Årsmötesprotokoll 2019-02-18


Protokoll fört vid SPF Seniorerna Söndrumsvännernas årsmöte måndagen den 18 februari -2019 i Söndrums Församlingsgård, Staffanssalen.

§ 1 Årsmötets öppnande
Ordföranden Erik Jansson hälsade de ca 100 medlemmarna välkomna till årsmötet och förklarade årsmötet för öppnat.

§ 2 Parentation
Parentation hölls för de under året avlidna medlemmarna. En tyst minut hölls och därefter framförde Manskörskvartetten Till skogs en liten fågel flög.

§ 3 Val av ordförande för årsmötet
Årsmötet beslöt
att välja Lennart Almqvist till ordförande för årsmötet.

§ 4 Val av sekreterare
Årsmötet beslöt
att välja Lena Wilde till sekreterare

§ 5 Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll samt vara rösträknare
Årsmötet beslöt
att välja Lars Balkö och Jan Erik Hansson att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll samt vara rösträknare.

§ 6 Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Ordföranden meddelade att kallelse till årsmötet utlysts i tidningen HP 2019-01-04, via e-post till medlemmarna 2019-01-02 och på hemsidan 2019-01-08 samt i föreningens programblad. Deltagarna i årsmötet beslöt att mötet är behörigen utlyst.

§ 7 Fastställande av föredragningslista
Årsmötet beslöt
att fastställa den utlämnade föredragningslistan. Årsmöteshandlingarna har utsänts till medlemmarna samt varit tillgängliga på hemsidan en vecka innan årsmötet.

§ 8 Behandling av styrelsens verksamhets- & förvaltningsberättelse (bilaga 1)
a) Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 2018-01-01 – 2018-12-31 förelades.

b) Revisorernas berättelse för samma tid

Ordföranden redogjorde för styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse och lämnade därefter ordet fritt.

Enligt ordföranden Lennart Almqvist visade föreningen ett bra resultat, då ett rejält stålbad har gjorts. Erik Jansson informerade om det uppdrag som styrelsen har fått, nämligen att få balans i budgeten. Det var ett budgeterat överskott på 8.660 kr, men det blev ett överskott på 10.396 kr. Det har varit en utmaning att minska ledamöternas antal till nio, då arbetsbelastningen blev stor inom vissa områden.

Styrelsen skall fortsatt arbeta för att ha en budget i balans samt
att med godkännande lägga verksamhets- och förvaltningsberättelsen till
handlingarna och att följa revisorernas förslag att fastställa resultat- och balansräkning.

Årsmötet beslutade godkänna framlagda Verksamhets- och förvaltningsberättelse.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslöt
att följa revisorernas förslag och bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.

§ 10 Fastställande av arbetsplan och budget för innevarande år (bilaga 2)
Erik Jansson redovisade verksamhetsplan och budget för 2019. Styrelsens förslag till budget för 2019 är att fortsätta arbeta för att ha en budget med inriktning på ett
mindre överskott även för nästkommande år. Ett förtydligande av de jämförande
resultaten är att resultatet i av förra årsmötet fastställd budget för 2018 är ett
överskott med 8.660 kr, som i faktiskt utfall för 2018 blev 10.396 kr. Styrelsen har i sitt nya förslag till budget fortsatt följa fjolårets direktiv om ett fortsatt mindre överskott för ytterligare konsolidering av ekonomin.
Kerstin Persson ställde en fråga om förslaget på den högre inkomstposten för
medlemsavgifter, då hon noterat att medlemsantalet sjunkit. Erik Jansson redovisade för uppräkningen av posten. Beräkningen har gjorts på en minskning av medlemsantalet till ca 700 medlemmar, men med den högre medlemsavgiften, som förra årsmötet beslutade till 120 kr per medlem. 700 medlemmar x 120 kr blir 84.000 kr totalt.

Årsmötet beslöt att
godkänna den redovisade verksamhetsplanen och budgeten för 2019.

