Ansvariga Boule

Kontaktperson är

Laila Vackinger

0707-957906

lailavackinger@telia.com

Protokoll fört vid Boulesektionens SBF Lerum årsmöte den 12 februari 2019

Närvarande enligt deltagarlista.

1. Mötet öppnades och dagordningen godkändes.

2. Till ordförande vid årsmötet valdes Conny Uddegren.
Till sekreterare vid årsmötet valdes Laila Vackinger.

3. Till justeringspersoner valdes Eva Sjöberg och Ingvar Ström.

4. Val av medlemmar till kommittén för boulesektionen.
4a. Till sekreterare valdes Conny Uddegren.
4b. Omval av kassör Ninni Sjödahl.
4c. Till spelledare valdes Ethel Olausson, Conny Uddegren och Peter Wolff.
4d. Till kontaktperson för Boulesektionen valdes Conny Uddegren.
4e. Omval av representanter i Boulealliansen Göran Rimén och Bo Berg.

5. Kassören Ninni Sjödahl lämnade en ekonomisk rapport som godkändes
och lades till handlingarna (bilaga). Hyran för lokalen kommer att sänkas
ytterligare i år.

6. Medlemsavgiften beslöts ligga på 300:- kronor.

7. Seriespel och mästerskapstävlingar. Ytterligare information lämnas senare
i vår. Beslut togs att anmälningsavgiften till tävlingar betalas av Boulesektionen.

8. Till ansvarig för vinlotteriet valdes Gunilla Jonsson. Första tillfället den 26 februari.

9. Ansvariga för fester är Ethel Olausson, Gunilla Jonsson och Birgitta
Larsson.
Ansvariga för utflykter är Eva Sjögren och Conny Uddegren.

10. Datum för städning och på utomhusbanan bestämdes till den 9 april
kl 10 följt av spel om vädret tillåter.

11. Datum för spel mot Orust föreslogs till den 29 mars. Conny Uddegren tar
kontakt med Orust och stämmer av datum. Göran Rimén kontaktar PRO.

12. Övriga frågor.
Ethel Olausson föreslog att vi ska bli bättre på att ta emot nya
medlemmar. Eva Sjöberg tog upp att vi behöver rekrytera nya
medlemmar bl a genom information på SPFs månadsmöten.

13. Mötet avslutades.

............................................. ................................................
Ordf. sekr.

............................................. .................................................
Justeras justeras

Närvarolista vid Boulesektionens årsmöte den 12 februari 2019

Garpland, Lotte
Jonsson, Gunilla
Kjellerskog, Inger
Larsson, Birgitta
Larsson, Marianne
Lindqvist, Monica
Löfgren, Berit
Olausson, Ethel
Olausson, Rolf
Persson, Christer
Rimén, Birgitta
Rimén, Göran
Sjöberg, Eva
Sjödahl, Ninni
Sjöström, Karin
Ström, Ingvar
Uddegren, Conny
Vackinger, Laila

Efter årsmötet har förslag inkommit att ändra tiden för städning av utomhusbanan till kl. 12.