Årsmöte 2018

Årsmöte 2018 äger rum 20180223 kl 15.00 i Equmeniakyrkan
Mötet börjar med parentation för under året avlidna och avslutas med kaffe.
Knut och Roland sjunger och spelar.

Här följer Årsmötesprotokollet för mötet 20180223


SPF LERUMSBYGDEN
Häradsvägen 10
Lerum

Protokoll

Årsmöte 2018-02-23

Närvarande 67

Öppnande Årsmötet öppnades av föreningens ordförande
Jan Sjödahl som hälsade alla medlemmar välkomna.

Parentation Kenneth Johansson läste upp namnen på de 19 medlemmar som avlidit under 2017 och därefter en dikt.
Knut och Ronald Larsson spelade och sjöng en Psalm.

Årsmötesförhandlingar

Alla handlingar fanns utlagda till medlemmarna.
Alla deltagare registrerades i röstlängd.

1. Val Till ordförande för mötet valdes Olof Åkerman

2. Val Till sekreterare för mötet valdes Hans Ekwall

3. Val Till justeringsmän valdes Kenneth Johansson och
Jerry Fondén.

4. Utlysande Konstaterades att mötet var stadgeenligt utlyst.

5. Dagordning Föreliggande förslag till dagordning godkändes

6. Verksamhets-
Berättelse Föreningens ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen för 2017 inför medlemmarna.
Beslutades att lägga densamma till handlingarna.

7. Ekonomi Resultat och balansräkningen godkändes.

8. Revision Roland Almquist läste upp årets revisionsberättelse.
Revisorerna fann att räkenskaperna är förda med största noggrannhet. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Ersättningar Styrelsens förslag till ersättningar var oförändrat. 3.500:- till Ordförande 1.500:- till vice ordförande, kassör och
sekreterare, 1000:- till övriga ledamöter i styrelsen. Beloppen gäller per år. Detta godkändes.

10. Ansvarsfrihet Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

11. Budget Styrelsens förslag till budget godkändes.

12. Årsavgift Fastställande av årsavgift för 2019.
Förbundet höjer med 30:- för 2019.
Distriktet höjer inte.
Lerumsbygden ser inget behov av höjning av den lokala avgiften.
Styrelsen förslag var att vi går från 275:- till 290:-
Förslaget antogs av mötet.

13. Styrelsen Fastställs att styrelsen består av ordförande och 8 ledamöter

14. Val Till ordförande för SPF Lerumsbygden på 1 år valdes
Rigmor Andrén.

15. Val Nyval. Till ledamöter på 2 år valdes Marie-Louise Sundén,
Eva Köster, Stig Almkvist och Thorvald Andersson.
Omval av Christina Lindkvist på 2 år.

16. Val Till revisorer för 1 år omvaldes Roland Almkvist och
Bengt Hörnlund.

17. Val Styrelsen utser ombud till distriktets årsstämma.
Vi har rätt till 1 ombud per 100 medlemmar.

18. Val Val till valberedning.
Hans Ekwall, tillika sammankallande och Kersti Lantz.

19. Motioner Inga inkomna.

20. Förslag Inget från förbund, distrikt eller styrelse.

21. Övriga frågor. Mötesordföranden framförde ett tack till 2017 års styrelse
för nedlagt arbete
22. Avslutning

Mötesordföranden avslutade mötet och tackade för uppmärksamheten och lämnade ordet till tillträdande ordförande Rigmor Andrén som tackade för förtroendet.
Rigmor avtackade styrelseledamöter och valberedning med blommor och tacktal.
Medlemmar som lägger ner ett stort arbete med onsdagskaffet i Tingshuset och de som fixar med kaffe mm på våra träffar tackades alldeles särskilt.

Årsmötet avslutades och vi fortsatte med kaffe och en trevlig samvaro med musik och sång av Knut och Ronald Larsson.

Vid protokollet 20180223

Hans Ekwall Olof Åkerman Jan Sjödahl
Sekreterare Ordförande för årsmötet Ordförande

Justeras:

Kenneth Johansson Jerry Fondén

 

Här finner Du agenda och verksamhetsberättelse.