöhus.

Representanter från styrelsen har medverkat i träffarna.

Månadsträffar
16 jan. Musikunderhållning "Far & Son. Lotteri 93 delt.
20 febr. Årsmöte. Musikunderhållning "Trio Karavan" 103 delt. 20 mars Musikunderhållning Edvard C. Johansson. 98 delt. Info. av kommunpolis Kristian Nilsson. Lotteri
24 april Musikunderhållning "Elvis 4 ever". 121 delt.
Söndrumsfilmen. Lotteri.
15 maj "Ost-Bengtsson från Kvibille". Lennart Jonsson 86 delt. berättar om radiominnen. Ostlotteri.
18 sept. Musikunderhållning Kenneth Holmström. Lotteri 96 delt. 16 okt. Musikunderhållning Edvard C. Johansson. Lotteri 82 delt. 20 nov. Akademibokhandeln, Ulrika Larsson. Info. av 118 delt. . kommunpolis Peter Öhrn. Boklotteri.
19 dec. Luciatablå med elever från Hovgårdsskolan. Musik- 142 delt.
underhållning Jazz Hallandia. Glögglotteri.

Representation
Distriktets årsstämma 7 april, Katrineberg, 6 delegater
Lars Balkö, Lars Björk, Per Olin, Ann-Cathrine Svensson, Karin Sävlind, Håkan Nilsson.

Distriktets kurser
17 januari Utbildning. Hemsidan och medlemsregistret. Studie- och konferenser förbundet Vuxenskolan, Halmstad. Lars Björk.
16 mars Funktionärsutbildning för nyvalda. Katrinebergs Folkhögskola. Ann-Cathrine Svensson.
10 maj Ordförandedag. Katrinebergs Folkhögskola. Lars Balkö.
15 maj Utbildning. Medlemsregistret. Studieförbundet Vuxenskolan, Halmstad. Ann-Cathrine Svensson. 27sept. Medlemsvärvardag. Katrinebergs skola. Karin Sävlind och Håkan Nilsson.
19 oktober Ordförandedag, Katrinebergs Folkhögskola. Lars Balkö och Lars Björk.

Övrigt 14-15 nov. Delat ut informationsblad vid Maxi Flygstaden - styrelsen

IT-kommunikation Hemsidan och Facebook har handlagts av Lars Björk. All post från distrikt och förbund samt mellan styrelsemedlemmarna hanteras via E-post.
Under året har kommunikation med medlemmarna, via E-post, hanterats av Lars Björk samt skötsel av IT-material i föreningens lokal på Hertz Minne.

Hälso- och Friskvårdsansvarige Arne Karlssons rapport för genomförda aktiviteter under år 2017.

Not: Boule
Aktiviteterna har varit bra både på Stenhuggeriets boulbana och i Stålhallen. Årets sista boulespel avslutades med en landgång, frågesport och många glada skratt.
Not: Cykel
36 cyklister har cyklat och besökt våra "brevlådor" 734 gånger under sommarhalvåret och som tack för visat intresse delade vi ut 6 priser.
Not: Mattcurling
Årets internvinnare på damsidan är Bojan Tollebäck och på herrsidan Göran Olsson.
Den 12 april deltog vi i FM (Föreningsmästerskap) i mattcurling som ägde rum i Ullared. 56 lag var anmälda och vi ställde upp med 3 lag. Vi placerade oss på 4:de, 9:de och 22:e plats. Avslutningen på säsongen bjöds vi på jullandgång och glögg med pepparkaka varefter prisutdelningen ägde rum.
I Söndrumshallen har vi fyra mattor och det finns plats för fler deltagare. Linedance
För närvarande har vi ingen ledare för linedansen, men det går bra att vara med och dansa på "Alla Hjärtans Hus".

Alla aktiviteter har haft julavslutning, en del med mat och en del med kaffe och kaka.

KPR (kommunala pensionärsrådet) samt SPF:s Samrådsgrupp i Halmstad kommun 2017, rapport från Karin Sävlind

Under 2017 har vi haft fem KPR-möten, där vi fått information om Hemvårdsförvaltningens projekt angående framtidens äldrevård i Halmstad och pågående verksamhet t ex bostadsfrågan och digitalisering i framtiden för våra äldre. Detta har jag informerat om på våra månadsmöten. Jag har deltagit på Distriktsstämman på Katrinebergs Folkhögskola och övriga möten inom distriktet.
I Samverkansgruppen, som består av sju SPF-områden i Halmstad, har vi haft sex möten, där vi gemensamt arbetar för en bättre äldrevård. 2017 har vi haft politikerutfrågning på biblioteket i Halmstad i samarbete med PRO inför valet 2018. Vi är en grupp som undersöker hur kunder i hemtjänsten kan få en innehållsrik måltid, eller få hjälp att äta på restaurang. Detta ska sammanställas och redovisas på KPR-möte i början av 2018, där representanter från de politiska partierna och förvaltningsledningen medverkar.
Vår ordförande i Söndrumsvännerna, Lars Balkö, ingår också i Samrådsgruppen.

