Verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen för SPF Seniorerna Söndrumsvännerna får härmed lämna sin berättelse över verksamheten 2018

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018


Styrelse och befattningar

Erik Jansson Ordförande, KPR-ansvarig, sociala  frågor, studieansvarig

Lars Björk Vice ordf. samt Webb- och IT-ansvarig

Leif Nilsson Kassör

Lena Wilde Sekreterare

Håkan Nilsson Program- och mötesansvarig

Arne Karlsson Hälso- och friskvårdsansvarig

Ann-Cathrine Svensson Ansvarig för medlemsregistret

Suppleanter Jan Erik Hansson och Kerstin Uhrberg Johansson

Revisorer
Jan Johansson
Berit Axelsson
Suppleant Margreth Klang

Kaffekommitté
Agneta Karlsson, Birgitta Theander, Lisbeth Nilsson

Dukningskommitté
Lars Balkö, Irene von Bothmer, Jan Hubertsson, Gun Hubertsson,
Arne Karlsson, Elvir Magnusson, Håkan Nilsson

Reserv Kerstin Eriksson
Bengt Eriksson

Försäkringsansvarig
Ann-Cathrine Svensson

Hörselvärd
Lars Balkö

Valberedning
Lars Balkö, Britt Johansson, Gunn Lindell

Medlemsantal 740 medlemmar den 31 december 2017
697 medlemmar den 31 december 2018

Sammankomster
Ordinarie årsmöte hölls den 19 februari 2018, 120 medlemmar var närvarande.

Under året har 9 protokollförda styrelsemöten hållits samt två arbets-planeringskonferenser den 6 augusti och 29 november.

6 mars Föreningsmästerskap "Hjärnkoll" på Hertz Minne
5 april Hjärnkoll, DM, Ätrasalen, Vessigebro, placering 2:a plats

1 november Informationsmöte, Bäckagårds Sjukhem, nya och presumtiva medlemmar

6 december Trivselträff med kaffe- och dukningskommittéerna,
aktivitetsledarna samt styrelsen

Månadsträffar
15 januari Forskningsföreläsning – hjärt/lung/stroke, John Herrlitz, lotteri 130 deltagare
19 februari Årsmöte, Frödingsdikter och skrönor, Erik Jansson 120 delt
19 mars Halmstad Dragspelsklubb "Gott o Blandat", lotteri 80 delt
16 april Trädgårdsprofilen Peter Bengtsson, lotteri 70 delt
21 maj Widuo, gitarr och sång, 60-talslåtar, lotteri 50 delt
17 september The Shanahans, lotteri 100 delt
14 oktober 40-årsjubileum, Trenorerna och Kungligt roligt, lotteri 130 deltagare
19 november Ulrika Larsson, Akademibokhandeln City, Boklotteri 95 delt
17 december Luciatablå med elever från Söndrumsskolan, Gun & Susanne – 60-talsmusik, lotteri 120 delt

Representation
Distriktets årsstämma, 11 april, Katrinebergs Folkhögskola, 6 delegater
Erik Jansson, Lars Björk, A-C Svensson, Håkan Nilsson, J-E Hansson,
Kerstin Uhrberg Johansson

Distriktets kurser
22 januari Valkonferens i Göteborg, Erik Jansson och Lars Balkö
12 mars Studieförbundet Vuxenskolan – Studieupptakt, Lars Balkö
27 mars Funktionärsutbildning för nyvalda, Katrinebergs Folkhögskola. Erik Jansson och Lena Wilde
18 april KPR Katrinebergs Folkhögskola – Framtidens vård och omsorg – Erik Jansson
23 april Folkhälsa – Inspirationsdag, Katrinebergs Folkhögskola,
3 maj Med cykeln och hälsan i centrum, Monark, Varberg, Arne Karlsson
15 maj Kurs ang webbpublicering, Halmstad
16 maj Ordförandedag, distriktet, Katrinebergs Folkhögskola, Erik Jansson
24 maj Paneldebatt, Alla Hjärtans Hus
20 september Föreningsutveckling, distriktet, Katrinebergs Folkhögskola, 2 repr / förening
11 oktober Ordförandedag, distriktet, Katrinebergs Folkhögskola
26 november Hemsidor/Facebook, distriktet, Katrinebergs Folkhögskola, Lars Björk

Övrigt
18/19 sept Seniordagar, Halmstad Arena, Erik Jansson och Kerstin Uhrberg Johansson
23 och 30 oktober Rekrytering med informationsblad, ICA Maxi Flygstaden,
Erik Jansson och Lars Björk

IT-kommunikation
All post från distrikt och förbund samt mellan styrelsemedlemmar hanteras via e-post.
Under året har kommunikation med medlemmarna, via e-post hanterats av Lars Björk, som även redigerat föreningens hemsida och Facebook. Han har dessutom ansvarat för dator och kopiator i föreningens lokal på Hertz Minne.

Hälso- och Friskvårdsansvarige
Arne Karlssons rapport för genomförda aktiviteter under år 2018.

