Om föreningen

SPF Seniorerna Mälarhöjden-Hägersten är en lokalförening inom SPF Seniorerna. Vår medlemsavgift är för närvarande 265 kr/år. Vänmedlemmar (vänmedlem = medlem i annan SPF-förening) betalar 100 kr/år. För vår verksamhet är friskvård/hälsa och kultur två hörnstenar Den sociala gemenskapen får vi på köpet. Vår ambition är att alla ska hitta något som passar.

Vid starten 1966 hette föreningen SFRF (Sveriges Folkpensionärers Riksförbund) avd 149 Hägersten-Skärholmen och en av dess första ordföranden var Gustav Westlund. Verksamheten i form av månadsmöten och andra aktiviteter försiggick i Frösätra och Skärholmens servicehus.

Av den dokumentation som finns framkommer att dåtidens frågor som var aktuella i viss mån överensstämmer med vad som gäller idag, dels avseende SPF:s möjlighet till påverkan i samhället, dels kanske mindre - men för medlemmarna lika betydelsefulla - frågor som exempelvis programverksamheten. Aktiviteterna tidigare bestod även i att ordna basarer, vilket gav ett gott tillskott i kassan och användes till vår- och höstresor.

Den 20 maj 1983 var det premiär för föreningens aktiviteter att äga rum i Axelsbergs servicehus, med utmärkt läge ur kommunikationssynpunkt och med de flesta medlemmar boende i området.

Från protokoll vid ett styrelsemöte i mars 1987 framgår att en ny SPF-förening med nr 743, Skärholmen bildats, men man ville avvakta till årsmötet med ett nytt namn på den gamla föreningen. Det dröjde dock fram till årsmötet 1989 innan man vid omröstning beslöt att vår föreningskulle ha namnet SPF avd 149 (numera SPF förening 149) Mälarhöjden-Hägersten.

Vid årsmötet 2015 ändrades namnet till SPF Seniorerna Mälarhöjden-Hägersten som en följd av att förbundet vid kongressen 2014 ändrade namn från SPF till SPF Seniorerna.

****************************************

I maj 2005 hölls det – som man då trodde - sista månadsmötet i lokalerna i Axelsbergs servicehus. Dessa lokaler skulle byggas om och användas till andra ändamål. Föreningen valde därför – på grund av brist på lokaler i närområdet – att tills vidare förlägga månadsmötena till missionskyrkan i Skärholmen.

Styrelsen och även andra utförde ett stort arbete i samband med den planerade nedläggningen av servicehuset i Axelsberg och dess förändring till seniorboende. Detta stoppades till viss del och endast en del av servicehuset är nu förändrat till seniorboende. Stora samlingssalen blev kvar och från och med hösten 2008 hade föreningen åter sina månadsträffar där till mångas glädje. Övriga aktiviteter har hela tiden försiggått som vanligt i seniorboendets övriga lokaler.

Från och med våren 2010 kom återigen byggnadsarbeten att störa verksamheten, så att vissa aktiviteter måste flyttas. Ombyggnationen är klar men hur det blir med Stora samlingssalen och andra lokaler i framtiden är fortfarande ovisst.

Under 2016 - 2017 rådde stor osäkerhet om föreningens framtid i Axelsberg. Mikasa började ta ut en saftig hyra för lokalerna, inte bara för aulan utan även för t.e.x. vävstugan. Under perioden kom diskussioner om vem som skulle ansvara för lokalerna, Micasa eller stadsdelsförvaltningen. Det blev många turer med kontakter åt alla håll från äldreborgarråd till förvaltare på Micasa till stadsdelsförvaltningen med flera.

I mitten januari 2018 verkade det äntligen ha löst sig, efter att vi varit utestängda från aulan sen årsskiftet. Fr.o.m.1 april tog Hägersten – Liljeholmens Stadsdelsförvaltning  över lokalerna. Det skulle bildas ett Aktivitetscenter för både boende i huset och andra i närområdet. Alla stadsdelar i Stockholm skulle satsa på aktivitetscenter i Micasas seniorboenden och det står i föreskrifterna från äldreborgarrådet att stadsdelarna ska ha återkommande dialog om utvecklingen av aktivitetscenter med pensionärs-organisationer och pensionärsråd och dom ska samlokalisera verksamheter som har äldre som målgrupp till lokaler i anslutning till aktivitetscentra.

Under 2018 etablerade sig så Seniorhälsan i lokalerna och skapade så småningom detta aktivitetscenter. Det orsakade inledningsvis en del oklarhet om vår förenings möjligheter att använda lokalerna. Under hösten klarnade bilden och till våren 2019 fann vi former för samverkan och samexistens. Våra medlemmar kan nu t.ex. gratis utnyttja Seniorhälsans olika former av friskvård (seniorgympa, lättgympa, yoga och fr.o.m hösten 2019 även seniordans). Detta är ett välkommet tillskott till våra egna aktiviteter, som vi har nödgats koncentrerat till färre dagar, eftersom vi nu ska betala hyra per timme för lokalerna.

År 2020, när coronapandemin slog till, blev ett hemskt år för föreningen som för alla andra. Axelsbergs seniorboende stängdes och de aktiviteter vi skulle ha haft i lokalerna fick flyttas till Hägerstensåsens medborgarhus eller ställas in. Dessutom blev flera studiebesök, resor m.m. inställda på grund av coronarestriktionerna. Men styrelsen arbetade envetet med att iordningsställa ett program för hösten. Även då blev flera aktiviteter inställda, men ambitionen uppskattades av medlemmarna.

I januari 2021 utsändes ett vår/sommarprogram som (förutom promenader och vandringar som startade i månadsskiftet januari - februari) planerar för aktiviteter fr.o.m. mars - april. Tyvärr blev vi tvungna att ställa in de flesta av våra inomhusaktiviteter även i vår, men vi planerar nu för en fulladdad höst, nu när vaccineringarna har kommit igång.

Årsmötet i februari 2021 genomfördes digitalt via Zoom.

******************************************************

Ordförande under senare år har varit:
1981 – 1985 Georg Berggren
1985 – 1986 Harry Zetterberg
1986 – 1993 Arne Korinder
1993 – 1994 Alf Ahlqvist
1994 – 1995 Inga Klason
1995 – 2001 Bror Kjellin
2001 – 2005 Bengt Andersson
2005 - 2009 Ingrid Franek.
2009 - 2010 Marita Liljeqvist
2010 - 2017 Rolf Lindquist
2017 Vakant - Uppdraget cirkulerade mellan ledamöterna
Fr.o.m. 2018 - Lars-Åke Hovén

******************************************************

Från och med hösten 2008 finns föreningen också på "webben" med en hemsida.
Från och med december 2016 fick hemsidan denna nya form enligt förbundets mall.

******************************************************

I april 2021 hade föreningen drygt 600 medlemmar plus ett antal vänmedlemmar (= registrerade medlemmar i annan SPF-förening), totalt ca 640 och vi välkomnar gärna fler. Förbundet hade vid samma tidpunkt ca 250 000 medlemmar.