Verksamhetsberättelse

Styrelsen för SPF Seniorerna Söndrumsvännerna får härmed lämna sin berättelse över verksamheten 2019

  • Högerklicka och Visa bild

Styrelse och Befattningar

Erik Jansson Ordförande, studieansvarig
Lars Björk Vice ordf. samt Webb- och IT-ansvarig
Leif Nilsson Kassör
Håkan Nilsson Program- och mötesansvarig
Arne Karlsson Hälso- och friskvårdsansvarig
Ann-Cathrine Svensson Medlemssekreterare
Lena Wilde Sekreterare

Suppleanter Eva Molin
Kerstin Uhrberg Johansson KPR-ansvarig

Revisorer Lennart Jonsson
Berit Axelsson
Suppleant Margreth Klang

Kaffekommitté Agneta Karlsson, Birgitta Theander, Lisbeth Nilsson

Dukningskommitté Lars Balkö, Irene von Bothmer, Jan Hubertsson, Gun Hubertsson, Arne Karlsson, Elvir Magnusson, Håkan Nilsson
Reserv Kerstin Eriksson Bengt Eriksson

Försäkringsfrågor Ann-Cathrine Svensson

Hörselvärd Lars Balkö

Valberedning Barbro Cotte, Britt Johansson

Medlemsantal 697 medlemmar den 31 december 2018
651 medlemmar den 31 december 2019

Sammankomster
Ordinarie årsmöte hölls den 18 februari 2019,
100 medlemmar var närvarande.

Under året har 9 protokollförda styrelsemöten hållits samt två arbets-planeringskonferenser den 19 augusti och 11 november.

5 mars Föreningsmästerskap "Hjärnkoll" på Hertz Minne 14 maj Hjärnkoll,
DM, Ätrasalen, Vessigebro, placering 2:a plats

31 oktober Informationsmöte, Bäckagårds Seniorcafé, för nya och presumtiva medlemmar

6 december Trivselträff med kaffe- och dukningskommittéerna, aktivitetsledarna samt styrelsen

Månadsträffar
14 januari
Träningskompaniet, Jazzveteranerna, lotteri. 100 delt

18 februari Årsmöte, Manskörskvartetten, lotteri, 100 delt

11 mars Juridisk information, musikalartist Maja Berggren, lotteri, 100 delt

15 april Info om primärvården, musik Kenneth Holmström, lotteri, 75 delt

20 maj
Civilförsvaret informerade om deras arbete för att ge oss en trygg tillvaro,
Evas Trio, blomlotteri, 60 delt

16 september
Konsumentupplysning, Världskrig och brud-klänning, lotteri, 85 delt

21 oktober
SpecSavers, Halmstad Dragspelsklubb, lotteri
85 delt
18 november
Ulrika Larsson, Akademibokhandeln City, Bok-lotteri, 100 delt

16 december
Luciatablå med elever från Söndrumsskolan, musik Ulrika och Leif. lotteri, 120 delt


Representation
Distriktets årsstämma, 3 april, Katrinebergs Folkhögskola Erik Jansson, Lars Björk, A-C Svensson, Håkan Nilsson, Kerstin Uhrberg Johansson, Lena Wilde, Eva Molin

Distriktets kurser 22 januari Valkonferens i Göteborg, Erik Jansson och Lars Balkö
14 mars Kursdag för reseansvariga, Katrinebergs Folkhögskola - Arne Karlsson och Håkan Nilsson

19 mars Funktionärsutbildning för nyvalda, Katrinebergs Folkhögskola. Lars Björk, Eva Molin

10 april KPR, RPR, Katrinebergs Folkhögskola, Kerstin Uhrberg Johansson

11 april Kursdag Studieansvariga- Håkan Nilsson, Eva Molin

15 maj Ordförandedag, distriktet, Katrinebergs Folkhögskola, Erik Jansson

17 oktober Ordförandedag, distriktet, Katrinebergs Folkhögskola, Erik Jansson

Övrigt
12 mars Rekrytering ICA Maxi, Flygstaden – Erik Jansson, Eva Molin, Kerstin Uhrberg Johansson

3 och 4 okt Seniormässa, Halmstad Arena - Kerstin Uhrberg Johansson

23 och 30 Rekrytering med informationsblad, ICA Maxi Flygstaden -
oktober Lars Björk, Eva Molin

IT-kommunikation All post från distrikt och förbund samt mellan styrelsemedlemmar hanteras via E-post.

