Förslag till verksamhetsplan

Förslag till verksamhetsplan, årsmötet 2021

SPF SENIOERNA ENSKEDE-ÅRSTA

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2021

Verksamheten skall bedrivas enligt de intentioner som stipuleras i stadgarna för föreningen fastställda av förbundet enligt kongressbeslut 2014.

INTRESSEPOLITISKA FRÅGOR.
På riksplanet och på distriktsnivå sköts detta av förbundet respektive distriktet. På det lokala planet är föreningen med i sammanslutningen Söder om Söder (sammanslutning av  tio lokalföreningar i södra Stockholm), som agerar gentemot kommun och stadsdelsnämnder. Föreningen har också en representant med i referensgruppen, SPR, som behandlar äldrefrågor i stadsdelsnämnden. Vi har ingått lokal överenskommelse med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning om samverkan av aktiviteter (gäller alla idéburna organisationer). Samverkansmöten sker regelbundet under året.

INFORMATION.
Information på det lokala planet sker via programutskick vår- respektive höst, e-post och föreningens hemsida som kontinuerligt uppdateras. Information ges också på våra månadsträffar. På riksplanet finns hemsida och månadstidningen Senioren.

GEMENSKAP, TRYGGHET OCH TRIVSEL.
Föreningen kommer att ha sin tyngdpunkt inom detta område för att aktivera medlemmar och bryta isolering och ge medlemmarna möjlighet att träffa likasinnade. På grund av pågående pandemi saknas förutsättningar för att trovärdigt planera verksamheten för våren 2021. Förhoppningsvis kommer hösten att erbjuda lättnader och det finns möjlighet att starta aktiviteter igen. Emellertid kommer vi att behöva söka ny lokal för våra månadsmöten då Stadsdelen lägger ner Årstapaviljongen. Två läsecirklar, en på våren och en på hösten, kommer att arrangeras. För mer detaljer, se programblad.

MEDLEMSREKRYTERING.
Föreningen har som mål att öka medlemsantalet med 5% (förbundets riktlinje). Detta sker genom olika marknadsföringsåtgärder riktade till pensionärer i vårt område.

SAMARBETE MED ANDRA ORGANISATIONER.
Föreningen samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan, (SV). SV kan erbjuda medlemmarna olika kurser och kulturarrangemang.

STYRNING.
Föreningens styrelse, som väljs på årsmötet, ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt verksamhetsplanen och de ekonomiska ramar som beslutas på årsmötet. Styrelsen planerar att ha tio sammanträden under året. All verksamhet skall bedrivas så att förståelse mellan generationer främjas.

OVANSTÅENDE ÄR STYRELSENS FÖRSLAG OCH ÖVERLÄMNAS HÄRMED TILL MÖTET FÖR BESLUT.

För styrelsen
Monica Engelhart, ordförande.