Äldrepolitiks information

Järfällas äldrenämnd summerar sitt första år Pensionärsorganisationerna i Järfälla har länge efterfrågat en äldrenämnd för att sätta fokus på frågor som berör seniorer. 2019 inrättades en sådan nämnd för första gången i vår kommun. Nu är det dags att utvärdera äldrenämndens första år.

Vi förtroendevalda i äldrenämnden har ett bra samtalsklimat. Detta är en förutsättning för att arbeta fram konstruktiva lösningar på de seniorpolitiska utmaningar som vi står inför i kommunen.
Den viktigaste utmaningen handlar om Järfällas demografi. Vi seniorer kommer att utgöra en allt större del av Järfällas befolkning. Inom tio år kommer andelen kommuninvånare som är 80 år och äldre att vara 47 procent större, enligt beräkningar från Sveriges Kommuner
och Regioner.
För att få ett grepp om situationen så har äldrenämnden beslutat att snabbt ta fram en "färdplan" för att tydliggöra framtida behov och vilka resurser som krävs för att säkerställa kvalitén i omsorgen. Vidare har nämnden på kort tid fått fram tre tomter för nya äldreboenden.
Slutligen, och kanske viktigast, är nämndens beslut att ta fram en seniorplattform för
Järfälla. Plattformen skall vara kommunövergripande och arbetas fram i samverkan med forskare, pensionärsorganisationer med flera. Målet är att Järfälla skall bli en av vårt lands mest seniorvänliga kommuner!
Lennart Nilsson
Ordförande i äldrenämnden, Järfälla kommun