Föredragningslista årsmötet

Föredragningslista vid SPF Seniorerna Söndrumsvännernas årsmöte

Tid: Måndagen den 20 februari 2017 kl 14.00
Plats: Söndrums Församlingsgård, Staffanssalen

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Parentation

§ 3 Val av ordförande för årsmötet

§ 4 Val av sekreterare för årsmötet

§ 5 Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll samt
rösträknare

§ 6 Fråga om årsmötets behöriga utlysande

§ 7 Fastställande av föredragningslista

§ 8 Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
a) Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 2016-01-01 – 2016-12-31
b) Revisorernas berättelse för samma tid

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 10 Fastställande av budget och arbetsplan för innevarande år

§ 11 Fastställande av årsavgift för nästkommande år

§ 12 Fastställande av antalet ordinarie styrelseledamöter samt suppleanter

§ 13 Fastställande av kostnadsersättning till styrelse och revisorer

§ 14 Val av ordförande i styrelsen för ett år

§ 15 Val av övriga ordinarie styrelseledamöter och suppleanter

§ 16 Val av revisorer och ersättare

§ 17 Val antal ledamöter i valberedningen

§ 18 Val av valberedning

§ 19 Val av ombud till distriktsstämman

§ 20 Behandling av motioner

§ 21 Behandling av förslag från förbundet, distriktet och föreningens styrelse

§ 22 Information till och från styrelsen

§ 23 Hedersmedlem

§ 24 Avtackning

§ 25 Årsmötets avslutande