Dagordning

Årsmöte 2022-01-28

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Parentation
3. Val av Ordförande för mötet
4. Val av Sekreterare för mötet
5. Val av protokolljusterare
6. Kallelse till årsmötet skett i behörig ordning
7. Fastställande av föredragningslista
8. Föregående protokoll
9. Skrivelser
10. Rapporter
     1. Resekommittén
     2. Trafikombud
     3. Motionsledare 
     4. Övriga rapporter
11. Behandling av styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse
12. Fråga om ansvarsfrihet för kassör och styrelsen
13. Beslut om ersättning till styrelse
14. Beslut om budget och plan för verksamhet
15. Beslut om årsavgift för nästkommande år Styrelsens förslag 250: - kr/år
16. Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella ersättare (5 ordinarie + 2 ersättare)

17. Val av ordförande
18. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella ersättare
19. Val av två revisorer och ersättare
20. Val av Reseansvarig
21. Val av kommittéer
    1. Arbetskommitté, Festkommitté + ersättare
    2. Lotterikommitté
22. Val av studieombud
23. Val av motionsledare
24. Val av trafikombud
25. Val av ledamot i KPR + ersättare
26. Val av ledamot i gårdsrådet
27. Val av ombud till Distriktets årsstämma + ersättare
28. Val av Ledare för Boulen samt ersättare
29. Val av IT-ansvarig
30. Val av Informations- och Hemsidesansvarig
25. Val av Press – o. Rekryteringsansvariga

26. Beslut om antalet ledamöter och ersättare i valberedningen (3 ordinarie)
27. Val av valberedning
28. Fastställande av rätten till att vara Föreningens firmatecknare.
    Förslag: Ordförande och Kassör var för sig
Punkten justeras omedelbart
29. Fastställande av rätten till att teckna Föreningens bankkonto och kassaförvaltare
    Förslag: Kassören och Ordföranden
Punkten justeras omedelbart
30. Annonsering
31. Rapporter
32. Övriga frågor

Läsecirkeln startar den 10 februari vi kommer att läsa om Öland

 
33. NÄSTA MÖTE:
Start kl. 1100
Plats: Kode Hemvärnsgård Underhållning: Lasse Pettersson

34. Avslutning

Upprättad av Gunnar Gustafsson