Studieansvarig Erik Janssons rapport över genomförda studier under 2017

Vi har under året i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan haft nio kulturarrangemang och tio studiecirklar. Kulturarrangemangen har utgjort program i våra månadsmöten. Två kurser i vinkunskap har samlat 65 deltagare under både vår- och höstterminerna. Kursen "Läs och Res" har under våren varit förberedelse för en resa till Värmland. Denna samlade 48 deltagare till en fyra dagars resa i landskapet under sommaren. I kören "Sound of Söndrum" – SOS-kören har vi haft 29 deltagare under hela året. Olika kurser i datorkunskap och hantering av datamedia har erbjudits i samverkan med SeniorNet Tre Hjärtan. Ytterligare studiecirklar har haft sina verksamheter inom olika aktiviteter och friskvårdsverksamheter.

Styrelsen rapporterar om resor och andra engagemang för 2017.
9 februari Studiebesök på Carlsbergs Bryggeri i Falkenberg.
16 maj Resa "I Everts Taubes fotspår" och Saltön.
29 juni-2 juli Resa till Värmland, som avslut på studiecirkeln "Läs och res".
26-30 september Resa till Nice.
7 oktober Teaterresa till Malmö "The Sound of Music".
15 oktober Oscarsrevyn i Göteborg

SLUTORD
Under 2017 har SPF Seniorerna Söndrumsvännerna varit engagerade i olika pensionärs- politiska frågor, främst genom deltagande i Halmstads SPF-föreningars samrådsgrupp och Kommunala Pensionärsrådet tillsammans med PRO.

Månadsträffarna har varit välbesökta och bjudit på information, omväxlande underhållning samt viktigast av allt - trevlig samvaro.

Under året har Förbundet för SPF Seniorerna arbetat med genomförandet av den nya hemsidan och medlemsregistret. Från och med oktober 2017 hanteras utskick av inbetalningskort för medlemsavgiften av Förbundet.

Medlemsantalet var 760 den 31 december 2017. Rekryteringsåtgärder har skett under året och genomförts vid olika tillfällen.

Styrelsen har genomfört en heldagskonferens, där framtids- och informationsfrågor diskuterades.

Ett varmt tack till kaffe- och dukningskommittén, hörselvärd och övriga som medverkat till att vi kunnat genomföra månadsträffarna på ett trivsamt sätt.

Vi framför också ett varmt tack till alla aktivitets-, studie- och cirkelledare samt andra, som med sina insatser bidragit till att SPF Seniorerna Söndrumsvännerna kunnat genomföra en omfattande verksamhet på skilda områden.

Vi tackar alla som medverkat i Trygghetsringens arbete.

Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till efterföljande ekonomisk berättelse 2017.

EKONOMISK BERÄTTELSE FÖR 2017

RESULTATRÄKNING                                        2017                           2016

Intäkter:
Medlemsavgifter                                              192.100                       200.250
Månadsmöten intäkter                                       23.823                         13.645
Lotterier                                                              7.892                             7.175
Erhållna kommunala bidrag                              37.734                          43.767
Marknadsstöd och andra bidrag                        6.600                           12.046
Mattcurling                                                        14.300                          13.350
Reseverksamhet                                                        0                              446
Räntor                                                                        0                                  0
Övriga ersättningar o. intäkter                                    0                                 0
Summa intäkter                                                   282.449                        290.679

Kostnader:
Månadsmöten kostnader inkl lokalhyra                  54.716                           59.373
Gåvor, uppvaktningar, Folkrörelsens arkiv               5.536                              4.212
Reseverksamhet                                                      1.080                                     0
Distrikt-/Förbundsavgifter                                       117.750                        126.600
Kontorsinventarier                                                           0                              2.053
Lokalhyror/Hertz Minne                                             33.025                          31.200
Kontorsmaterial, porto, annonsering                         22.639                          18.818
Data- och telefonkostnader                                       37.643                           28.764
Bankkostnader                                                             1.905                            1.867
Medlemsaktiviteter, medlemsinformation                    11.174                           7.725
Övr kostnader, administration, bilers.                         16.027                          25.257
Avskrivningar                                                               3.340                             6.827
Mattcurling, hyra                                                         14.224                          13.898
Summa kostnader                                                      319.059                        326594

Redovisat resultat                                                       -36.610                        -35.915

BALANSRÄKNING

Tillgångar
Inventarier och andelar                                                    13.366                            0
Bankkonton                                                                    163.113                    211.964
Föreningskonto, Plusgirokonto                                          7.364                     67.175
Kassa                                                                                    350                         455
Kassa Mattcurling                                                                  911                         833
Övriga kortfristiga fodringar                                                1.000                      1.000
Summa tillgångar                                                            186.104                   281.427

Skulder
Ingående kapital                                                               222.714                  258.630
Årets vinst/Förlust (-)                                                         -36.610                  -35.915
Leverantörs- och övr. kortfristiga skulder                                    0                     3.962
Förskottsbetalda medlemsavgifter                                              0                    54.750
Avräkning distrikt/förbund
Reseförskott
Summa skulder                                                                 186.104                  281.427

Halmstad i januari 2018

Ordf. Lars Balkö
Sekr. Kerstin Uhrberg Johansson
Kassör Per Olin

Vice ordf. Lars Björk  Webb-och IT-ansv.
Medl.sekr. Ann-Cathrine Svensson
Hälsoansv. Arne Karlsson
Rese-ansv. Britt Johansson
KPR-ansv. Karin Sävlind
Studieansv. Erik Jansson

Ers. kassör Berit Axelsson
Program- och mötesansv. Håkan Nilsson

Vår revisionsberättelse har avgivits den 24 januari 2018

Revisor Jan Johansson Revisor Leif Nilsson