Föredragningslista vid SPF Seniorerna Söndrumsvännernas årsmöte 2018

Föredragningslista vid årsmötet måndagen den 19 februari 2018 kl 14.00
Plats: Söndrums Församlingsgård, Staffanssalen

  • Föredragningslista vid SPF Seniorerna Söndrumsvännernas årsmöte Tid: Måndagen den 19 februari 2018 kl 14.00 Plats: Söndrums Församlingsgård, Staffanssalen § 1 Mötets öppnande § 2 Parentation § 3 Val av ordförande för årsmötet § 4 Val av sekreterare för årsmötet § 5 Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll samt vara rösträknare § 6 Fråga om årsmötets behöriga utlysande § 7 Fastställande av föredragningslista § 8 Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse a) Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 2017-01-01 – 2017-12-31 b) Revisorernas berättelse för samma tid § 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen § 10 Fastställande av arbetsplan och budget för innevarande år § 11 Fastställande av årsavgift för nästkommande år § 12 Fastställande av antalet ordinarie styrelseledamöter samt suppleanter § 13 Budgetram för kostnadsersättning till styrelse och revisorer samt valberedning § 14 Val av ordförande i styrelsen för ett år § 15 Val av övriga ordinarie styrelseledamöter och suppleanter § 16 Val av revisorer och ersättare

Föredragningslista vid SPF Seniorerna Söndrumsvännernas årsmöte

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Parentation

§ 3 Val av ordförande för årsmötet

§ 4 Val av sekreterare för årsmötet

§ 5 Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll samt
vara rösträknare § 6 Fråga om årsmötets behöriga utlysande

§ 7 Fastställande av föredragningslista

§ 8 Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
a) Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 2017-01-01 – 2017-12-31
b) Revisorernas berättelse för samma tid

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 10 Fastställande av arbetsplan och budget för innevarande år

§ 11 Fastställande av årsavgift för nästkommande år

§ 12 Fastställande av antalet ordinarie styrelseledamöter samt suppleanter

§ 13 Budgetram för kostnadsersättning till styrelse och revisorer samt valberedning

§ 14 Val av ordförande i styrelsen för ett år

§ 15 Val av övriga ordinarie styrelseledamöter och suppleanter

§ 16 Val av revisorer och ersättare

§ 17 Fastställande av antal ledamöter i valberedningen

§ 18 Val av valberedning

§ 19 Val av ombud till distriktsstämman

§ 20 Behandling av motioner

§ 21 Behandling av förslag från förbundet, distriktet och föreningens styrelse

§ 22 Information till och från styrelsen

§ 23 Avtackning

§ 24 Årsmötets avslutande