Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen för SPF Seniorerna Söndrumsvännerna får härmed lämna sin berättelse över verksamheten 2020

  • Se hela: Högerklicka - Visa bild

Styrelse och befattningar
Erik Jansson Ordförande, studieansvarig
Lars Björk Vice ordf. samt Webb- och IT-ansvarig
Gunn Lindell Kassör
Håkan Nilsson Program- och mötesansvarig
Arne Karlsson Hälso- och friskvårdsansvarig
Ann-Cathrine Svensson Medlemssekreterare
Lena Wilde Sekreterare
Suppleanter Eva Molin Studieansvarig
Kerstin Uhrberg Johansson KPR-ansvarig
Leif Nilsson Biträdande kassör
Lillemor Permander Reseansvarig

Revisorer
Lennart Jonsson
Margreth Klang
Suppleant Berit Axelsson

Kaffekommitté
Agneta Karlsson, Birgitta Theander, Lisbeth Nilsson

Dukningskommitté
Lars Balkö, Irene von Bothmer, Jan Hubertsson, Gun Hubertsson, Arne Karlsson, Elvir Magnusson, Håkan Nilsson

Reserv: Kerstin Eriksson och Bengt Eriksson

Försäkringsfrågor
Ann-Cathrine Svensson

Hörselvärd
Lars Balkö

Valberedning
Barbro Cotte, Birgitta Theander, Catharina Wåhlbrink

Medlemsantal
657 medlemmar den 31 december 2019
619 medlemmar den 31 december 2020

Sammankomster
Ordinarie årsmöte hölls den 17 februari 2020, 100 medlemmar var närvarande.
Ett extra digitalt årsmöte hölls den 12 september för att besluta om årsavgiften för 2021.

Under året har 6 protokollförda styrelse-/planeringsmöten hållits, varav ett digitalt samt en arbets-/planeringskonferens den 9 mars.

Månadsträffar
20 januari Bedrägerier och brott i vardagen, LasseåPelle 125 deltagare
17 februari Årsmöte, Louis Armstrongs liv och musik, lotteri 120 deltagare

Fr o m mars till december har alla månadsmöten varit inställda pga pandemin.

Distriktet
15 maj Ordförandedag, distriktet, Katrinebergs Folkhögskola, Erik Jansson
20 oktober Ordförandedag, distriktet, Erik Jansson

Övrigt
12 februari Info om digital lägenhet – Kerstin Uhrberg Johansson, Lars Björk
4 mars Årsmöte Folkrörelsens Arkiv – Erik Jansson, Lena Wilde
19 augusti Årsmöte SPF Halland – Erik Jansson

Marknadsföring/information
All post från distrikt och förbund samt mellan styrelse-medlemmar hanteras via e-post.

Under året har kommunikation med medlemmarna skett främst via e-post som hanterats av Lars Björk, som även administrerar föreningens hemsida och Facebook.

Två omgångar av utskick av kuvert med föreningsinformation har under året skett till medlemmar utan e-post.

Lars Björk har dessutom ansvarat för dator och kopiator i föreningens lokal på Hertz Minne. Annonsering i Hallandsposten har skett inför möten och viss verksamhet. Under hösten genomfördes en annonskampanj på Facebook. För att synliggöra vår verksamhet, under året, har även affischering skett vid större köpcentra.

Hälso- och Friskvårdsansvarige
Arne Karlssons rapport för genomförda aktivitet under år 2020

Aktivitet              Antal ggr     Antal deltagare (Medel) Aktivitetsledare/Kontaktperson

Bangolf                  36                 11                               Arne Karlsson
Boule                     52                 16                               Bojan Tollebäck
Bridge                     9                  28                               Ulla Sverre
Canasta                10                  25           Gunnel Bengtsson, Christina Anderheim
Cykling              1073                  33                              Boel Andersson
Mattcurling            18                   11                 Margreth Klang, Marianne Hörnqvist
Promenader         32                     9                  Bodil Garmer, Elisabeth Henriksson
Vattengym, tisdag 10                   14                              Camilla Persson

Pga Covid 19 har vi bara kunnat ha utomhusaktiviteter såsom cykling, minigolf och promenader. De övriga aktiviteterna fick vi avsluta redan i våras.

Not: Promenader
Promenaderna under våren 2020 har utgått från Tempo, Bäckagård under ledning av Anita Hallbäck. Under hösten utgick man från Lummervägen under ledning av Bodil Garmer, Elisabeth Henriksson.

Not: Boule
Aktiviteterna har varit bra både på Stenhuggeriets boulebana och i Stålhallen.
Vi har spelat i Stenhuggeriet från april till september med 16 spelare per gång och i Stålhallen 7 gånger.

Not: Mattcurling
I Söndrumshallen har vi fyra mattor och det finns plats för fler deltagare.

Not: Cykel
33 personer har cyklat och besökt våra "brevlådor", sammanlagt 1073 gånger under sommarhalvåret och 5 personer har cyklat 100 gånger. Prisutdelning kommer att ske när det blir som vanligt igen.

Not: Minigolf
Minigolf har vi kunnat spela hela året – utomhus och inomhus på Japans anläggningar. Vi hade avslutning utomhus på Trollberget, då vi grillade och gick en tipspromenad.