Under året har kommunikation med medlemmarna, via E-post hanterats av Lars Björk, som även redigerat föreningens hemsida och Facebook. Han har dessutom ansvarat för dator och kopiator i föreningens lokal på Hertz Minne.

Hälso- och Friskvårdsansvarige Arne Karlssons rapport för genomförda aktiviteter underår 2019
Aktiviteter Antal ggr Antal deltagare (Medel)  Aktivitetsledare/Kontaktperson
Bangolf        12                 8                                       Arne Karlsson
Bordtennis    31                 7                                       Bert Skantz
Boule            72                27                                      Madeleine Wall
Bridge           31                28                                      Ulla Sverre
Canasta        37                23            Gunnel Bengtsson, Christina Anderheim
Cykling        401                21                                     Boel Andersson
Gymnastik     30                17                                     Laila Jönsson
Mattcurling     37               15                                     Arne Karlsson
Promenader   35                8                                      Anita Hallbeck
Vattengymn.
tis. Grupp 1    26                14                                    Camilla Persson
Vattengymn. tis.
Grupp 2         26                 14                                    Camilla Persson

Not: Boule
Aktiviteterna har varit bra både på Stenhuggeriets boulbana och i Stålhallen.
Vi har spelat i Stenhuggeriet april till september med 14 spelare per gång och i Stålhallen med ca 13 spelare per gång. Vi har haft besök av Kvibilles "boulare" i maj och vi besökte Kvibille i augusti, spelade några matcher och hade en trevlig dag. Säsongen avslutades med en julfest. Vi hade då prisutdelning, åt landgång, berättade vitsar och hade frågesport.

Not: Mattcurling
I våras hade vi besök av SPF Tranemo och spelade ett antal jämna matcher. I höstas gjorde vi ett vänbesök i Tranemo och när vi hade spelat klart blev vi bjudna på smörgåstårta.
På avslutningen i Söndrumshallen åt vi jullandgång, drack glögg med pepparkaka och därefter ägde prisutdelningen rum.
I Söndrumshallen har vi fyra mattor och det finns plats för fler deltagare.

Not: Cykel
21 personer har cyklat och besökt våra "brevlådor" sammanlagt 401 gånger under sommarhalvåret och som tack för visat intresse delade vi ut 6 priser.
Not: Linedance

För närvarande har vi ingen ledare för linedancen, men det går bra att vara med och dansa på Alla Hjärtans Hus.

Alla aktiviteter har haft julavslutning - en del med mat och en del med kaffe och kaka.

KPR – Kommunala Pensionärsrådet i Halmstad (rapport från Kerstin Uhrberg Johansson)
Föreningen har en representant i KPR Halmstad, som sammanträtt sex gånger under året. Företrädare för kommunen och pensionärsorganisationerna möts i rådet för att diskutera aktuella frågor som berör pensionärerna i Halmstads kommun. Rådet är också remissinstans i äldrefrågor.
Under året har följande särskilt uppmärksammats i KPR:
Planering för äldreboende, korttids- och växelboende samt plusbostäder. Vårdcentralsundersökningen "Bättre primärvård för alla seniorer" är nu klar och skall slutredovisas år 2020. Matdistributionen och framtidens äldremat.
Ofrivillig ensamhet hos äldre.
KPR samarbetar även med RPR, Regionpensionärsrådet. I oktober 2019 inbjöd RPR till Temadag på Katrinebergs Folkhögskola "Halland – Bästa livsplatsen efter 65" där Barbro Westerholm var en av föreläsarna.
För vår förening har KPR under år 2019 representerats först av Erik Jansson och därefter av Kerstin Uhrberg Johansson.

SPF:s Samrådsgrupp inom Halmstad (rapport från Kerstin Uhrberg Johansson)
Samrådsgruppen, som består av representanter för de sju SPF-föreningarna i Halmstad och SPF's Hallandsdistrikt, är forum för samråd och idéutbyte mellan föreningarna och under året har vi haft sex sammanträden. Vår förening har representerats av Erik Jansson och Kerstin Uhrberg Johansson. Under två dagar deltog vi i Seniormässan på Halmstads Arena.

Studieansvarig
Studieansvarig Erik Janssons  rapport överöver genomförda studierier under 2019..

