Föreningens historia

Föreningen bildades på initiativ av Bror Johansson, Karin Samuelsson och Bengt Arnell som valdes till interimsstyrelse vid en sammankomst den 20 november 1991. Ett första årsmöte hölls den 20 februari 1992. Se nedan protokollet från detta möte.

SPF:s pensionärsförening i Horredsbygden
Protokoll fört vid årsmötet 92 02 20 i Horreds församlingshem.

§ 1. Bror Johansson hälsade välkommen och redogjorde för tillkomsten av pensionärsföreningen.
§ 2. Mötet godkände kallelsen och föredragen dagordning. Bilaga
§ 3. Valdes Bror Johansson att leda årsmötesförhandlingarna och Arne Lundborg till sekreterare.
§ 4. Valdes Stellan Nilsson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
§ 5. Beslutades att medlemsavgiften för 1992 skulle utgöra 50 kr.
§ 6. Beslutades att styrelsen skulle bestå av 7 personer med 2 suppleanter.
§ 7. Valdes Bror Johansson till ordförande för föreningen i ett år.
§ 8. Till ledamöter i styrelsen för två år valdes Roland Nilsson, Arne Lundborg och Karin Samuelsson. – Till ledamöter för ett år valdes Dagmar Svenberg och Hildegard Elglund. – Till suppleanter valdes Bengt Arnell för två år och Ragnar Svenberg för ett år.
§ 9. Till revisorer valdes Alvar Leek och Sven Claesson.
§ 10. Utsågs till ombud till SPF-distriktets årsmöte i Borås 9/4 Bror Johansson och Arne Lundborg med Hildegard Elglund som ersättare..
§ 11. Beslöt mötet att avvakta med att utse valberedning till ett möte under hösten.
§ 12. Redogjorde Ragnar Svenberg för nya regler för kommunala pensionärsråd. Utsågs Bror Johansson att företräda föreningen i Marks kommunala pensionärsråd.
§ 13. Till ombud i lokala pensionärsrådet utsågs Arne Lundborg och Bror Johansson. Redogjorde Bror för ombyggnadsplanerna på Ekås och Ragnar Svenberg för den ekonomiska situationen för de boende .
§ 14. Utsågs till
- Studiekontakt Dagmar Svenberg
- Ombud i samarbetskretsen Bror Johansson.
- Resekommitté Hildur Arnell, Alvar Leek och Stellan Nilsson
- Friskvårdsombud Junis Johansson
- Trafiksäkerhetsombud Ragnar Svenberg med Rune Elglund som suppleant
§ 15. Uppdrogs åt styrelsen att kalla till och ordna med nästa medlemsmöte.
§ 16. Avslutade ordföranden sammanträdet.

Arne Lundborg /sekreterare

Justeras:

Bror Johansson                             Stellan Nilsson