Föredragningslista årsmöte

Föredragningslista vid SPF Seniorerna Söndrumsvännernas nätverksbaserade årsmöte. Röd text för att underlätta årsmöte på distans.

Tid: Måndagen den 15 februari 2021 kl 14.00.
Koppla upp Dig från 13.45 så vi kan göra närvarokontroll.

Plats: Skype-sändning från presidiet i Folkets Hus, Stenhuggeriet. övriga medlemmar uppkopplade via skype.

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Parentation

§ 3 Val av ordförande för årsmötet. Förslag: Lennart Jonsson

§ 4 Val av sekreterare för årsmötet. Förslag: Lena Wilde

§ 5 Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll samt vara rösträknare. Förslag: Gunnel Bengtsson och Mats Albing

§ 6 Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
Kallelse har i stadgad tid publicerats på egen hemsida och i föreningsannons i Hallandsposten. Har pålysts som digitalt möte på grund av pandemi. Förslag: Godkännes

§ 7 Fastställande av föredragningslista
Förslag: Utsänd föredragningslista godkännes

§ 8 Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
a) Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 2020-01-01 – 2020-12-31. Förslag: Genomgång rubrikvis

b) Revisorernas berättelse för samma tid,
Förslag: Föredragen genom utskicket

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Revisorernas förslag: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

§ 10 Fastställande av arbetsplan och budget för innevarande år.
Förslag: Bifogad plan och budget godkännes

§ 11 Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
Styrelsens förslag 100 kr till vår lokala förening för år 2022. (Blir sammanlagt 280 kr med förbund och distrikt oförändrade)

§ 12 Fastställande av antalet ordinarie styrelseledamöter samt suppleanter
Valberedningen föreslår: 7 ledamöter och 2 ersättare

§ 13 Budgetram för kostnadsersättning till styrelse och revisorer samt valberedning
Styrelsen föreslår: budgetram på 20.000 kr

§ 14 Val av ordförande i styrelsen för ett år
Valberedningen föreslår: omval Erik Jansson

§ 15 Val av övriga ordinarie styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningen föreslår:
Ledamöter för två år: Omval Arne Karlsson,
nyval Lilllemor Permander och Iréne Godin.
(Kvarstår för ytterligare ett år gör Håkan Nilsson, Lena Wilde och Gunn Lindell).

Ersättare ett år föreslås:
omval Kerstin Uhrberg Johansson och Leif Nilsson.

§ 16 Val av revisorer och ersättare
Valberedningen föreslår:
Omval revisorer ett år: Lennart Jonsson och Margreth Klang,
Omval ersättare ett år: Berit Axelsson

§ 17 Fastställande av antal ledamöter i valberedningen
Styrelsen föreslår: tre ledamöter som styrelsen får i uppdrag att rekrytera.

§ 18 Val av valberedning Förslag: Utses av styrelsen

§ 19 Val av ombud till distriktsstämma Förslag: Utses av styrelsen

§ 20 Behandling av motioner Inga motioner har inkommit

§ 21 Behandling av förslag från förbundet, distriktet och föreningens styrelse.
Inga särskilda förslag föreligger

§ 22 Information till och från styrelsen
Kommer som medlemsbrev

§ 23 Avtackning

§ 24 Årsmötets avslutande