KPR möte den 6 maj 2021

INFORMATION från KPR-Kommunala pensionärsrådet

1.Information från Lovisa Liljenberg, stadsarkitekt

Stadsarkitekten informerade om kommunens förslag till Översiktsplan för de närmaste 10 åren. Viktigt att bygga ett hållbart och attraktivt samhälle. Utveckla bostadsbeståndet, skapa mötesplatser, utöka de gröna stråken är hörnpelarna.

Tillväxt 1,5% per år och det blir ca 150 nya bostäder per år.

Följande områden kommer att bebyggas:

Bjärreds torg, Bjärreds vångar, Lomma hamn-trädgårdsstaden, nya centrumdelar i Lomma, tomten vid ICA Mårtenssons i Lomma, Alnarp m fl.

Synpunkter på översiktsplanen kommer att kunna lämnas under perioden 1.8-30.9 2021.

Därefter kommer det att arbetas fram detaljplaner för respektive område där det framkommer ännu tydligare vilken typ av bostäder som skall byggas. Det är inte endast kommunen som har en påverkansmöjlighet utan det är till stor del de olika byggbolagen som styr över detta.  Från KPR ska vi bevaka detta väl och se hur vi kan påverka efter seniorernas önskemål.

2. Information från Ulrika Hjelm-Clausen, ansvarig chef för de öppna förebyggande verksamheter.

De öppna verksamheterna i kommunen är dagverksamheten i Lomma, mötesplatserna i Lomma o Bjärred, närstående verksamheten i Lomma och Fixaren.

Under pandemin har inte dessa verksamheter helt stängts utan man har försökt planera om med att träffas utomhus och göra fler hembesök vid behov.

Det har varit viktigt att under pandemin stötta anhöriga till vårdbehövande för att de skall orka.

Lite nya grepp har också tagits genom att utveckla digitala mötesplatser t ex ”Hej Mötesplats” och ”Digicare”, (finns på kommunens hemsida).

Personalen inom den öppna förebyggande enheten vill gärna arbeta hälsofrämjande och skall utveckla sitt samarbete ännu mer med arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Ulrica Hjelm-Clausen vill gärna ha fler intresserade volontärer som kan och vill göra en social insats t ex gå en promenad med en senior, ta en fika tillsammans, komma o berätta om någon resa eller annat.

Vill du bli en volontär så ring Lomma kommuns växelnummer 040 641 10 00 och du får prata med Kundcenter KC som berättar mer eller kopplar dig till rätt person.

Inom denna verksamhet finns även kommunens FIXARE Miljan Andric mobil 0733-41 16 70 må-fre kl 8.30-17.00.  Du kan som förtids-och ålderspensionär få hjälp med saker som förhindrar fall men även med datorproblem m m.

3. Information från Ann Ellis, kostchef och Livia Daék Jönsson projektledare för övertagandet av de särskilda boendena samt avdelningschef om Maten inom äldreomsorgen.

Kostenheten ansvarar för 28 kök, 2 restauranger, maten till de särskilda boendena 187 portioner/dag. Maten inom hemtjänsten ansvarar Fazer för och distribuerar ut.

Alla är överens om att maten, inkluderat hela matsituationen, är en mycket viktig del av dagen för våra seniorer. Stort fokus läggs därav just på detta och för våra äldres hälsa är måltiden så viktig. Det är sjuksköterskan som ordinerar specialkost och gör beställningen till kostenheten.

Nya kostombud och aktivitetsombud kommer att utses på varje enhet.

En ny policy om äldreomsorgsmaten är under utarbetande.

SPF påminner ånyo om att det bör bli en lunchservering på Träffpunkt Bjärred precis som på Havsblick i Lomma. Ännu ej klart om detta.

4. Information från de olika facknämnderna i kommunen.

Socialnämndens bostads-och lokalbehovsplan blev ej klar till detta möte, men vi kommer att följa upp planen och om behov finns ha synpunkter. Information till föreningarna först i september vid nästa KPR.

Kultur-och fritidsnämnden informerar om planeringen på Bjärehovsområdet med flytt av bibliotek, samlingslokaler m.m. Beslut i november 2021. Kommer tidigast att byggas 2025.

Kultur-och fritid undersöker om man kan skapa olika mötesplatser utomhus i kommunen.

Kultur-och fritidsnämnden har fått i uppdrag att skapa en ” fritidsbank” där man skall kunna låna viss utrustning för att prova på olika fysiska aktiviteter-båda för barn, ungdomar och seniorer.

Tekniska nämnden har reagerat på nedskräpningen vid våra avfallsstationer och ökar nu tömningsfrekvensen samt sätter ut ytterligare en container.

Det kommer också att sättas upp fler papperskorgar i kommunen inför sommaren.

En översyn för att ytterligare öka tryggheten i kommunen görs.

Ombyggnaden av cykelvägen mellan Bjärred och Lomma beräknas vara klar till midsommar.

Miljö-och byggnadsnämnden informerar om att man har arbetat fram en ny Plankpolicy, där man framöver kommer att vara mer generösa kring byggande av plank.

En ny tjänst ”EXPRESSLOV” har startat upp under 2021 och ger en mycket snabbare handläggning vid ansökning om enkla bygglov. Under pandemin har antalet bygglov ökat med 70%.

Förslag på ändringar av ansvarig nämnd och ordförandeskap.

Nuvarande ordförande Carin Hansson informerade om följande ändringar från september 2021:

Kommunala pensionärsrådet kommer framöver att ha socialnämnden som ansvarig nämnd och Susanne Borgelius som ordförande.

Kommunala funktionsrådet kommer att ha tekniska nämnden som ansvarig nämnd och Lennart Månsson som ordförande.

 

Bjärred 2021-05-08

 

Annette Jörgensen                Gull-Britt Melvanius