Kommunala Pensionärsrådet den 11 november 2021

INFORMATION från KPR

1. Information från Livia Deak-Jönsson, ansvarig för särskilt boenden tillsammans med personal, angående deras arbete på särskilt boenden.
Deras motto är ” Alla som bor på särskilt boende ska kunna fortsätta vara sig själv tillsammans med andra”.

Särskilt boenden togs per 2021-03-01 över i kommunal regi och sedan dess har ett stort utvecklingsarbete satts igång för att höja kvaliteten och verkligen sätta de som bor där i fokus. En verksamhetsplan har upprättats för det fortsatta arbetet och för att alla medarbetare ska kunna veta hur de bidrar på bästa sätt. Stor fokus på systematiskt kvalitetsarbete, egenkontroller, riskanalyser, upprättande av rutiner. Alla ska ha en tydlig genomförandeplan, avvikelser skall skrivas och vara ett konstruktivt underlag för förbättringsarbetet. Språkombud finns på avdelningarna. Tydligt kontaktmannaskap, fokus på bemanning, måltiden ska vara inte bara näringsriktig utan även en stund på dagen som man längtar till. Utveckling av digital teknik och arbetsmiljön för personalen ska va stimulerande så det blir attraktivt att arbeta i kommunen.

De som var på KPR utstrålade en så positiv känsla och att de trivs och vill vara med på denna viktiga ”resa” att göra äldreomsorgen i Lomma kommun till något att vara stolt över.

2. Presentation av medicinskt ansvarig sjuksköterska.
Vår MAS i kommunen heter Eva Björklund och har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvården i Lomma kommun. Hon arbetar med få till ett nytt avtal mellan kommunen och Region Skåne där man förtydligar respektive huvudmans ansvarsområden. Enligt Masen och socialchefen är det inte optimalt att kommunen anställer egna läkare utan man hittar nu nya och bättre samverkansformer.

3. Information om Patientnämndens verksamhet.
Patientnämnden kan man vända sig till i enskilda ärenden för att få en oberoende persons åsikt när det blir problem och otydligheter mellan patient och verksamheten. Viktigt att alla känner till Patientnämnden och vid tveksamheter så är det viktigt att vända sig dit för att få hjälp.

4. Genomgång av Lomma kommuns hemsida.
Vid mötet gick vi igenom Lomma kommuns hemsida och hur man hittar den information man behöver. Det finns jättemycket bra information att läsa där.

OM man har svårigheter att hitta den information man vill ha, så skicka ett mail till info@lomma.se eller ring 040-641 10 00 eller skicka ett brev till Lomma kommun, 234 81 Lomma

5. Återkoppling av föregående protokoll.
Beträffande lunchservering har vi från vår förening framfört att vi gärna vill ha den möjligheten även i Bjärred, men vi önskar att den inte placeras på Jonasgården. Kommunen är tacksam för denna återkoppling och att vi tillsammans får försöka hitta ett annat alternativ.

SPF styrelsen tar gärna emot förslag från sina medlemmar om önskemål kring lunchservering och placering.

VI lyfte som en påminnelse att verkligen någon i kommunen bevakar byggandet av seniorbostäder då det finns en efterfrågan. Den här typen av bostäder finns inte med i Socialnämndens bostads-och Lokalförsörjningsplan, men både socialchef Emma Pihl och socialnämndens ordförande Susanne Borgelius lovade att de bevakar detta.

6. Förmöte inför KPR med representerade pensionärsföreningar.
SPF i Bjärred har tidigare lyft frågan om att vi borde ha ett närmre samarbete och dialog mellan de fem olika pensionärsföreningarna och framförallt före det ordinarie KPR och vid ev remisser.

Samtliga pensionärsföreningar var positiva till detta, men hade lite olika önskemål om hur dessa förmöten skulle fungera och att varje föreningar själv ska få bestämma antalet närvarande.

SPF i Bjärred tog ansvaret att kalla till ett första möte före nästa KPR.

Föredragningslistan till KPR kommer till ledamöterna ca 2 veckor före ordinarie möte.

7. Sammanträdestider för KPR 2022.
Beslutades att KPR för 2022 blir följande dagar:
2022-02-16
2022-05-11
2022-09-28
2022-11-09

8. Information från kommunstyrelsen o övriga nämnder:
Fråga från SPF Bjärred angående boulebanan på Bjärehov? När blir boulebanan vidgjord så vi kan börja använda den och spela på nytt?

Enligt fritidschefen så har PEAB detta uppdrag och hela underlaget behöver bytas ut. Beräknas klart till våren 2022, mer exakt vågar man inte lova.

Planeras ytterligare en boulebana vid Borgeby IF och kanske även på Örestads golfklubb.

Beträffande ny uppstart av Senior i Skolan så finns det ännu ingen ansvarig från skolsidan. Fritidschefen tycker det vore bra om vi hör efter och ser om det från pensionärsföreningarna finns seniorer som vill vara senior i skolan. Lyfts fram att det råder en osäkerhet om vad en senior på skolan skall göra. Ett möte mellan intresserade seniorer och representanter från skolan bör komma till stånd.

Lyfts också fram som ett bra exempel det samarbete som vår förening nu diskuterar med HK Ankaret.

Fritidschefen nämner att man vill återuppta att Stationen 2.0 också ska kunna delvis vara en mötesplats för seniorer. Återkommer om detta.

Kommunfullmäktiga har fattat ett inriktningsbeslut att till 2026 att det ska byggas i Bjärred kulturhus, nytt bibliotek, samlingslokal, men inte var detta skall ligga eller om det ska samlokaliseras eller varje del ligger separat.

9. Övrigt
SPF Bjärred lyfter behovet av mer information kring tekniska hjälpmedel och framför allt var man ska vända sig när situationen blir akut och infaller på helgen?

Socialchefen svarar mycket bestämt att socialförvaltningen bedriver ingen akut verksamhet utan man ansöker om en insats och beslut fattas därefter. Blir behovet akut får man i första hand ta upp det med ex sjukhuset när de ska hem eller lösa det med anhöriga som får hjälpa till i avvaktan på beslut.

Framfördes en önskan om att ha tekniska hjälpmedel som ett fokusområde vid nästa KPR för att få veta mer. Då kommunen ska anställa en ny ansvarig chef får den först sätta sig in i arbetet i Lomma kommun, så det blir först i maj 2022.

10. Mötet avslutades med en önskan om GOD JUL och ett fortsatt gott samarbete.

Bjärred 2021-11-13 Gull-Britt Melvanius