KPR 4 mars 2021

KPR (Kommunala Pensionärsrådet) 2021-03-04

Här nedan kommer information kring de ärenden som togs upp vid det digitala mötet.

• Sundets läkargrupp
Socialchef Emma Pihl informerade om Sundets och kommunens agerande med anledning av att flera människor har fått behandlings-begränsningar i sin vård. Några sjuksköterskor fick i samband med en
SIP (Samordnad Individuell Planering) vetskap om läkarens beslut att stoppa vård av vissa patienter. De larmade direkt socialchefen och kommunens MAS (Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska). Kommunens representanter kallade till internt möte och diskuterade den uppkomna situationen. Därefter vidtogs inga andra åtgärder. De trodde att samtliga begränsande vårdbeslut var ändrade nu och att allt var korrekt igen. Men så var det inte.
Socialchefen beställde en extern utredning från Acceptus för att belysa kommunens ansvar i detta. Den blev klar 2020-12-22.
Region Skåne har öppnat en utredning, vilken är klar och finns via deras hemsida.
Berörd läkare är tagen bort från sin tjänst.
IVO(Inspektionen för vård och omsorg) har öppnat en egen utredning. Denna är ännu ej klar.
Kommunen har kvar sitt avtal "Råd- och stödavtal" med Sundets läkargrupp och kommer framöver ta ställning till om det skall fortsätta att gälla. Alla som får vård och stöd på ett särskilt boende har rätt att välja sin egen läkare.
Emma Pihl avslutade med att nu har kommunen gått igenom allas akter som får någon insats från kommunen. Samtliga förfärliga beslut har ändrats och ingen behöver vara orolig att man ej får vård vid behov. Hon meddelade också att vad hon vet så har ingen person fått en skada pga det som hände på Sundet från läkarens sida.

• Nationella pengar till äldreomsorgen
Lomma kommun har fått 18 miljoner kronor till äldreomsorgen. Riktade pengar med 10,6 miljoner kronor som skall gå till särskilt boende och 3.7 miljoner kronor i två omgångar, som skall gå till omsorgslyftet, dvs kompetensutveckling av personalen.

• Kommunens övertagande av särskilda boenden
2021-03-01 tog kommunen över driften av särskilda boenden från Frösunda. Det gäller Strandängsgatan, Orion, Vega och Jonasgården.
Under hela 2020 har en speciellt anställd projektledare arbetat via olika fokusgrupper för att komma fram till kvalitativa satsningar.

Följande områden skall förbättras:
 Ledarskapet, närvarande och tillitsskapande
 Yrkessvenska
 Värdegrundsutbildning
 Maten, skall vara dagens höjdpunkt
 Digitalisering ex läkemedelshantering, Välfärdsteknologi ex
fiberanslutning till alla särskilda boenden till maj månad och sedan tecknar man          sitt eget abonnemang.
 Lokalvården tar Samhall över och det frigör tid för personal
 Bemanning, bl.a. färre timanställda, fler tillsvidaretjänster, utbilda vårdbiträden till    undersköterskor på arbetstid
 Kontaktpersoner till alla, vilket underlättar för anhöriga och boende att ta kontakt
 Trevliga aktiviteter

Stor del av Frösundas vårdpersonal har gått över till kommunen. Nyanställningar av enhetschefer och samordnare möjliggör en satsning på nytt ledarskap. För Jonasgården: Enhetschef Eva Malm-Körkkö. Samordnare Lena Svahn.

• Bostads- och Lokalförsörjningsplan för socialnämnden
Denna är under utarbetande och skall beslutas av socialnämnden i maj/juni. PÅ nästa KPR möte kommer socialchefen att informera om innehållet och lyssna in synpunkter. Det blir inget remissförfarande.

• Senior i Skolan
SPF vill ha kontakt med ansvarig Sven Johan Davidsson om fortsättning på Senior i Skolan efter pandemin. Det kan behövas nya och fler seniorer för detta. Arbetet har legat nere nästan 1 ½ år. Detta skall förmedlas till skolans ansvarige.

• Kosten
SPF önskar uppföljning av avtalet med Fazer och kundnöjdheten.
Vi påpekar också att önskemål finns kvar om lunchservering på Träffpunkt Bjärred t ex via Fazer. Till nästa KPR bjuds kostchefen in.

• Information från kommunens nämnder om vad som är på gång.
 Långa bryggan
 Erosionsskydd
 Stationsområdet Lomma
 Bjärreds centrum
 Cykelväg Bjärred-Lomma
 Asfaltering gator
 Stationshuset Bjärred
 Bjärreds nya skolor
 900 nya bostäder på området Bjärred-Borgeby. Klart 2024/2025
 Strandstråket Lomma 28 bostäder m bl a gemensamhetspool
 5 nya kvarter i Lomma centrum
 Bron över Lödde Å kommer att dröja. Inget avtal med Kävlinge

Under 2020 har de flesta aktiviteter inom Kultur-och Fritid legat nere pga pandemin.Under 2021 planeras aktivitetsrundor i både Habo och Bjärred.

Kulturfest till hösten i oktober.
Amfiteatern i Lomma är snart färdig
Upprustning av Dansrotundan sker.
Ny bibliotekschef har anställts. Hon heter Susanne Ek.

Fortsatt planering och dialog med kultur-och fritid med aktiviteter för seniorer. Har ni önskemål så hör gärna av er till oss.
Det blir inga kommunala arrangemang under Valborg eller på Nationaldagen.
SPF informerade om att det planeras en Folkhälsovecka. Återkommer med tidpunkt när pandemin ebbat ut. Vi vill gärna ha ett bra samarbete med kommunen även gällande detta, vilket de var positiva till.
Under byggande av nya skollokaler på Bjärehovsområdet kommer biblioteket att vara öppet hela tiden.

Från socialnämnden informerades det om att vi under 2020 ska/har tagit emot 45 flyktingar och lika många blir det under 2021. Mottagandet fungerar bra med både jobbcoach och boendecoach.
Nio bostadsrätter kommer att säljas av från kommunens fastighetsbestånd. Lägenheter som socialförvaltningen inte längre behöver.

Kontakta gärna Annette Jörgensen eller Gull-Britt Melvanius med önskemål om vilka frågor ni vill att vi skall ta upp på nästa KPR möte 2021-05-06.

 

Annette Jörgensen                              Gull-Britt Melvanius
annette.jr@telia.com                           gullbritt.melvanius@gmail.com
0708223720                                        0702637985