Aktivitet Antal ggr Antal deltagare (Medel) Aktivitetsledare/Kontaktperson
Bangolf          8                      6                                       Arne Karlsson
Bordtennis    38                     12                                     Bert Skantz
Boule             72                     25                                    Madeleine Wall
Bridge            31                     28                                    Ulla Swerre
Canasta         37                     24             Gunnel Bengtsson/Christina Anderheim
Cykling         607                     27                                   Boel Andersson
Gymnastik     30                     17                                    Laila Jönsson
Mattcurling     31                     13                 Arne Karlsson/Ann-Margret Hansson
Promenader  35                       7                                     Anita Hallbäck
Vattengymnastik gr 1 26         14                                    Katarina Andersson
Vattengymnastik gr 2 26         14                                    Katarina Andersson

Not: Boule
Aktiviteterna har varit bra både på Stenhuggeriets boulebana och i Stålhallen. Årets sista boulespel avslutades med julmat med respektive under trevliga förhållanden.

Not: Cykel
27 cyklister har cyklat och besökt våra "brevlådor" 607 gånger under sommarhalvåret och som tack för visat intresse delade vi ut 6 priser.

Not: Mattcurling
Under året har det spelats 31 ggr och antalet deltagare är i medeltal 13 personer. Aktivitetsledare: Arne Karlsson och Ann-Margret Hansson.

Vi har deltagit i distriktsmästerskap i Ullared 2018-04-04 med 5 lag, placering 4:e plats.
Lag 1: Madeleine Wall – Arne Karlsson
Lag 2: Gunn-Britt Karlsson - Hans Tollebäck
Lag 3: Bojan Tollebäck – Sture Larsson
Lag 4: Göran Olsson – Margreth Klang
Lag 5: Thore Alvarsson – Monika Hansson

Årets vinnare på damsidan är Madeleine Wall och på herrsidan Thore Alvarsson.
Den 11/10 2018 hade vi besök av 7 lag (13 personer) från SPF Ambjörnarp-Tranemo. Matchen var mycket jämn, gästerna åkte hem med segern.
Vi hälsar fler deltagare välkomna! I Söndrumshallen har vi fyra mattor, men det finns plats för fler deltagare.

Linedance
För närvarande har vi ingen ledare för linedansen, men det går bra att vara med och dansa på "Alla Hjärtans Hus".

Alla aktiviteter har haft julavslutning – en del med mat och en del med kaffe och kaka.

KPR – Kommunala Pensionärsrådet i Halmstad (rapport från Erik Jansson)
Föreningen har varit representerad i KPR Halmstad, som sammanträtt fyra gånger under året. Rapporter från KPR kring aktuella frågor har fortlöpande lämnats under våra månadsmöten.

Under året har SPF-gruppen varit särskilt aktiva med en enkät kring distribution av färdiglagad mat genom hemtjänsten. Enkätens resultat har behandlats i KPR, i SPFs Samrådsgrupp och i Hemvårdsnämnden. Ensamhetssituationen vid användning av färdiglagad mat vid veckovis distribution har uppmärksammats.

Särskild uppmärksamhet har också getts till framtidsplanering för äldreboende och
s k Plusbostäder. Fördelningen av tillkommande lägenheter med hänsyn tagen till äldrebefolkningens tillväxt i olika kommundelar har granskats och diskuterats som förberedelse för kommunala beslut om ny försörjningsplan. Det finns nu en konkret planering för nytt äldreboende på Ranagård inom Söndrum år 2022.

Den kommunala Hemvårdens samplanering med Region Hallands utveckling av Vårdcentralerna har också presenterats och diskuteras. SPF planerar för särskild granskning och uppmärksamhet kring detta utvecklingsarbete, med sikte på att uppmärksamma äldres särskilda behov.

SPFs Samrådsgrupp inom Halmstad
Vi har deltagit med två representanter, Erik Jansson och Kerstin Uhrberg Johansson, i Samrådsgruppen, som samlar sju SPF-föreningar inom Halmstad. Gruppen har medverkat i några större konferenser, som behandlar hälsofrågor för äldre och på Seniormässan på Halmstads Arena.
Samrådsgruppen har haft fem sammanträden under året och varit forum för samråd och idéutbyte mellan föreningarna.

Studieansvarige Erik Janssons rapport över genomförda studier under 2018 Kulturarrangemang och studiecirklar genomförs i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan (SV).
Kulturarrangemangen har utgjort program i våra månadsmöten.
En studiecirkel kring "Skapa fritt" har genomförts vid Pålsbo Servicecenter.
En kurs i vinkunskap har samlat 24 deltagare under vår- och höstterminerna.
Kursen "Läs och Res" har under våren varit en förberedelse för en resa till Blekinge. Denna samlade 44 deltagare till en fyra dagars resa i landskapet under sommaren.
"Sound of Söndrum – SOS-kören" har övat med 29 deltagare vid 20 tillfällen under året.
Olika kurser i datorkunskap och hantering av datamedia har erbjudits i samverkan med SeniorNet på Alla Hjärtans Hus. En filialverksamhet har erbjudits i särskild utbildningslokal på Bäckagårds Sjukhem.