SPF:s Samrådsgrupp i Halmstad (rapport från Kerstin Uhrberg Johansson)

Samrådsgruppen, som består av representanter för de sju SPF-föreningarna i Halmstads kommun och distriktets representant, är forum för samråd och idéutbyte mellan föreningarna. Under året har vi, på grund av pandemin, endast haft tre sammanträden.
2020-02-12 var representanter för SPF-föreningarna i Halland och distriktsstyrelsen inbjudna till Högskolan i Halmstad till ett studiebesök för att titta på framtidens lägenhet för äldre. Vi fick också information om digital vård och Artificiell Intelligens (AI).
2020-03-11 arrangerade pensionärsorganisationerna en välbesökt informationsträff "Våra tänder är viktiga – hela livet" för allmänheten på Karl XI:s servicehus. Vår förening har representerats av Erik Jansson och Kerstin Uhrberg Johansson.

KPR – Kommunala Pensionärsrådet i Halmstad (rapport från Kerstin Uhrberg Johansson) Mandatperiod 2019-01-01 – 2022-12-31¨

Föreningen har en ledamot i KPR Halmstad. Företrädare för kommunen och pensionärs-organisationerna samt tjänstemän från hemvårdsförvaltningen möts i rådet för att diskutera aktuella frågor som berör pensionärerna i Halmstads kommun. Vi har haft fem sammanträden under året, varav ett digitalt. Rådet är även remissinstans i äldrefrågor.
Vid varje möte har rapport lämnats om hur Corona-pandemin har påverkat verksamheten på våra äldreboenden och för våra äldre som har hemtjänst.
Under året har särskilt uppmärksammats i KPR:
Fortsatt planering för äldreboende, korttids- och växelboende samt plusbostäder.
Slutredovisning av vårdcentralsundersökningen.

Uppföljning skall ske. Socialstyrelsens enkätundersökning om vad de äldre tycker om äldrevården. Medarbetarundersökningen.

Översiktsplan år 205

Studieansvarig Erik Janssons rapport över genomförda studier under 2020

Studieverksamheterna, som planerades för vår och höst, fick under året reduceras och delvis ställas in på grund av restriktioner till följd av corona-pandemin. Lokaler som bokats vid våra äldreboenden och i Caféet på Bäckagård blev stängda. Styrelsen prövade möjlighet att flytta verksamheter till Söndrums Folkets Hus. Vinkursen kunde använda denna möjlighet. Inför hösten meddelade myndigheterna restriktion mot samlingar för fler än åtta deltagare i inomhusverksamheter.

Torsdagsträffen Pålsbo startade i januari med Christina Aderheim som samordnare.

Vinkunskap i "Udda vingruppen" bedrevs med cirka 20 deltagare och begränsat tidsschema under ledning av Jan Ekdahl i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.

Läs och Res med fokus på Skåne startade i februari med Erik Jansson som ledare. Sextio deltagare anmälde sitt intresse till deltagande. En förberedelse av resa skedde i samverkan med S&S-resor i Falkenberg för genomförande i augusti under fyra dagar med boende i Simrishamn. Redan i mars framgick att restriktioner på grund av pandemin förhindrade planerat genomförande. Bokad kurslokal blev också stängd. Ett försök till digital cirkel visade sig svår att genomföra. Lagd planering och inköpt litteratur avvaktar framtida möjligheter till genomförande.

Hemberedskap och första hjälpen med HLR under ledning av Staffan Anckar från Civilförsvarsförbundet i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan var utlyst till den 2 april och samlade 15 intresserade. Pandemin hindrade ett genomförande.

Slutord
Verksamheterna under år 2020 blev starkt påverkade av den oberäkneliga och svåra pandemi som svepte över världen. SPF Söndrumsvännerna fick ställa in sina månadsmöten från tidig vår. Genom månadsbrev har styrelsen upprätthållit kontakt med medlemmarna med uppmuntran till att öka sina personliga kontakter i utomhusaktiviteter och ökade telefonkontakter. På grund av inställda program kallade styrelsen till extra årsmöte för att med förväntat högre överskott i årets räkenskaper reducera kommande årsavgift med femtio kronor. Årsmötet genomfördes digitalt.

När vi summerar året har "ljuset i tunneln" blivit synligt som möjlighet till vaccinering mot coronaviruset under våren 2021. Med denna möjlighet går vi in i det nya året med en stark förväntan på att snart kunna mötas i nya mötesverksamheter på vårt vanliga sätt. Vårt behov av att mötas och vara stöd för varandra har blivit särskilt tydligt under pandemins begränsningar.

Tack till alla medlemmar för stort tålamod och stöd till varandra under årets svårigheter.

Vi sörjer dem vi förlorat i vår gemenskap under året. Det har varit en svår tid för alla. Låt oss gå stärkta ur denna svåra tids erfarenheter och se framåt hur värdefullt det är med sammanhållning och kamratligt stöd i och genom vår förening.

EKONOMISK BERÄTTELSE 2020 redovisas som foto ovan. Se hela bilden: Högerklicka med musen, Visa bild.