Träffpunkt
Träffpunkt SkapaSkapa FrittFritt harhar fortsattfortsatt vårvår ochoch hösthöst somsom cirkelcirkel påpå PålsboPålsbo ServicecenterServicecenter medmed ChristinaChristina AderheimAderheim somsom samordnare.samordnare.

"Udda
"Udda vingruppen"vingruppen" harhar medmed 2525 deltagaredeltagare bedrivitbedrivit studiecirkelstudiecirkel medmed stödstöd avav StudieförbundetStudieförbundet VuxenskolanVuxenskolan vidvid åttaåtta tillfällentillfällen underunder vårenvåren ochoch sexsex mötenmöten underunder hösten.hösten. LedareLedare harhar varitvarit JanJan Ekdahl.Ekdahl.

Studieverksamheten
Läs och Res har under våren varit inriktad på Bohuslän vid fyra möten och drygt
femtio deltagare. Kursen utmynnade i en bussresa under fyra dagar i augusti månad i samarbete med S&S resor. I resan deltog 48 medlemmar. En uppföljning av resans erfarenheter genomfördes vid ett möte i oktober. Då skedde en omröstning om vilken landskap som skulle väljas för studier 2020.
Skåne fick flest förstahandsval.

En studiecirkel i Privat Juridik genomfördes under våren med 38 deltagare. Efter tre
föreläsningstillfällen studerade deltagarna Familjerättens olika lagrum med lagtexterna som underlagoch fick goda råd kring utformning av och funktion för den nya lagen om Framt idsfullmakter. I inledningen medverkade Elvira Hasaj från SPF ´ s samarbetspartner Familjens Jurist i Halmstad.

I samarbete med Civilförsvarsförbundet har utbildning i Krisberedskap och "första hjälpen" med Hjärt och lungräddning anordnats under hösten med 15 deltagare. Instruktör har varit Staffan Anckar.

Ett informationsmöte för nya medlemmar har anordnats under hösten som uppföljning av rekryteringskampanjer som drivits under våren och hösten med bl a personliga möten i entrén på ICA Maxi Fly gstaden.

Ett berättarcafé arrangerades under hösten på Seniorcaféet Bäckagård med tema "Resor vi gjort till länder med goda viner."

På temat "Hälsa och Läkedom" genomfördes under våren en samling under medverkan av Caprins lokalavdelning i Halmstad, med redovisning av nya metoder för behandling av prostatacancer.

Styrelsen rapporterar om resor och andra engagemang för 2019
30 mars Falkenbergsrevyn (30 biljetter)
26 april Vin & Delimässan i Göteborg
25 maj Göta Kanal
12 - 15 augusti Resa till Bohuslän, som avslut på studiecirkeln "Läs och res" 18 september Lunch 80+
23 september I Vilhelm Mobergs utvandrarbygd (S&S-Resor)
17 oktober Civilförsvarskurs. HLR 20 oktober Musicalen Oliver, GöteborgsOperan
30 oktober Hem Renhållning, Kristinehed
6 november Stena Metall
6 december Jullunch Tylebäck

EKONOMISK BERÄTTELSE 2019 - fotot ovan

Slutord
Under 2019 har SPF Seniorerna Söndrumsvännerna varit engagerade i olika pensionärspolitiska frågor, främst genom deltagande i Halmstads SPF-föreningars samrådsgrupp och Kommunala Pensionärsrådet tillsammans med PRO. Därmed har styrelsen verkat enligt verksamhetsplanens direktiv om att "tillvarata, främja och verka för medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen".

Månadsträffarna har varit välbesökta och bjudit på information, omväxlande underhållning samt viktigast av allt – trevlig samvaro.

Medlemsantalet är 651 den 31 december 2019. Rekryteringsåtgärder har skett under året och genomförts vid olika tillfällen.

Styrelsen har haft två planeringsmöten utöver ordinarie styrelsemöten.

Ett varmt tack till kaffe- och dukningskommittén, bordbärare, hörselvärd och övriga som medverkat till att vi kunnat genomföra månadsträffarna på ett trivsamt sätt.
Vi framför också ett varmt tack till alla aktivitets-, studie- och cirkelledare samt andra, som med sina insatser bidragit till att SPF Seniorerna Söndrumsvännerna kunnat genomföra en omfattande verksamhet på skilda områden.

Resultaträkning och Balansräkning för årets räkenskaper bifogas, liksom revisorernas granskning av dessa.

Halmstad i januari 2020
Styrelsen