Seniorgruppen. KPR/RPR

  • Seniorgruppen. foto: Göran L

Kommunala och regionala pensionärsråden.
Kommunala pensionärsrådet ( KPR ) är ett referens - och remissorgan för samråd, överläggningar och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärernas riksorganisationer och kommunen i frågor som rör äldre. Pensionärsrådet ska verka för att äldres intressen beaktas vid kommunens behandling av ärenden som gäller äldre. Rådet kan initiera nya pensionärsfrågor och är ett forum för informationsspridning.

Ledamöter i kommunala pensionärsråden är SPF representanter från länets fem kommuner i samarbete med PRO och SKPF.

Regionala pensionärsrådet ( RPR) lyder under regionstyrelsen och är ett forum för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och regionstyrelsen.

Ledamöter i regionala pensionärsrådet är representanter från Pensionärernas Riksorganisation (PRO), Svenska Kommunalpensionärernas Förbund (SKPF ), SPF Seniorerna.

Seniorgruppen som representerar såväl regionala som kommunala pensionärsråden har en representant från varje kommun plus en representant från regionala pensionärsrådet. Syftet med gruppen är att ge varandra som representanter stöd och utveckla vårt arbete inom råden. Syftet är också att verka för att påverka arbetsformer och möjligheter att driva seniorernas intressen inom kommunerna och regionen.

Gruppen inkluderar också två representanter för folkhälsa. Många frågor går hand i hand med rådens och vi får möjlighet att diskutera och utveckla också folkhälsofrågor. I detta forum växer vidare ideer om våra temadagar fram. Efter varje möte gruppen sammanträtt skrivs rapport om våra diskussioner och beslut som publiceras på distriktets hemsida och app.

Frågor som behöver tas upp. Kontakta styrelsen om du har frågor som bör aktualiseras i RPR