Årsmöte 2017 24 Februari kl 15.00

Årsmötet hålles i Equmeniakyrkan/Missionskyrkan i Lerum

Du är varmt välkommen till SPF Lerumsbygdens årsmöte

Mötet inleds med parentation

Efter mötet bjuder SPF alla på kaffe med tilltugg i samlingssalen

 

SPF SENIORERNA LERUMSBYGDEN
Årsmöte 2017-02-24

Dagordning
1. Val av ordförande för mötet.
2. Val av sekreterare för mötet.
3. Val av två justeringsmän.
4. Mötets behöriga utlysande.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Verksamhetsberättelse 2016.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Fastställande om ersättning till styrelsen.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Fastställande av budget för 2017.
12. Fastställande av årsavgift för 2018.
13. Fastställande av antal styrelseledamöter.
14. Val av ordförande för 2017.
15. Val av styrelseledamöter.
16. Val av revisorer.
17. Val av ombud till distriktsstämman.
18. Val av valberedning.
19. Behandling av motioner.
20. Behandling av förslag från förbund, distrikt eller styrelse.
21. Övriga frågor.
22. Årsmötet avslutas.

Knut och Ronald underhåller

Här finns årsmötesprotokollet för 2017

Verksamhetsberättelsen för 2016-17

 Här ligger Equmeniakyrkan