Året 2024

Aktiviteter under året.
Kompletteras vartefter med annonser, referat etc.