ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2021-02-15

Protokoll fört vid SPF Seniorerna Söndrumsvännernas digitala årsmöte måndag den 15 februari 2021 som sändes från Söndrums Folkets Hus

  • Efter inledande problem med bild och ljud fungerade det sedan utmärkt under årsmötet

§ 1 Årsmötets öppnande
Ordföranden Erik Jansson hälsade 25 medlemmar, inklusive 8 fysiskt närvarande presidiemedlemmar, välkomna till det digitala årsmötet och förklarade detta annorlunda årsmöte för öppnat.

§ 2 Parentation
Ett ljus tändes för att minnas våra under året bortgångna medlemmar. Därefter läste Erik Jansson dikten "En gång blir allting stilla" av Pär Lagerkvist och en tyst minut hölls.

§ 3 Val av ordförande för årsmötet
Årsmötet beslöt att välja Lennart Jonsson till ordförande för dagens förhandlingar.

§ 4 Val av sekreterare för årsmötet
Årsmötet beslöt att välja Kerstin Uhrberg Johansson till sekreterare.

§ 5 Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll samt vara rösträknare
Årsmötet beslöt att välja Gunnel Bengtsson och Mats Albing att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll samt vara rösträknare.

§ 6 Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Kallelse har i stadgad tid publicerats på egen hemsida och i föreningsannons i Hallandsposten. Har pålysts som digitalt möte på grund av pandemin. Deltagarna i årsmötet beslöt att mötet är behörigen utlyst.

§ 7 Fastställande av föredragningslista för årsmötet
Årsmötet beslöt att fastställa den utsända föredragningslistan. Årsmöteshandlingarna har utsänts till medlemmarna samt varit tillgängliga på hemsidan en vecka innan årsmötet.

§ 8 Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
a) Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 2020-01-01 – 2020-12-31.
Erik Jansson föredrog den utsända verksamhetsberättelsen rubrikvis och kommenterade tillsammans med kassören Gunn Lindell resultat-och balansräkningen som visar ett överskott på 62 677 kronor. Ordföranden för mötet lämnade därefter ordet fritt.

b) Revisorernas berättelse för samma tid.
Revisorn Lennart Jonsson läste upp revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen samt tillstyrker att föreningens årsmöte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
Årsmötet beslöt att med godkännande lägga verksamhets- och förvaltningsberättelsen till handlingarna och att följa revisorernas förslag att fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslöt att följa revisorernas förslag och bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

§ 10 Fastställande av budget och arbetsplan för innevarande år
Erik Jansson och Gunn Lindell redogjorde för arbetsplanen och budget för år 2021, där det framgår att det beräknade underskottet uppgår till 24.900 kronor (Överskott för år 2020 uppgick till 62.677 kronor).
Årsmötet beslöt att godkänna framlagd budget och arbetsplan.

§ 11 Fastställande av årsavgift för nästkommande år
Årsmötet beslöt att följa styrelsens förslag att fastställa medlemsavgiften för år 2022 till 280 kronor, varav 100 kronor går till vår lokala förening.

§ 12 Fastställande av antalet ordinarie styrelseledamöter samt suppleanter
Årsmötet beslöt att följa valberedningens och styrelsens förslag, sex ordinarie ledamöter samt ordförande och två suppleanter.

§ 13 Fastställande av kostnadsersättning till styrelse, revisorer och valberedning
Årsmötet beslöt att budgetramen för merkostnadsersättning till styrelse, revisorer och valberedning skall vara 20 000 kronor.

§ 14 Val av ordförande i styrelsen för en tid av ett år
Årsmötet beslöt att anta valberedningens förslag att välja Erik Jansson till ordförande för ytterligare en tid av ett år.

§ 15 Val av övriga ordinarie styrelseledamöter samt suppleanter
Årsmötet beslöt att anta valberedningens förslag om omval av styrelseledamoten Arne Karlsson och nyval av styrelseledamöterna Lillemor Permander och Irene Godin för en tid av två år samt att anta valberedningens förslag om omval av styrelsesuppleanterna Kerstin Uhrberg Johansson och Leif Nilsson för en tid av ett år.
Ledamöter med ett år kvar i styrelsen är Håkan Nilsson, Lena Wilde och Gunn Lindell.

§ 16 Val av revisorer och ersättare
Årsmötet beslöt
att anta valberedningens förslag om omval av Lennart Jonsson och Margreth Klang
som revisorer för en tid av ett år
samt omval av revisorssuppleant Berit Axelsson för en tid av ett år.

§ 17 Fastställande av antal ledamöter i valberedningen
Styrelsen föreslår att antal ledamöter i valberedningen skall vara tre, som styrelsen
får i uppdrag att rekrytera.
Årsmötet beslöt att följa styrelsens förslag.

§ 18 Val av valberedning
Årsmötet beslöt att uppdra åt styrelsen att rekrytera valberedning.

§ 19 Val av ombud till distriktsstämman
Årsmötet beslöt uppdra åt styrelsen att utse ombud till distriktsstämman år 2021.

§ 20 Behandling av motioner
Inga motioner hade inkommit.

§ 21 Behandling av förslag från förbundet, distriktet och föreningens styrelse
Inga förslag från förbundet eller distriktet förelåg. Inga övriga förslag från föreningen,
än de som avhandlats under tidigare punkter, förelåg.

§ 22 Information till och från styrelsen
Information från styrelsen kommer som medlemsbrev.

§ 23 Avtackning
Årsmötets ordförande Lennart Jonsson tackade för att han fått leda dagens förhandlingar och framförde medlemmarnas tack till styrelsen för deras arbete under det gångna året och överlämnade därefter klubban till föreningens ordförande Erik Jansson.
Erik Jansson riktade ett tack till de avgående styrelseledamöterna Lars Björk, Ann-Cathrine Svensson och Eva Molin för sitt gedigna arbete under de gångna åren.
Erik tackade även valberedningen, Barbro Cotte, Birgitta Theander och Catharina Wåhlbrink för deras arbete och överlämnade en blomma till mötets ordförande Lennart Jonsson för väl utfört arbete.

§ 24 Mötets avslutande
Erik Jansson tackade för visat förtroende som omvald ordförande och tackade alla mötesdeltagare och avslutade det nätbaserade årsmötet.
Halmstad 2021-02-15

Mötesordförande Lennart Jonsson 
Sekreterare Kerstin Uhrberg Johansson

Justeras: Gunnel Bengtsson och Mats Albing