§ 11 Fastställande av årsavgift för nästkommande år
Beslöts att årsavgiften för 2020 skall vara oförändrad, 300 kr. (Förbundsavgift 150 kr, 30 kr till distriktet och 120 kr till vår egen förening.)

§ 12 Fastställande av antalet ordinarie styrelseledamöter samt suppleanter
Årsmötet beslöt att följa valberedningens och styrelsens förslag, sex ordinarie
ledamöter samt ordförande och två suppleanter.

§ 13 Budgetram för kostnadsersättning till styrelse och revisorer samt valberedning
Årsmötet beslöt
att budgetramen för merkostnadsersättningar till styrelse,
valberedning och revisorer skall vara 10.000 kr.

§ 14 Val av ordförande i styrelsen för ett år
Årsmötet beslöt
att anta valberedningens förslag, som framfördes av Lars Balkö, att
välja Erik Jansson till ordförande för ytterligare en tid av ett år.

§ 15 Val av övriga ordinarie styrelseledamöter och suppleanter
Årsmötet beslöt
att anta valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Lars Björk, Ann-Cathrine Svensson och Arne Karlsson på 2 år och att anta valberedningens förslag om omval av styrelseledamoten Leif Nilsson för en tid av 1 år samt att anta valberedningens förslag om omval av styrelsesuppleanten Kerstin Uhrberg Johansson och nyval av styrelsesuppleanten Eva Molin för en tid av 1 år.

§ 16 Val av revisorer och ersättare
Årsmötet beslöt
att anta valberedningens förslag om val av revisorer med nyval av Lennart Jonsson
och omval av Berit Axelsson för en tid av 1 år samt
omval av revisorssuppleant Margreth Klang för en tid av ett år.

§ 17 Fastställande av antal ledamöter i valberedningen
Årsmötet beslöt att antalet ledamöter i valberedningen skall vara två.

§ 18 Val av valberedning
Årsmötet beslöt
om omval av Britt Johansson samt nyval av Barbro Cotte, som är
sammankallande, för en tid av ett år.

§ 19 Val av ombud till distriktsstämma
Årsmötet beslöt uppdra åt styrelsen att utse ombud till distriktsstämman på
Katrinebergs Folkhögskola den 3 april 2019.

§ 20 Behandling av motioner
Inga motioner hade inkommit.

§ 21 Behandling av förslag från förbundet, distriktet och föreningens styrelse
Inga förslag från förbundet eller distriktet förelåg. Inga övriga förslag från föreningen,
än som avhandlats under tidigare punkter, förelåg.

§ 22 Information till och från styrelsen
Lars Balkö ställde frågan om medlemsavgiften för sammanboende; två medlems-
avgifter, men bara en tidning Senioren? Frågan om familjeavgift diskuterades av årsmötet. Frågan kan vidare övervägas för prövning om frågan kan behandlas vidare inför nästkommande förbundskongress.

§ 23 Avtackning
Erik Jansson framförde styrelsens tack till kaffe- och dukningskommittén för allt deras arbete.
Erik Jansson avtackade hedersledamoten Jan-Erik Hansson för lång och trogen
tjänst i styrelsen, valberedningens ordförande Lars Balkö, ledamoten Gunn Lindell
samt revisor Jan Johansson med vackra orkidéer.

Till sist tackade Erik Jansson årsmötets ordförande, Lennart Almqvist, med en
blomma för väl genomförda förhandlingar.

§ 24 Årsmötets avslutande
Årsmötets ordförande Lennart Almqvist tackade mötesdeltagarna för visat förtroende att få leda dagens förhandlingar och deras engagemang i mötet. Därefter avslutade han årsmötet och lämnade klubban till föreningens ordförande, Erik Jansson.

Halmstad som ovan

Lennart Almkvist                                            Lena Wilde
Mötesordförande                                           Sekreterare

Justeras:
Lars Balkö                                                      Jan-Erik Hansson