Personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR).

Behandling av personuppgifter inom
SPF Seniorerna Gamla Bjered.
Förordningen.
Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) är en förordning som gäller i hela EU sedan den 25 maj 2018 och har ersatt den svenska personuppgiftslagen (PUL). De registrerades rättigheter har utökats, förstärkts och specificerats i dataskyddsförordningen jämfört med personuppgiftslagen.
Syftet med GDPR förordningen är att skapa enhetlig och likvärdig nivå, inom Europa. För mer information se "EU:s nya dataskyddsförordning GDPR" på datainspektionens hemsida https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/for-medborgare---dina-rattigheter2/

Ansvar och integritetspolicy.
Integritetspolicy och datasekretess är mycket viktigt för SPF Seniorerna Gamla Bjered. Vi vill att du som medlem ska känna dig trygg med hur vi som förening behandlar dina personuppgifter.

Styrelsen i SPF Seniorerna Gamla Bjered är ansvariga för föreningens behandling av medlemmarnas personuppgifter och att denna behandling sker inom ramen för verksamheten och i samklang med Dataskyddsförordningen GDPR.

Styrelsen har därför gått igenom rutinerna kring hur föreningen hanterar medlemmarnas personuppgifter och anpassat vårt arbetssätt till GDPR.

Personuppgifter.
All slags information som läggs ut på Internet och/eller finns i databaser och som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk levande person räknas som personuppgift. Även bilder och ljudupptagningar är personuppgifter även om inga namn nämns.

De personuppgifter föreningen har tillgång till, är i huvudsak de som lämnades i din medlemsansökan eller som senare kan har reviderats av olika skäl.
För och efternamn, adress, mailadress, personnummer samt telefonnummer och eller mobilnummer registreras i ett centralt medlemsregister.

Det centrala medlemsregistret.
Som medlem i SPF Seniorerna Gamla Bjered är du också medlem i det rikstäckande förbundet SPF Seniorerna som har ett centralt digitalt medlemsregister. SPF Gamla Bjered använder sig av detta register.
För mer information se "Hantering av personuppgifter" förbundets hemsida https://www.spfseniorerna.se/bli-medlem/gdpr/

SPF Seniorerna Gamla Bjered använder inga andra register med personuppgifter än ovanstående.

Föreningen lämnar inte ut medlemmarnas personuppgifter till någon för exempelvis marknadsföring, statistiska bearbetningar eller liknande.

Medlemssekreteraren är den person som har tillgång till det centrala medlemsregistret och är den som tillhandhåller skriftliga medlemsförteckningar för verksamheten.

SPF Seniorerna Gamla Bjered använder personuppgifter ur det centrala medlemsregistret för olika ändamål som är kopplade till vår löpande verksamhet, som till exempel:

 • kommunikation med medlemmarna,
 • resor,
 • deltagarförteckning förs över personer som anmält sig till aktiviteten och upprättas av aktivitetsansvarig. Förteckningen används också för uppföljning av betalningsflöden.
 • årsmöten,
 • medlemsförteckning upprättas och delas ut till mötesgruppen för avprickning av behöriga deltagare.
 • i föreningens ekonomiska bokföring kan in- och utbetalningar knytas till person. Dessa uppgifter är dock inte tillgängliga för andra än för styrelsen, kassören och föreningens valda revisorer.
 • samt övriga relaterade ekonomiska transaktioner,

Hemsidan på Webben.
Om personuppgifter, foton (tagna vid olika sammankomster såsom månadsmöten, temadagar, resor etc) och/eller ljudupptagningar och där personerna kan identifieras publiceras på föreningens hemsida skall berörd/berörda person/er ha samtyckt till publiceringen. Ett muntligt medgivande är tillräckligt.
Uppgifterna får endast användas inom föreningens verksamhetsområde. Samtycke är frivilligt och kan alltid återkallas.

Cirkelverksamheten.
Deltar du i en av våra studiecirklar registreras du hos Studieförbundet Vuxenskolan och omfattas därmed av deras integritetspolicy. För mer information se https://www.sv.se/om-sv/integritetspolicy/

Medlemsrättigheter.
De medlemmar vars personuppgifter behandlas - de registrerade - har ett antal rättigheter enligt GDPR.
Du har alltid rätt:

 • att få se dina personuppgifter
 • att få ett registerutdrag med de uppgifter vi har lagrat om dig
 • att få dina uppgifter rättade, raderade eller blockerade

Vi använder dina adressuppgifter:

 • för att kunna kontakta dig
 • för att kunna skicka information via post, mail och nyhetsbrev.

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part.
Vi sparar bara dina uppgifter så länge du är medlem i föreningen.

Frågor.
Har du några frågor om föreningens behandling av personuppgifterna kontakta då föreningens ordförande.

Dokumentet.
Detta dokument har godkänts av styrelsen för SPF Seniorerna Gamla Bjered 2019-10-17