Ekonomi
Med anledning av tidigare års underskott har styrelsen under året fokuserat på en översyn av ekonomin enligt den budgetram som beslutades av årsmötet 2018. Styrelsen har väsentligt reducerat fortlöpande utgifter bland annat för lokalhyror.

Årsmötets beslut om en nödvändig höjning av medlemsavgiften med 20 kr har inte haft genomslag under 2018, utan kommer att gälla först under 2019. Detta har föranlett att flera aktiviteter fått stå tillbaka under året. År 2018 var jubileumsår för föreningen. För att möjliggöra så brett deltagande som möjligt av medlemmarna har arrangemanget för jubileet subventionerats.

Vidtagna åtgärder har i årets redovisning resulterat i ett överskott i enlighet med den ekonomiska ram och med de förutsättningar som gavs av föregående årsmötes beslutade verksamhetsplan. Resultaträkning och Balansräkning för årets räkenskaper bifogas, liksom revisorernas granskning av dessa.

Styrelsen rapporterar om resor och andra engagemang för 2018

8 april Teaterresa, Figaros Bröllop, Helsingborg
23 - 27 april Barcelona
26 - 30 juni Resa till Blekinge, som avslut på studiecirkeln "Läs och res"

Slutord
Under 2018 har SPF Seniorerna Söndrumsvännerna varit engagerade i olika pensionärspolitiska frågor, främst genom deltagande i Halmstads SPF-föreningars samrådsgrupp och Kommunala Pensionärsrådet tillsammans med PRO. Därmed har styrelsen verkat enligt verksamhetsplanens direktiv om att "tillvarata, främja och verka för medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen".

Månadsträffarna har varit välbesökta och bjudit på information, omväxlande underhållning samt viktigast av allt – trevlig samvaro.

Medlemsantalet är 697 den 31 december 2018. Rekryteringsåtgärder har skett under året och genomförts vid olika tillfällen.

Styrelsen har haft två planeringsmöten utöver ordinarie styrelsemöten.

Ett varmt tack till kaffe- och dukningskommittén, bordbärare, hörselvärd och övriga som medverkat till att vi kunnat genomföra månadsträffarna på ett trivsamt sätt.

Vi framför också ett varmt tack till alla aktivitets-, studie- och cirkelledare samt andra, som med sina insatser bidragit till att SPF Seniorerna Söndrumsvännerna kunnat genomföra en omfattande verksamhet på skilda områden.

EKONOMISK BERÄTTELSE FÖR 2018

RESULTATRÄKNING                                          2018                            2017

Intäkter:
Medlemsavgifter                                                     70900                         192100
Månadsmöten                                                         19520                           23823
40-årsjubileum                                                          7290                                  0
Mattcurling                                                              10350                            14300
Lotterier                                                                  10380                              7892
Bidrag Studieförbund                                                2380                             6600
Kommunala bidrag                                                  35270                           37734
Övriga erhållna bidrag                                               4505                                  0
Ränteintäkter                                                                 41                                  0
Summa intäkter:                                                   160636                         282449

Kostnader:
Distrikt-/Förbundsavgifter                                              5250                       117750
Månadsmöten, övr. möteskostnader                           60498                         54716
40-årsjubileum                                                             17423                                0
Reseverksamhet                                                                 0                            1080
Gåvor, uppvaktningar, Folkrörelsens arkiv                     4714                           5536
Lokalhyror                                                                     13500                         33025
Mattcurling, hyra                                                            11435                         14224
Kontorsmaterial, porto, annonsering                             14164                         22639
Data, telefoni, kopiering                                                  7690                         37643
Medlemsaktiviteter/medlemsinformation                        2836                          11174
Bankkostnader                                                                  945                           1905
Övriga kostnader, administration, bilersättning               8445                         16027
Avskrivningar                                                                  3340                           3340
Summa kostnader:                                                    150240                      319059

Redovisat resultat                                                       +10396                        -36660

BALANSRÄKNING
Tillgångar
Inventarier och andelar                                                 11267                         14366
Bankkonton                                                                 195113                       163113
Föreningskonto, Plusgirokonto                                       2269                          7364
Kassa                                                                             1728                             350
Kassa Mattcurling                                                                0                              911
Övriga kortfristiga fordringar                                           1136                                0
Summa tillgångar                                                        211513                     186104

Skulder
Ingående kapital                                                           186104                      222714
Årets vinst/Förlust                                                         +10396                     - 36610
Leverantörs- och övr.kortfristiga skulder                         15013                              0
Summa skulder                                                            211513                   186104

Halmstad i januari 2019

Ordf. Erik Jansson
Sekr. Lena Wilde
Kassör Leif Nilsson
Vice ordf. Lars Björk Web- och IT-ansv.
Ann-Cathrine Svensson Medlemsansvarig
Arne Karlsson Hälsoansvarig
Håkan Nilsson Program- o mötesansv
Kerstin Uhrberg Johansson Suppleant
Jan-Erik Hansson Suppleant

Vår revisionsberättelse har avgivits den 28 januari 2019

Revisor Jan Johansson Revisor Berit Axelsson