Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse för 2020, SPF Enskede- Årsta.

Verksamhetsberättelse 2020, 71:a Verksamhetsåret

Styrelsen för SPF Seniorerna Enskede – Årsta avger härmed redogörelse för verksamheten 2020.

MEDLEMMAR

Antal medlemmar 2019-12-31                                   299

Nya medlemmar                                                           18

Avlidna                                                                          10

Avregistrerade                                                             22

Utgående saldo 2019-12-31                                       285

Förändring i antal                                                        14

Förändring i procent                                                   4,2 %

Antal boende inom vårt upptagningsområde           221

 

STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER

Ordförande                                                                   Monica Engelhart

Vice ordförande                                                           Björn Svedheim, till 2020-12-01

                                                                                       Solveig Lord, från 2020-12-01

Kassör                                                                           Björn Svedheim, till 2020-12-01

                                                                                       Dagny Söderqvist, från 2020-12-01

Sekreterare                                                                   Mats Kullander

Medlemssekreterare                                                   Dagny Söderqvist

Programansvarig                                                         Gunnel Wirénius Nohlin

Ledamot                                                                        Benny Gorard
                                                                                       Solveig Lord

 

Ledamot i Stadsdelsnämndens Pensionärsråd (SPR)Monica Engelhart

Webbansvarig                                                              Anders Åsberg

 

REVISORER

Ordinarie                                                                       Eva Widfond

                                                                                       Ingrid Lindén
Ersättare                                                                       Birgitta Swedin

 

VALBEREDNING

Sammankallande                                                          Berit Ström

Ledamot                                                                        Gunnel Andersson

 

STYRELSENS VERKSAMHET

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 möten.

 1. PENSIONÄRSFRÅGOR
  Monica Engelhart har deltagit i Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsnämnds Pensionärsråd (SPR). Endast 1 möte har ägt rum innan pandemin stoppade all äldreverksamhet.

 2. IT-TILLGÄNGLIGHET
  Föreningens hemsida nås via spfseniorerna.se, välj Föreningar och skriv Enskede-Årsta. På hemsidan är aktuella uppgifter tillgängliga. Den som lämnar sin e-postadress kan få gruppmeddelanden om kommande aktiviteter.

 3. REKRYTERING
  Rekrytering pågår kontinuerligt, bl.a. genom att sprida våra aktuella programblad.

 4. REPRESENTATION
  Styrelsens ledamöter har representerats i följande samverkansgrupper : Samverkansgrupp Söder om Söder, Program- och Reseombudsgrupp SoS Gröna linjen, SPR, Stadsdelsnämndens Förebyggande Enhet och SPF Stockholmsdistriktet, samt Studieförbundet Vuxenskolans samarbetsmöten.

 5. MÅNADSMÖTEN
  14 januari Elisabeth Schimann berättade om sin tid i FN-tjänst.
  11 februari            Årsmöte. Trubaduren Mats Hedin underhöll om Hasse och Tage.
  Äldreboendet Årstapaviljongen stängdes fr o m mars, varför inga flera månadsmöten har kunnat arrangeras.
  38 medlemmar deltog i vart och ett av de möten som hunnit äga rum.

 6. STUDIEBESÖK
  21 januari Visning av Tyska kyrkan
  18 februari            Besök på Stigbergets Borgarrum
  Resterande planerade studiebesök inställdes.
  17 medlemmar deltog i studiebesöken.

 7. ÖVRIGA EVENEMANG
  2 februari Las Vegas på Musikaliska Akademin

 8. ÖVRIGA MÖTEN
  Våren Träff i Quality Hotel Globens bar
  Hösten                   Träff i Quality Hotel Globens bar

 9. LÄSECIRKEL
  Våren 5 träffar, varav 2 per mail i Karin Zachrissons regi.
  Hösten                   3 träffar per mail och 2 digitala träffar i Karin Zachrissons regi.

 10. VANDRINGAR
  Guidade promenader i Stockholms omgivningar. I genomsnitt har 8 medlemmar deltagit.

 11. UPPVAKTNINGAR
  Medlemmar som fyllt 75 år har uppvaktats med förbundets gratulationskort. Vid 80 år och därefter uppvaktar föreningen med gratulationskort och blomstercheck.

 12. EKONOMI
  Beträffande föreningens ekonomiska ställning hänvisas till bifogade resultat- och balansräkning samt även till revisorernas berättelse.

 13. SLUTORD
  2020 års verksamhet har inte kunnat genomföras som planerat på grund av pågående pandemi..

För styrelsen                                                                                                               

Monica Engelhart, ordförande