Årsmöte 2020

Uppdaterades: 14 februari 2020

Olsbergs Arena 11/2 kl 1330

Se referat

Protokoll fört SPF Seniorerna Eksjös årsmöte i Olsbergs Arena tisdagen den 11/2 2020.            

Parentation över avlidna medlemmar 20190101 - 20200211

Parentation hölls över. Bernhard Johansson, Lennart Odenbrink, Anders Samuelsson, Karina Karlsson, Birgit Pettersson, Charles Johansson, Ingrid Sundvisson, Ingemar Nordh, Karin Öholm, Bernhard Selander, Kristen Wretblad, Beth Vallberg, Ayoe Eklöv, Lennart Gunnar.

§ 1 Årsmötet öppnas

Vice ordförande Inger Axelsson förklarade årsmötet öppnat.

§ 2 Val av mötesordförande.

Till ordförande för dagens förhandlingar valdes Jerry Sjögren.

§ 3 Val av sekreterare för årsmötet och tillika pressreferent.

Elly Henrysson valdes.

§ 4 Val av två protokolljusterare samt rösträknare.

Leif Söderberg och Kerstin Elmebro valdes.

§ 5 Årsmötets stadgeenliga utlysande.

Information om årsmötet fanns i programbladet samt annons i Smålands Tidningen.

Årsmötet anses därmed vara stadgeenligt utlyst.

§ 6 Fastställande av dagordning.

Dagordningen godkändes och fastställdes.

§ 7 Styrelsens årsredovisning.

Årsberättelsen och ekonomisk redovisning har delats ut till mötes deltagarna på borden . Kassör Rose-Marie Johansson visade o kommenterade den ekonomiska berättelsen. Året 2019 gick med ett överskott på 28.852 kr. Beslöts att verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen till handlingarna.

§ 8 Fastställande av resultat o balansräkning.

Resultat o balansräkning fastställdes.

§ 9 Revisorernas berättelse.

Revisor Ulf Johansson läste upp revisorernas berättelse. Man ansåg att räkenskaperna förts noggrant och utan anmärkning. Och att det egna kapitalet jämte överskottet balanseras i ny räkning . Tillägg och beslut till § 8. och att styrelsen beviljas ansvarhet.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§ 11 Fastställande av ersättningar.

Reseersättning med bil 18.50 kr/mil. Ersättning per år för Ordförande ,sekreterare, kassör, medlemssekreterare 800 kr/pers. Vice ordförande, Webbansvarig, Lotteriansvarig, Valberedning. 500 kr vardera .Övriga styrelseledamöter 400 kr/pers. Gruppledare 100 kr/pers.

§ 12 Fastställande av budget för 2020.

Rose-Marie Johansson presenterade förslaget för budget 2020. Budgetförslaget godkändes och fastställdes.

§ 13. Fastställande av medlemsavgift för 2021.

Medlemsavgiften är oförändrad 85 kr. Den totala avgiften blir 270 kr om inte distrikt eller förbundet höjer eller sänker sina avgifter.

§14 Fastställandeav antal styrelseledamöter och mandattid för dessa.

Antal styrelseledamöter sju. Ordförande väljs på ett år, övriga styrelseledamöter på två år.

§15 Val av ordförande.

Nyval Göran Persson

§ 16 Val av övriga styrelseledamöter.

Elly Henrysson, Anita Ragnarsson omval på 2 år , nyval Christina "Kicki"Ekblad på 2 år.

Inger Axelsson, Rose-Marie Johansson, Anders Lindemalm har 1 år kvar.

§ 17 Val av revisorer.

Ulf Johansson (sammankallande) och Astor Engqvist omvaldes på 1 år

§ 18 Val av revisorsuppleant.

Lennart Karlsson på 1 år.

§ 19 Val av ombud och ersättare till distriktsstämman.( 1 ombud per förening+1 ombud för varje påbörjat 100 tal medlemmar.) Styrelsen väljer dessa när det blir aktuellt.

§ 20 Val av ledamot och ersättare i Kommunala pensionärsrådet.(KPR)

Omval Jan Ekwall som ledamot och Lennart Karlsson som ersättare på 1 år.

§ 21 Fastställande av ledamöter i valberedningen.

Enligt stadgarna i föreningen ska valberedningen bestå av 3 ledamöter.

§ 22 Val av valberedning.

Omval på 1 år av Paul Josefsson ordförande och Kennert Fransson o nyval av Tony Jansson.

§ 23 Val av övriga ledamöter, ersättare och övriga funktionärer.

Medlemssekreterare Tony Jansson

Ansvarig Hemsidan Johnny Strömberg.

Lotteriansvarig Sören Sander o Linnea Ahlstedt

§ 24 Inkomna motioner.

En motion har inkommit från Jerry Sjögren angående föreningens goda ekonomi. där motionens mening är att föreningens medlemmar ska få del av överskottet . Att subventionera aktivt deltagande i föreningens aktiviteter. Motionen mottogs enhälligt av års mötet ,och styrelsen kommer att arbeta i den andan . Redan idag på årsmötet kommer alla bjudas på smörgårdstårta .

§ 25 Övriga frågor.

Inga övriga frågor.

§ 26 Avtackning av övriga funktionärer.

Följande funktionärer avtackades med blombukett.

Tony Jansson styrelseledamot

Jerry Sjögren lotteriansvarig

Jan-Erik Strid valberedningen.

§ 27 Avslutning.

Mötesordförande Jerry Sjögren förklarade mötet avslutat o tackade för visat intresse

Ny valde ordförande Göran Persson presenterade sig och såg fram mot uppdraget som ordförande för Seniorerna i Eksjö.

Vid protokollet

Elly Henrysson

Publicerades: 07 februari 2020 Uppdaterades: 14 februari 2020